Meri Arni-Kauttu

Glömda och upplivade minnen i ett urbant samhälle: fallet Ekenäs

Meri Arni-Kauttu är fil.mag, rector emerita och doktorand. Hon har skrivit sin avhandling om de stereotypa uppfattningar och bilder över den finskspråkiga befolkningen i Finland vilka uppstod bland de svenskatalande i Finland mellan åren 1896─1924. Meri Arni-Kauttu är tvåspråkig, hon har bott i Hangö och studerat vid Helsingfors universitet. För tillfälle är hon bosatt både i Helsingfors och Ekenäs.

Stor aktör i ett litet samhälle

John Gardberg 1899 - 1974, utgiven i november 2019. Författare historikern fil.dr. Viktor Wilson

Innehållsförteckning i boken här:

VN:s recension här:

Boken prisbelönades av Svenska Litteratursällskapet med motiveringen här:

VN-artikel här:

Nytt från Arresten, bok

Skriften från 2007 är en presentation av Lokalarkivet Arresten som hade grundats 2005. Den är en reflekterande årsbok som formulerar den centrala ambitionen att göra lokalhistorisk forskning hanterlig för medborgarna själva. Ett tiotal medverkande exemplifierar det som är all forsknings början, nyfikenhet, ställa frågor till det förflutna och leta efter fruktbara svar. Alla skapar vi oss själva ett förflutet och tänker samtidigt på framtiden. 

Nytt från Arresten tjänar alltjämt som introduktion till visionen om ett Gardberg Center och finns att köpa i Arresten för 10 € (nedan en bild av pärmen).

Från publiceringstillfället:

   

    

 

Ta Plats i Raseborg, tidskrift

Föreningen är sedan 2009 utgivare av en lokalhistorisk tidskrift som utkommer med två nummer per år. Läs mer under Tidskriften Ta Plats i menyn ovan.

Uppdaterad 4.1.2021