Verksamhetsplan för 2020    

Föreningen har tre grundpelare i sin verksamhet. Det är lokalarkivet Arresten, Gardbergs hus samt lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation. Tidskriften Ta Plats faller inom den sistnämnda verksamheten.

Föreningen går in för att fortsätta samarbeta med andra hembygds- och kulturföreningar i Raseborg. 
Föreningen försöker igen anställa en ny verksamhetsassistent med statliga pengar.

Föreningen tar initiativ till ett närmare samarbete med media för att bidra med föreningens lokalhistoriska sakkännedom och öka intresset och synligheten för lokalhistoria i samhället.

Lokalarkivet Arresten
Arkivet har en arkivföreståndare och den kontinuerliga verksamheten fortsätter. Marknadsföringen av arkivet riktas såväl till möjliga arkivdonatorer som till forskare.

Under 2020 förväntas arkivet flytta då de nuvarande utrymmena kommer att rivas av hyresvärden Raseborgs stad. Ett samarbete med Pojo lokalhistoriska arkiv om nya gemensamma utrymmen utreds. Efter flytten fortsätter verksamheten som tidigare.

Gardbergs hus
Huset utgör den naturliga samlingspunkten för föreningens aktiviteter. Utomstående kan hyra huset för olika former av verksamhet. Driftskostnaderna täcks av hyror. Övre våningens rum har fortlöpande hyreskontrakt. Underhållet av Gardbergs hus och trädgård sköts i huvudsak med assistent och talkokrafter.

Föreningen vill fortsätta värna om huset och trädgården som kulturmiljö. 

Föreningen fortsätter med utställningar i Gardbergs hus om det yppar sig teman som har anknytning till huset eller till föreningens verksamhet.

 

Lokalhistorisk forskning och dokumentation

Ta Plats
Tidskriften ger stor synlighet för föreningen och visar på ett konkret sätt vad föreningens verksamhet går ut på. Tidskriften är en stor satsning som binder såväl ekonomiska som personella resurser. Den utkommer med två nummer 2020. Huvudredaktören jobbar i samarbete med redaktionsrådet för innehållet och utgivningen. 

Bokprojekt
Biografin över John Gardberg, som är skriven av fil.dr Victor Wilson, utkom i november 2019. Marknadsföringen och försäljningen fortsätter under 2020.

Projektet om handelsidkare och hantverkare i Karis under 1900-talet
Projektet har finansiering tre år och totalt 65 000 euro av Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo. Projektet startas från början av året. Projektet leds av en styrgrupp. Föreningen anställer redaktör, skribenter och forskningsassistenter. Materialinsamling pågår på olika sätt under årets lopp. Målet är att materialinsamlingen ska vara slutförd till årets slut.

Föredragstillfälle och skrivkurs
Föreningen kommer att hålla föredragstillfällen under året eventuellt i samarbete med andra föreningar. 

En skrivargrupp samlas regelbundet och diskuterar manus till lokalhistoriska artiklar. Skrivkursen på hösten 2019 gav goda erfarenheter och kunskaper och därmed vill föreningen fortsätta med skrivkurs under 2020 enligt samma koncept. 

Utfärder
Föreningen ordnar en bussutfärd med historiskt tema i västra Nyland. Temat slås fast på våren. Utfärden ordnas på hösten.  

Samarbete med skolor
Föreningen kontaktar skolor och utreder möjlighet till närmare samarbete kring lokalhistoria och lokalhistoriskt skrivande.

Styrelsen för Gardberg Center rf