Verksamhetsplan för 2022

Föreningen Gardberg Center har tre grundpelare i sin verksamhet. De är lokalarkivet Arresten, Gardbergs hus samt att dokumentera, bearbeta och tillgängliggöra lokalhistorien och närhistorien. Tidskriften Ta Plats faller inom den sistnämnda verksamheten.

Föreningen fortsätter samarbetet med Fiskars Hembygdsförening och

Pojo lokalhistoriska arkiv. 

Föreningen fortsätter också kontakten till andra hembygds- och kulturföreningar i Raseborg.

Föreningen försöker igen anställa en ny verksamhetsassistent med extern finansiering.

Föreningen tar initiativ till ett närmare samarbete med media för att bidra med föreningens lokalhistoriska sakkännedom och öka intresset och synligheten för lokalhistoria i samhället.

Lokalarkivet Arresten
Arkivet har en arkivföreståndare och den kontinuerliga verksamheten fortsätter. Marknadsföringen av arkivet riktas såväl till möjliga arkivdonatorer som till forskare. Utställningar kommer att visas upp i olika utrymmen runt om i Västnyland.

Arkivet verkar tillsammans med Pojo lokalhistoriska arkiv i nya utrymmen vid Högbergsgatan 3.  

Gardbergs hus
Huset utgör den naturliga samlingspunkten för föreningens aktiviteter. Utomstående kan hyra huset för olika former av verksamhet. Driftskostnaderna täcks av hyror. Övre våningens rum har fortlöpande hyreskontrakt. Underhållet av Gardbergs hus och trädgård sköts i huvudsak med assistent och talkokrafter. Renoveringsprojektet som startade år 2021 fortsätter med små delarbeten under 2022. Projektet har delfinansiering av Svenska kulturfonden.

Föreningen vill fortsätta värna om huset och trädgården som kulturmiljö. Föreningen fortsätter med utställningar i Gardbergs hus då det yppar sig teman som har anknytning till huset eller till föreningens verksamhet.
 

Lokalhistorisk dokumentation och tillgängliggörande

Ta Plats
Tidskriften ger stor synlighet för föreningen och visar på ett konkret sätt vad föreningens verksamhet går ut på. Tidskriften är en stor satsning som binder såväl ekonomiska som personella resurser. Den utkommer med två nummer 2022. Redaktören samarbetar med tidskriftens redaktionsråd och föreningens styrelse.

Bokprojekt

-        Biografin över John Gardberg, som är skriven av fil.dr Victor Wilson, utkom i november 2019. Marknadsföringen och försäljningen fortsätter under 2022.

-        Projektet om handelsidkare och hantverkare i Karis från 1873–2020
Projektet inleddes 2020 med hjälp av ett treårigt understöd på 65 000 euro av Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo. Projektet leds av en styrgrupp. Föreningen har anställt en redaktör, två skribenter och fyra forskningsassistenter. Materialinsamlingen utfördes i huvudsak under 2020–2021 av fyra anställda forskningsassistenter. Under 2022 levererar författarna Anna Sundelin, Johanna Wassholm och Christoffer Holm manus till sina artiklar och arbetet med att sammanställa materialinsamlingen fortsätter av redaktören Holm tillsammans med arkivföreståndaren Gunilla Lindholm. Kim Björklund skriver en inledande artikel om samhället Karis utveckling till verket. Planerad utgivning är 2023.

 

Föredragstillfällen och skrivkurs
Föreningen kommer att arrangera föredragstillfällen under året, eventuellt i samarbete med andra föreningar.

Föreningen planerar fortsätta med skrivarkursen under verksamhetsåret 2022. Deltagarna samlas regelbundet för att diskutera uppslag, ge konstruktiva synpunkter och läsa igenom varandras lokalhistoriska texter/manus. Skrivarkursens verksamhet utgår från kursdeltagarnas egna spontana önskemål. Hur coronaepidemin tar sig uttryck formar också kursens utbud under kommande period, d.v.s. hur ofta deltagarna kan träffas under kommande höst och vår, och påverkar likaså antalet inbjudna föreläsare. Gästföreläsare inbjuds för att inspirera och utöka kunskap i lokalhistoriskt skrivande. Skrivarkursen leds av Beatrice Blåfield.  

Utfärder
Föreningen ordnar en medlemsutfärd med historiskt tema. Temat slås fast på våren. I mån av möjlighet kan även kortare utfärder/exkursioner göras.

Samarbete med skolor
Föreningen kontaktar skolor och utreder möjlighet till närmare samarbete kring lokalhistoria och lokalhistoriskt skrivande. Föreningen utreder även möjligheten att producera nätföreläsningar om John Gardberg och om projektet med handelsidkare och hantverkare i Karis, för att användas närmast i skolor inom historieundervisningen och lokalkännedom.
 

Julkalender

Föreningen fortsätter att arbeta för att ge ut en digital julkalender också 2022 (som inleddes 2021), som ett led i att synliggöra och tillgängliggöra lokalhistorien i Raseborg.  

 

Brukshistoriskt tema

Inom ramen för tillgängliggörandet av lokalhistorien lyfter föreningen fram den västnyländska brukshistorien. Detta sker genom föredrag, artiklar i Ta Plats, samt dels genom en eller flera exkursioner, i mån av möjlighet i samarbete med olika aktörer och föreningar. 

Styrelsen för Gardberg Center r.f.

 

 

Verksamhetsplan för 2021   

Föreningen har tre grundpelare i sin verksamhet. Det är lokalarkivet Arresten, Gardbergs hus samt lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation. Tidskriften Ta Plats faller inom den sistnämnda verksamheten.

Föreningen fördjupar samarbetet med Fiskars Hembygdsförening och Pojo lokalhistoriska arkiv. 
Föreningen fortsätter också kontakten till andra hembygds- och kulturföreningar i Raseborg.

Föreningen försöker igen anställa en ny verksamhetsassistent med statliga pengar.

Föreningen tar initiativ till ett närmare samarbete med media för att bidra med föreningens lokalhistoriska sakkännedom och öka intresset och synligheten för lokalhistoria i samhället.

Lokalarkivet Arresten
Arkivet har en arkivföreståndare och den kontinuerliga verksamheten fortsätter. Marknadsföringen av arkivet riktas såväl till möjliga arkivdonatorer som till forskare. Utställningar kommer att visas upp i olika utrymmen runt om i Västnyland.

Arkivet verkar tillsammans med Pojo lokalhistoriska arkiv i nya utrymmen vid Högbergsgatan 3.  

Gardbergs hus
Huset utgör den naturliga samlingspunkten för föreningens aktiviteter. Utomstående kan hyra huset för olika former av verksamhet. Driftskostnaderna täcks av hyror. Övre våningens rum har fortlöpande hyreskontrakt. Underhållet av Gardbergs hus och trädgård sköts i huvudsak med assistent och talkokrafter. Om föreningen får delfinansiering startar ett renoveringsprojekt för husets brädfordring, fönster och bakdörr.

Föreningen vill fortsätta värna om huset och trädgården som kulturmiljö. 

Föreningen fortsätter med utställningar i Gardbergs hus om det yppar sig teman som har anknytning till huset eller till föreningens verksamhet.

 

Lokalhistorisk forskning och dokumentation

Ta Plats
Tidskriften ger stor synlighet för föreningen och visar på ett konkret sätt vad föreningens verksamhet går ut på. Tidskriften är en stor satsning som binder såväl ekonomiska som personella resurser. Den utkommer med två nummer 2021. Huvudredaktören jobbar i samarbete med redaktionsrådet för innehållet och utgivningen.  

Bokprojekt
Biografin över John Gardberg, som är skriven av fil.dr Victor Wilson, utkom i november 2019. Marknadsföringen och försäljningen fortsätter under 2021.

Projektet om handelsidkare och hantverkare i Karis från 1873 – 2020
Projektet inleddes 2020 och har finansiering tre år, totalt 65 000 euro av Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo. Projektet leds av en styrgrupp. Föreningen har anställt en redaktör, två skribenter och fyra forskningsassistenter. Materialinsamlingen utfördes i huvudsak under 2020 men fortsätter på olika sätt under 2021. Under 2021 analyseras materialet och skribenterna börjar producera texter. 

Föredragstillfälle och skrivkurs
Föreningen kommer att hålla föredragstillfällen under året eventuellt i samarbete med andra föreningar. Ifall pandemiläget fortsätter, ordnas föreläsningstillfällen via nätet.

Skrivarkursen fortsätter under verksamhetsåret 2021. Deltagarna samlas regelbundet för att diskutera uppslag, ge konstruktiva synpunkter och läsa igenom varandras lokalhistoriska skriverier/manus. Skrivarkursens verksamhet utgår från kursdeltagarnas egna spontana önskemål. Hur coronaepidemin tar sig uttryck formar också kursens utbud under kommande period, d.v.s. hur ofta deltagarna kan träffas under kommande höst och vår, och påverkar likaså antalet inbjudna föreläsare. Gästföreläsare inbjuds för att inspirera och utöka kunskap i lokalhistoriskt skrivande. Ifjol hade kursen sju deltagare. Skrivarkursen leds av Beatrice Blåfield.  

 

Utfärder
Föreningen ordnar en bussutfärd med historiskt tema i västra Nyland. Temat slås fast på våren. Utfärden ordnas på hösten.  

Föreningen eftersträvar att arrangera en utfärd med historiskt tema i västra Nyland, såvida situationen med Covid-19 det tillåter. Temat slås fast på våren och utfärden planeras bli förverkligad under andra hälften av år 2021.

Samarbete med skolor
Föreningen kontaktar skolor och utreder möjlighet till närmare samarbete kring lokalhistoria och lokalhistoriskt skrivande. Föreningen utreder även möjligheten att producera nätföreläsningar om John Gardberg och om projektet med handelsidkare och hantverkare i Karis, för att användas närmast i skolor inom historieundervisningen och lokalkännedom.  

Styrelsen för Gardberg Center rf

 

 

 

Verksamhetsplan för 2020    

Föreningen har tre grundpelare i sin verksamhet. Det är lokalarkivet Arresten, Gardbergs hus samt lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation. Tidskriften Ta Plats faller inom den sistnämnda verksamheten.

Föreningen går in för att fortsätta samarbeta med andra hembygds- och kulturföreningar i Raseborg. 
Föreningen försöker igen anställa en ny verksamhetsassistent med statliga pengar.

Föreningen tar initiativ till ett närmare samarbete med media för att bidra med föreningens lokalhistoriska sakkännedom och öka intresset och synligheten för lokalhistoria i samhället.

Lokalarkivet Arresten
Arkivet har en arkivföreståndare och den kontinuerliga verksamheten fortsätter. Marknadsföringen av arkivet riktas såväl till möjliga arkivdonatorer som till forskare.

Under 2020 förväntas arkivet flytta då de nuvarande utrymmena kommer att rivas av hyresvärden Raseborgs stad. Ett samarbete med Pojo lokalhistoriska arkiv om nya gemensamma utrymmen utreds. Efter flytten fortsätter verksamheten som tidigare.

Gardbergs hus
Huset utgör den naturliga samlingspunkten för föreningens aktiviteter. Utomstående kan hyra huset för olika former av verksamhet. Driftskostnaderna täcks av hyror. Övre våningens rum har fortlöpande hyreskontrakt. Underhållet av Gardbergs hus och trädgård sköts i huvudsak med assistent och talkokrafter.

Föreningen vill fortsätta värna om huset och trädgården som kulturmiljö. 

Föreningen fortsätter med utställningar i Gardbergs hus om det yppar sig teman som har anknytning till huset eller till föreningens verksamhet.

 

Lokalhistorisk forskning och dokumentation

Ta Plats
Tidskriften ger stor synlighet för föreningen och visar på ett konkret sätt vad föreningens verksamhet går ut på. Tidskriften är en stor satsning som binder såväl ekonomiska som personella resurser. Den utkommer med två nummer 2020. Huvudredaktören jobbar i samarbete med redaktionsrådet för innehållet och utgivningen. 

Bokprojekt
Biografin över John Gardberg, som är skriven av fil.dr Victor Wilson, utkom i november 2019. Marknadsföringen och försäljningen fortsätter under 2020.

Projektet om handelsidkare och hantverkare i Karis under 1900-talet
Projektet har finansiering tre år och totalt 65 000 euro av Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo. Projektet startas från början av året. Projektet leds av en styrgrupp. Föreningen anställer redaktör, skribenter och forskningsassistenter. Materialinsamling pågår på olika sätt under årets lopp. Målet är att materialinsamlingen ska vara slutförd till årets slut.

Föredragstillfälle och skrivkurs
Föreningen kommer att hålla föredragstillfällen under året eventuellt i samarbete med andra föreningar. 

En skrivargrupp samlas regelbundet och diskuterar manus till lokalhistoriska artiklar. Skrivkursen på hösten 2019 gav goda erfarenheter och kunskaper och därmed vill föreningen fortsätta med skrivkurs under 2020 enligt samma koncept. 

Utfärder
Föreningen ordnar en bussutfärd med historiskt tema i västra Nyland. Temat slås fast på våren. Utfärden ordnas på hösten.  

Samarbete med skolor
Föreningen kontaktar skolor och utreder möjlighet till närmare samarbete kring lokalhistoria och lokalhistoriskt skrivande.

Styrelsen för Gardberg Center rf