Verksamhetsplan för 2020    

Föreningen har tre grundpelare i sin verksamhet. Det är lokalarkivet Arresten, Gardbergs hus samt lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation. Tidskriften Ta Plats faller inom den sistnämnda verksamheten.

Föreningen går in för att fortsätta samarbeta med andra hembygds- och kulturföreningar i Raseborg. 
Föreningen försöker igen anställa en ny verksamhetsassistent med statliga pengar.

Föreningen tar initiativ till ett närmare samarbete med media för att bidra med föreningens lokalhistoriska sakkännedom och öka intresset och synligheten för lokalhistoria i samhället.

Lokalarkivet Arresten
Arkivet har en arkivföreståndare och den kontinuerliga verksamheten fortsätter. Marknadsföringen av arkivet riktas såväl till möjliga arkivdonatorer som till forskare.

Under 2020 förväntas arkivet flytta då de nuvarande utrymmena kommer att rivas av hyresvärden Raseborgs stad. Ett samarbete med Pojo lokalhistoriska arkiv om nya gemensamma utrymmen utreds. Efter flytten fortsätter verksamheten som tidigare.

Gardbergs hus
Huset utgör den naturliga samlingspunkten för föreningens aktiviteter. Utomstående kan hyra huset för olika former av verksamhet. Driftskostnaderna täcks av hyror. Övre våningens rum har fortlöpande hyreskontrakt. Underhållet av Gardbergs hus och trädgård sköts i huvudsak med assistent och talkokrafter.

Föreningen vill fortsätta värna om huset och trädgården som kulturmiljö. 

Föreningen fortsätter med utställningar i Gardbergs hus om det yppar sig teman som har anknytning till huset eller till föreningens verksamhet.

 

Lokalhistorisk forskning och dokumentation

Ta Plats
Tidskriften ger stor synlighet för föreningen och visar på ett konkret sätt vad föreningens verksamhet går ut på. Tidskriften är en stor satsning som binder såväl ekonomiska som personella resurser. Den utkommer med två nummer 2020. Huvudredaktören jobbar i samarbete med redaktionsrådet för innehållet och utgivningen. 

Bokprojekt
Biografin över John Gardberg, som är skriven av fil.dr Victor Wilson, utkom i november 2019. Marknadsföringen och försäljningen fortsätter under 2020.

Projektet om handelsidkare och hantverkare i Karis under 1900-talet
Projektet har finansiering tre år och totalt 65 000 euro av Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo. Projektet startas från början av året. Projektet leds av en styrgrupp. Föreningen anställer redaktör, skribenter och forskningsassistenter. Materialinsamling pågår på olika sätt under årets lopp. Målet är att materialinsamlingen ska vara slutförd till årets slut.

Föredragstillfälle och skrivkurs
Föreningen kommer att hålla föredragstillfällen under året eventuellt i samarbete med andra föreningar. 

En skrivargrupp samlas regelbundet och diskuterar manus till lokalhistoriska artiklar. Skrivkursen på hösten 2019 gav goda erfarenheter och kunskaper och därmed vill föreningen fortsätta med skrivkurs under 2020 enligt samma koncept. 

Utfärder
Föreningen ordnar en bussutfärd med historiskt tema i västra Nyland. Temat slås fast på våren. Utfärden ordnas på hösten.  

Samarbete med skolor
Föreningen kontaktar skolor och utreder möjlighet till närmare samarbete kring lokalhistoria och lokalhistoriskt skrivande.

Styrelsen för Gardberg Center rf

 

 

Verksamhetsplan för 2019

 Föreningen har tre grundpelare i sin verksamhet. Det är lokalarkivet Arresten, Gardbergs hus samt lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation. Tidskriften Ta Plats faller inom den sistnämnda verksamheten.

Föreningen går in för att starta ett intimare samarbeta med andra kulturföreningar i  Raseborg. Föreningen försöker också anställa en ny verksamhetsassistent med statliga pengar.

Lokalarkivet Arresten

Arkivet har en arkivföreståndare och den kontinuerliga verksamheten fortsätter. En ny webbsida för arkivet skapas och föreningen gör en satsning för att marknadsföra arkivet till allmänheten. Marknadsföringen riktas såväl till möjliga arkivdonatorer som till forskare. Ett samarbete med Pojo lokalhistoriska arkiv utreds.  

Gardbergs hus

Huset utgör den naturliga samlingspunkten för föreningens aktiviteter. Utomstående kan hyra huset för olika former av verksamhet. Driftskostnaderna täcks av hyror. Övre våningens rum har fortlöpande hyreskontrakt. Underhållet av Gardbergs hus och trädgård sköts i huvudsak med talkokrafter. Föreningen går in för att värva nya talkokrafter för husets och trädgårdens underhåll.

Föreningen vill fortsätta värna om huset och trädgården som kulturmiljö. Trädgårdsarbetet fortsätter med en dokumentation av växterna. 

Föreningen fortsätter med utställningar i Gardbergs hus. 

 

Lokalhistorisk forskning och dokumentation

Ta Plats

Tidskriften ger stor synlighet för föreningen och visar på ett konkret sätt vad föreningens verksamhet går ut på. Tidskriften är en stor satsning som binder såväl ekonomiska som personella resurser. Den utkommer med ett nummer 2019. En ny huvudredaktör utses och ett redaktionsråd tillsätts för tidskriften med representanter också från andra föreningar. 

Bokprojekt

Biografin över John Gardberg, som är skriven av fil.dr Victor Wilson,ges ut under 2019. Styrelsen planerar en marknadsföring av boken bl.a. med direktkontakt till forna elever. 

 

Föredragstillfälle och skrivkurs

Föreningen har för avsikt att hålla föredragstillfällen under året i samarbete med andra föreningar. 

En skrivargrupp samlas regelbundet och diskuterar manus till lokalhistoriska artiklar. Dessutom hålls en skrivkurs för personer med intresse för lokalhistoria under året om den kan förverkligas tillsammans med andra föreningar.

Dokumentation

Dokumenation ordnas kring affärsidkare i Karis stationssamhälle under året ifall föreningen får medel att anställa studerande att utföra arbetet. Föreningen utarbetar åtminstone en plan för en bok kring handlare och affärsidkare och söker bidrag för ett sådant projekt.

Utfärder

Föreningen ordnar en bussutfärd med historiskt tema i västra Nyland. Temat slås fast på våren. Utfärden ordnas på hösten.  

Styrelsen för Gardberg Center r.f.

 

 

Verksamhetsplan för 2018

Föreningen har tre grundpelare i sin verksamhet. Det är lokalarkivet Arresten, Gardbergs hus samt lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation. Tidskriften Ta Plats faller inom den sistnämnda verksamheten.

Föreningen tar i bruk den strategi för 2018–2020 som utarbetas 2017. Föreningen kommer under året att satsa på att värva nya medlemmar. Föreningar i Raseborg bjuds in till Gardberg Center för att diskutera möjligt samarbete i framtiden.

Lokalarkivet Arresten

Avtalet med föreståndaren Gunilla Lindholm förnyas. Målet är att kunna öka arbetstiden till åtminstone 90 procent från våren. Det kontinuerliga arbetet i Arresten fortsätter, med en strävan efter att uppordna äldre inkommet material.

En större synlighet för Arresten genom nya webbsidor förverkligas under året.

En ny utställning i arkivets korridor planeras.  

Gardbergs hus

Huset utgör den naturliga samlingspunkten för föreningens aktiviteter. Utomstående kan hyra huset för olika former av verksamhet. Driftskostnaderna täcks av hyror. Övre våningens rum har fortlöpande hyreskontrakt. Underhållet av Gardbergs hus och trädgård sköts i huvudsak med talkokrafter. Värvning av nya talkokrafter för husets och trädgårdens underhåll intensifieras. Någon renovering av huset är inte aktuell.

Föreningen vill fortsätta värna om huset och trädgården som kulturmiljö. Trädgårdsarbetet fortsätter med en dokumentation av växterna.

Marina Eker-Geust fortsätter som kurator för utställningar i Gardbergs hus och hon förverkligar en ny utställning på våren och på hösten.

Lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation

Ta Plats

Tidskriften ger stor synlighet för föreningen och visar på ett konkret sätt vad föreningens verksamhet går ut på. Tidskriften är en stor satsning som binder såväl ekonomiska som personella resurser. Den utkommer med ett större nummer, nr 18, med tema inbördeskriget på våren. På hösten utkommer nr 19. Redaktör är Beatrice Blåfield och hon bistås av styrelsen som  redaktionsråd. Ett antal artiklar i Ta Plats läggs ut på nätet i den digitala tjänsten Paperini, enligt redaktionsrådets förslag. Planer på en större marknadsföring och synligheten för tidskriften görs.

Bokprojekt

Manuskriptet till en biografi över John Gardberg ska vara färdigt hösten 2018. Biografin skrivs av fil.dr Victor Wilson. Det blir en c:a 200 sidor lång monografi som publiceras på svenska på ett finländskt förlag. Wilsons forskningsarbete sker i samarbete med en av föreningen tillsatt biografikommitté bestående av styrelsemedlemmarna Christer Kuvaja, Matias Kaihovirta och Beatrice Blåfield. Biografin är beräknad att utkomma i början av 2019.

Föredragstillfälle och skrivkurs

Föreningen har för avsikt att hålla två föredragstillfällen under året, ett på våren och ett på hösten. Om möjligt görs detta i samarbete med Karis hembygdsförening.

En skrivkurs för personer med intresse för lokalhistoria planeras att hållas under året.

Samtidsdokumentation

Minnestalkon ordnas under året ifall föreningen får medel att anställa studerande att utföra arbetet.

Utfärder

Föreningen ordnar en bussutfärd med historiskt tema i västra Nyland. Temat slås fast senare. Utfärden ordnas på våren eller hösten. 

Styrelsen för Gardberg Center r.f.

Mission, vision och strategi för Gardberg Center r.f. verksamhet 2018 – 2020

 

 

 

Verksamhetsplan för 2017

Föreningen har tre grundpelare i sin verksamhet. Det är lokalarkivet Arresten, Gardbergs hus samt lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation. Tidskriften Ta Plats faller inom den sistnämnda verksamheten.


 

Lokalarkivet Arresten

Avtalet med föreståndaren Gunilla Lindholm förnyas. Målet är att fortsätta en 90 procentig arbetstid. Föreningen arbetar för att kunna ingå ett nytt treårigt avtal med Raseborgs stad gällande skötseln av arkivet. Därtill söks pengar från andra finansiärer för arkivets verksamhet. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet i Arresten fortsätter, men en fortsatt satsning att få in mer finskspråkiga arkiv görs.

En större synlighet för Arresten planeras och förverkligas under året.

Den nuvarande utställningen i arkivets korridor fortsätter.  
 

Gardbergs hus

Huset utgör den naturliga samlingspunkten för föreningens aktiviteter. Utomstående kan hyra huset för olika former av verksamhet. Driftskostnaderna täcks av hyror. Övre våningens uthyrda rum har nya kontrakt för 2017. Gardbergs hus och trädgård sköts i huvudsak med talkokrafter. Någon ny större renovering av huset är inte aktuell.

Föreningen vill fortsätta värna om huset och trädgården som kulturmiljö. I kvarteret har byggts ett nytt äldreboende som gör att Gardbergska trädgården är det enda grönområdet. Föreningen planerar i samarbete med sina grannar, Eftiset och Kupas samt äldreboendet Villa Anemone, åtgärder i trädgården i linje med den plan på en skogsliknande miljö som uppgjorts tidigare. Avsikten är att även grannarna kan utnyttja en del av trädgården.

Marina Eker-Geust fortsätter som kurator för utställningar i Gardbergs hus och hon förverkligar en ny utställning på våren och på hösten.
 

Lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation

Ta Plats

Tidskriften ger stor synlighet för föreningen och visar på ett konkret sätt vad föreningens verksamhet går ut på. Tidskriften är en stor satsning som binder såväl ekonomiska som personella resurser. Den utkommer med ett större nummer, nr 17, på hösten. Numrets tema är Finland 100 år med kopplingar till Västra Nyland. Redaktör är Beatrice Blåfield och hon bistås av ett redaktionsråd. Ett antal artiklar i Ta Plats läggs ut på nätet i den digitala tjänsten Skriftly, enligt redaktionsrådets förslag.

Bokprojekt

En biografi över John Gardberg påbörjas 2017. John Gardberg (1899–1974) var en finlandssvensk hembygdsforskare, lärare och politiker verksam i Karis. Det ligger i föreningens intresse att få en biografi skriven om den person som gett namn åt föreningen som äger och verkar i det hus Gardberg lät bygga. Föreningen anlitar historieforskaren fil.mag. Robert Louhimies att genomföra arkivforskning och skrivandet av biografin, enligt planerna en c:a 200 sidor lång monografi som publiceras på svenska på ett finländskt förlag. Louhimies forskningsarbete sker i samarbete med en av föreningen tillsatt biografikommitté bestående av styrelsemedlemmarna Christer Kuvaja, Matias Kaihovirta och Beatrice Blåfield.

Föredragsserie

Föreningen Gardberg Center har för avsikt att under jubileumsåret ordna 10 föredragkvällar i Raseborg. Föredragen ska hållas av kända och mindre kända kulturpersoner och forskare bosatta i Raseborg eller med ett tema som berör Raseborg. Föredragen anknyter på olika sätt till Finlands 100 års självständighetsjubileum. Föredragen hålls på olika orter i Raseborg så att ett föredrag hålls varje månad (med start i februari och förutom juli månad). Detta sker i samarbete med Karis hembygdsförening.

Samtidsdokumentation

Dokumentationsarbetet (minnestalko, bilddokumentation etc.) fortsätter enligt den plan som utarbetades 2016. Den går ut på att tillfällig arbetskraft anlitas för att genomföra minnestalkon under året. Enskilda intervjuer görs om det finns personer som är intresserade av att berätta.

Utfärder

Föreningen ordnar en bussutfärd med historiskt tema i västra Nyland. Temat slås fast senare. Utfärden ordnas i maj eller på hösten. 

Styrelsen för Gardberg Center r.f.

 

Verksamhetsplan för 2016

 Föreningen har tre grundpelare i sin verksamhet. Det är lokalarkivet Arresten, Gardbergs hus samt lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation. Tidskriften Ta Plats faller inom den sistnämnda verksamheten.

 

Lokalarkivet Arresten

Avtalet med föreståndaren Gunilla Lindholm förnyas. Målet är att möjliggöra en hundraprocentig arbetsinsats, med andra ord full sysselsättning. Det treåriga avtalet med Raseborgs stad gällande skötseln av arkivet är i kraft ännu ett år. Därtill söks pengar från andra finansiärer för arkivets verksamhet. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet i Arresten fortsätter, men en satsning att få in mer finskspråkiga arkiv görs.

En utflyttning från Fokushuset blir eventuellt aktuell under 2016. Föreningen försöker med alla medel hitta ett lämpligt utrymme för Arresten under exiltiden. Ifall Fokushuset enbart renoveras och inte rivs gör föreningen allt för att arkivet ska få komma tillbaka till sina gamla utrymmen i huset.

Utställningar i arkivets korridor fortsätter, men om den nuvarande utställningen byts ut beror på hur länge arkivet får vara kvar i Fokushuset.

 Gardbergs hus

Huset utgör den naturliga samlingspunkten för föreningens aktiviteter. Utomstående kan hyra huset för olika former av verksamhet. Driftskostnaderna täcks av hyror. Övre våningens uthyrda rum har nya kontrakt för 2016. Gardbergs hus och trädgård sköts med talkokrafter. En stor renovering av huset görs våren 2016 då taket förnyas. Finansieringen för detta skede är ordnad.

 Föreningen vill fortsätta värna om huset och trädgården som kulturmiljö. I kvarteret har byggts ett nytt äldreboende som gör att Gardbergska trädgården är det enda grönområdet. Föreningen planerar åtgärder i trädgården i linje med den plan på en skogsliknande miljö som uppgjorts tidigare och som måste uppdateras eftersom äldreboendet kapar en del av Gardbergska tomten. Finansieringen är öppen.

 

 Utställningar i huset

Marina Eker-Geust fortsätter som kurator för utställningar i Gardbergs hus.

 
Lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation

Ta Plats

Tidskriften ger stor synlighet för föreningen och visar på ett konkret sätt vad föreningens verksamhet går ut på. Tidskriften är en stor satsning som binder såväl ekonomiska som personella resurser. Den utkommer med två nummer under året, nr 15 på våren och nr 16 på hösten. Redaktör är Torsten Bergman. Från styrelsens sida följs arbetet med av ordföranden som deltar i skribentmöten som ordnas av redaktören. Redaktören går aktivt in för att rekrytera nya skribenter till tidskriften.

Samtidsdokumentation

En plan för hur dokumentationsarbetet (minnestalko, bilddokumentation etc.) ska fortsättas och göras utarbetas under året.

Stationssamhällets historia

Karis stationssamhällets historia från förra sekelskiftet fram till stadsbildningen 1977 fortsätter med publicerade artiklar i främst Ta Plats. Hur detta projekt ska avancera vidare utreds under året i samarbete med Torsten Bergman.

Seminarier

Ett lokalhistoriskt skriv- och forskarseminarium ordnas på våren med inbjudna föreläsare.

Utfärder

Föreningen ordnar en bussutfärd med historiskt tema i västra Nyland. Temat slås fast senare. Utfärden ordnas i maj eller slutet av augusti. 

Bokprojekt

En biografi över John Gardberg planeras under året. Medel söks för att kunna anställa professionella forskare att utföra arbetet. Arbete kunde inledas i slutet av 2016 eller i början av 2017

 
Övrigt

Diskussioner med föreningar som verkar i samma region som GC med besläktade syften förs med målsättningen att kartlägga arbetsfördelning och djupare samarbetsmöjligheter. Bland annat kan det bli aktuellt med en broschyr om kulturmiljövandringar.

 Styrelsen för Gardberg Center r.f.

 

Verksamhetsplan för 2015

Föreningen månar om Lokalarkivet Arresten som en grundpelare i sin verksamhet  År 2015 blir i övrigt ett år då en handfull tyngdpunktssatsningar dominerar såväl arbetsmässigt som ekonomiskt. På så sätt är verksamhetsplanen lätt att överblicka.

Lokalarkivet Arresten

Avtalet med föreståndaren Gunilla Lindholm förnyas. Målet är att möjliggöra en  hundraprocentig arbetsersättning och med andra ord full sysselsättning. Det treåriga avtalet med Raseborgs stad gällande skötseln är i kraft ännu två år. Ny ansökan till Svenska kulturfonden har lämnats in och en tredje bidragsgivare aktualiseras i januari, förslagsvis Suomen kulttuurirahasto.

Arresten har nästa år funnits till i tio år.

Under året byts de nuvarande utställningarna ut i Korridoren, Bussis’ vänthall och i Gardbergs. På det sistnämnda hållet planeras fortsatt visning av lokala konstnärer (f.n. Riggert Munsterhjelm fram till april) och en initierad presentation av ett dussintal till föreningen donerade transparenter av Barbro Gardberg. I Gardbergs verkar Marina Eker-Geust som kurator. De foton tagna av medlemmar (Thua-Lill Eliasson och Carl-Johan ”Cure” Virta) under föreningens olika skeden kommer 2015 att ingå i en retrospektiv utställning i Korridoren.

Gardbergs hus

Gardbergs hus förutsätter skötsel, uthyrning och aktiv egen kulturverksamhet. Tillika vidtar nu upprustningen av den vildvuxna trädgården. Styrelsen söker en kontaktperson till äldreboendeprojektet för att se till att trädgårdens iståndsättande kan förverkligas möjligast smidigt.

Driftskostnaderna täcks av hyror. Den nödvändiga takreparationen i och för bättre isolering i huset och betydande inbesparingar i värmekostnader är alltjämt aktuell. Ansökningar om understöd jämte medelinsamling förestår. Kostnadsberäkningen belöper sig till 33000 €.

När det gäller egen verksamhet i huset anslås en grundplåt på 2000 € för småskaligt kulturellt program vilket får stå opreciserad i väntan på den nya ordförandes initiativ. Utnyttjandet av övre våningen planläggs i och för eget bibliotek och främjande av läsning samt förberedande samarbete med Hem och skolas Eftis inför engagemanget i det nya äldreboendet.

Ta Plats 13 och 14

Satsningen på den lokalhistoriska tidskriften Ta Plats för västra Nyland med understöd av Konstsamfundet och undervisnings- och kulturministeriet fortsätter. Främsta målsättningen är nya skribenter, nya ämnen och nya geografiska inmutningar. Sponsrade presentationer av företag med intressant eller långvarig roll i lokalhistorien blir regelbundna.

Vi bygger Karis

En sex personers arbetsgrupp arbetar med en skrift eller måhända en första del av Karis stationssamhällets historia från förra sekelskiftet fram till stadsbildningen 1977. Nya sätt att aktivera invånare prövas och särskilt centrala är fortsättningsvis de s.k minnestalkona,  dvs en form för kollektiv minnesverksamhet. En stomme i arbetet är artiklar med Karismotiv i Ta Plats och det dussintal artiklar på finska som publiceras i tidningen Etelä-Uusimaa. Den redaktionella insatsen är tänkt som köptjänst.

Kultur i äldrevården

Förhandlingar om samarbete har på begäran förts med grundtryggheten och internservice kring kultur i vården i det blivande äldreboendet vid Nabogatan och på den s.k. polishustomten samt hemvården. Gardbergs trädgård som under året iståndsätts enligt trädgårdsplanerare Maija Lehtinens ritningar vilka föreningen tagit fram ingår i äldreboendeprojektet. Föreningen utarbetar i nära samarbete med chefen för äldrevården Kirsi Ala-Jaakkola ett koncept för utnyttjande av Gardbergs trädgård och hus. Planeringen handhas av föreningen som köptjänst.

Kulturmarketen Fokus

Kring Fokus byggnadskomplex som staden skall renovera förs diskussioner om framtida användning. Det sägs kunna bli ett invånarnas vardagsrum. Föreningen som redan gjort insatser i form av evenemang på Bakgården och i Bussis’ vänthall vill fortsättningsvis engagera sig i frågan.

Styrelsen för Gardberg Center r.f.

 

Verksamhetsplan för 2014
 

Ta Plats 11-12

Föreningen fortsätter sin publicistiska verksamhet som hittills med två nya nummer av tidskriften Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland. Inlagan är 60 sidor och målsättningarna är en ny artikelskribent i varje nummer, nya inmutningar såväl ämnesmässigt som geografiskt och en i någon mån ökad andel finsk text. I planeringen ingår intensifierad direktförsäljning och nya försäljningsställen. Vill medlem prenumerera får den 50% rabatt på vartdera numret och gratis hemsänt som medlemsförmån.

Avsikten är att på sikt göra Ta Plats självbärande men ännu finns uppenbart behov av bidrag, aktuella ansökningar är riktade till undervisningsministeriet som har anslag för kulturtidskrifter och till Konstsamfundet. För att underlätta arbetet för den ansvariga redaktören utses på dennas förslag en redaktion på 3-5 personer och tillsätts ett redaktionsråd vars uppgift är att inkomma med tips. Redaktör är Torsten Bergman.


Lokalarkivet Arresten

Föreningens långvariga arkivföreståndare Sonja Harju flyttar av privata skäl bort och hennes uppgifter övertas av Gunilla Lindholm vars arbetsavtal som föreståndare förhoppningsvis kan förlängas efter utgången av mars, förutsatt att föreningens finansiella läge tillåter.  

Föreningen hoppas som hittills på understöd av Svenska kulturfonden och av Raseborgs stad, vars arkiv Arresten de facto är. Verksamheten kring detsamma fortsätter vara utåtriktad med satsning på nya arkivbildare och nya utställningar i både Arrestens korridor och i busstationens vänthall. Teman anknyter till förberedelserna för historiken över Karis stationssamhälle.

I verksamheten kring Arresten kommer under året att uppmärksammas att 10 år har förflutit sedan starten och material till föreningens egen historia hopbringas.

Observatörer uppmuntras att med kamera i hand i och för en kommande utställning dokumentera såväl små som större förändringar i närsamhället.

Initiativ har tagits till ”Svenska dagen på finska”, möjligen förverkligat i samarbete mellan stadens kulturbyrå som utvecklar sitt skolnätverk och den finska undervisningschefen, båda i princip införstådda. Tanken är att få vår nationella historia speglad i Svenska dagen-firandets skiftande öden, avsedd alltså som historielektion. Föreningen har presenterat faktaunderlag.

 

Forskarforum II

Det påtagliga intresset och mängden frågeställningar föranleder ett andra forskarforum som kortkurs på Västra Nylands folkhögskola under ett veckoslut hösten 2014. Det första hölls 25-27.11.2013. Arbetsfördelningen mellan vnf och innehållsplaneraren Gardberg Center r.f. förblir densamma. I förarbetet görs den här gången nedslag i särskilt östra Nyland och Åboland medan cellerna som bildats i Österbotten och på Åland aktiverar sin egen region. Koordineringen med Finlands svenska hembygdsförbund fortsätter.

 

Vi bygger Karis

En satsning på bred bas är förberedelserna för Karis stationssamhälles hundra års historik i och för utgivning hösten 2015. Jämnt ett sekel har då förflutit sedan medborgarna själva beslöt att officiellt kalla sitt municipalsamhälle för stationssamhälle. Tillkomsthistorien är oskriven. Den visar hur ett samhälle på kort tid byggs upp på ett par jordbrukslägenheter. Tidsgränsen mot våra dagar är 1977 då Karis köping blev stad.

Historiken följer steg för steg upp diskussioner och konflikter, initiativ, personliga insatser och beslutsprocesser sådana de framgår ur press, protokoll, olika slags arkivdokument, händelser i mannaminnets tre generationer bakåt, levnadsomständigheter gestaltade i konstnärlig form, komparativa studier. Ett antal första byggstenar har getts i de tio numren av Ta Plats 2009 - 2013. Förberedelserna under verksamhetsåret är långt arbetsintensiva. I detta nu existerar en faktagrupp och en skrivargrupp som fördjupar de egna bidragen till Ta Plats, vidare ordnas nya forskningscirklar kring teman som baptismen och företagandet på orten.   

Enligt överenskommelse med den finska lokaltidningen Etelä Uusimaa publiceras månatligen artiklar om hur arbetet framskrider, dessa erbjuds gratis i översättning till finska.

Utarbetas en broschyr för kulturvandringen genom stationssamhällets absoluta centrum, dvs. järnvägsmiljön, samtidigt ett komplement till Arrestens utställningar.  

Minnestalkon i grupp fortsätter gällande olika arbetsgemenskaper, enskilda intervjuer görs med äldre personer av vilka flera är över nittio.

Inledd är interaktiviteten på webbplatsen www.gardbergcenter.hembygd.fi och likaså samarbetet med andra föreningar av vilka kan nämnas ortens två pensionärsföreningar och två marthaföreningar. Vuxnas barndomsminnen får en egen temagrupp (”gluggen”).

Tillfällesdikter efterlyses för publicering, grundplåten utgörs av matematikläraren Thor Portins samling med lokal anknytning. Litterära kvällar ordnas i Gardbergs kring temat läsandets konst, särskilt av lyrik, samtidigt med letandet efter litterära uttryck för ett lokalhistoriskt engagemang.

Föreningen deltar i vårens mässa i Karis med Vi bygger Karis som den röda tråden.
 

Gardbergs hus

Föreningen äger på stadens arrendemark en av de trivsammaste och lugnaste mötesplatserna på orten, Gardbergs hus Nabogatan 20. Förutom som förutsättning för föreningens egna aktiviteter tjänar tjänar det som utrymme mot rimlig hyra åt andra föreningar, organisationer och privatpersoner. I övre våningen uthyrs två av tre rum, det ena som arbetsrum åt medlem i Finlands svenska författareförening, det andra åt en bokförare. Månadshyra utgår. På så sätt är huset självbärande vad gäller driften men inkomsterna förslår inte för andra än helt obetydliga reparationer eller anskaffningar.

Vindsventilationen och väggisoleringen har visat sig vara ett problem och det borde under 2014 åtgärdas genom en liten höjning av taket för vilket åtgärdstillstånd söks. Kostnadskalkyl föreligger, offerter inbegärs och föreningen kan så snart isoleringen är genomförd räkna med en betydande inbesparing i uppvärmningskostnader. Ansökningar om understöd har riktats till Suomen kotiseutuliitto, fonder, stiftelser, museiverket samt privatpersoner.   

Styrelsen för Gardberg Center r.f.