Innehållsförteckning

 

Förord: Christer Kuvaja
Förord: Victor Wilson
Inledning

1. Filosofen
   1.1 Frihetsoppositionen och pojklek
   1.2 Det röda Åbo 1917
   1.3 Bröderna Gardberg i krig

2. Historikern och etnografen
    2.1 Folkbildningsidén som ledstjärna
    2.2 Akademikerkarriären som kom av sig
    2.3 Forskarsomrar och den lokala historiens rötter

3. Politikern
    3.1 Politikdebut i Lappoandans Karis
    3.2 Svenskheten som överordnad politisk princip
    3.3 Visioner för ett stationssamhälle

4. Rektorn
    4.1 Tre decennier i ett växande läroverk
    4.2 Den finlandssvenska ungdomen och framtiden 
    4.3 Den skiftande synen på bildning och kunskap

5. John Gardbergs visioner och verkligheten han levde i

Lista över förkortningar
Käll- och litteraturförteckning
Bilaga 1: Tidslinje överJohn Gardbergs liv, 1899 - 1974
Bilaga 2:Publikationer av John Gardberg
Bilaga 3: Artiklar, insändare och recensioner
Bilaga 4: Tal givet vid Karis köpings minnesfest 1955
Noter Personregister