Mission, vision och strategi för Gardberg Center r.f. verksamhet 2018 – 2020

 

FÖRENINGENS MISSION

Missionen beskriver det ändamål som föreningen har skapats för. Gardberg Center har i sina stadgar definierat föreningens syfte och därmed sin mission:

Föreningens syfte är att utveckla, understöda och aktivera historisk forskning på lokal nivå, främja samtidsdokumentation, samla in och arkivera historiska handlingar och fotografier, samt bevara och underhålla Gardbergs hus som kulturmiljö. 

 

FÖRENINGENS VISION

Visionen anger vad man eftersträvar inom den planerade strategiperioden. Någon förändring av den vision som fastslogs 2016 är inte nödvändig.

Att väcka intresset för lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation bland äldre och yngre Raseborgsbor, att ge ut en välskriven och efterfrågad lokalhistorisk tidskrift, att skapa ett stort, mångsidigt, välordnat och kundvänligt lokalhistoriskt arkiv samt att bevara och underhålla Gardbergs hus som kulturmiljö och göra det till en attraktiv mötes- och arbetsplats.

 

FÖRENINGENS STRATEGI 

Strategin är de medel och åtgärder man ämnar tillgripa för att uppnå de önskade målen.

Av visionen framgår strategins tyngdpunkter för 2018–2020. Nya verksamhetsformer initieras inte, utan de existerande utvecklas, vilket dock kan inkludera planerandet av nya projekt. 

Allmänt

Föreningens primära målgrupp är lokalhistoriskt intresserade personer i Raseborg med omnejd. Föreningens mål under nästa strategiperiod är att öka medlemsantalet till 150. Föreningen vill rikta sig till alla åldersklasser från 15 år uppåt. Var och en styrelsemedlem strävar efter att rekrytera 5–6 medlemmar per år. Det ordnas också infotillfällen för olika målgrupper för att på så sätt öka antalet medlemmar i föreningen. 

Föreningen eftersträvar ett mera djupgående samarbete med andra föreningar och aktörer i Raseborg. Detta görs genom att bjuda in föreningarna till Garberg Center och diskutera möjligheterna kring gemensamma satsningar och evenemang.

Föreningen satsar på ökad marknadsföring och synlighet så att föreningen är mera känd bland allmänheten i Raseborg 2020 än vad den är i dag. Detta uppnås genom att webbsidan ses över, att det görs en ny broschyr för föreningen och att det skrivs artiklar om föreningen i tidningar och tidskrifter samt genom att bli synligare i sociala medier.

Styrelsearbetet utvecklas och det kan tillsättas arbetsgrupper för att utreda större frågor och åligganden.

 

Lokalarkivet Arresten

Lokalarkivet ska vara en resurs för den lokalhistoriska forskningen. Insamlings- och förteckningsarbetet bör fortsätta som förut med en avlönad arkivföreståndare. Arkivutrymmena ska vara ändamålsenliga och garantera ett tryggt förvar av arkivhandlingarna.

En större satsning görs för att öka arkivets synlighet. Detta görs i form av artiklar i tidningar, tidskrifter och på social medier samt genom att skapa en ny webbsida för Arresten och  en broschyr med information om arkivet. 

Det görs en större satsning på att få in lokalhistoriskt material, såväl svenskt som finskt. Den ökade synligheten är ett led i detta, men därtill görs upprop i tidningar och direktkontakt till föreningar och privatpersoner. 

Fotografiutställningar i Arresten fortsätter. Föreningen satsar på att få fler personer att se utställningarna. Ambulerande utställningar förverkligas i mån om möjlighet.

 

Gardbergs hus och trädgård

Huset är samlingspunkten för föreningens möten och evenemang. Uthyrningen av huset för tillfälliga ändamål och mera permanent verksamhet samt uthyrningen av rum i husets över våning är även i fortsättningen av stor vikt för att få husets driftskostnader betalda. Huset och trädgården kräver inga större satsningar på reparationer under strategiperioden. Trädgårdsprojektet fortsätter med växtdokumentationen (finansiering finns). Värvning av nya talkokrafter för husets och trädgårdens underhåll intensifieras. 

 

Tidskriften Ta Plats

Tidskriften är en etablerad och viktig del av föreningens verksamhet och dess ansikte utåt. Tidskriften ska ge möjlighet för lokalhistoriskt intresserade personer att publicera sig. Utgivningen fortsätter med ett eller två nummer per år. Arbetet leds av en redaktör och styrelsen fungerar som redaktionsråd. Tidskriften ska fortsättningsvis hålla hög standard och försäljningen hålls på nuvarande nivå eller ökas. 

 

Lokalhistorisk verksamhet 

Denna verksamhet kan förverkligas genom bl.a. seminarier, kurser, föredragstillfällen, lokalhistoriska utfärder, bokprojekt, intervjuer och kulturmiljövandringar. 

Konkreta projekt som fortsätter är biografin över John Gardberg.Samtidsdokumentation i form av minnestalkon fortsätter ifall föreningen får medel att anställa studerande att utföra dessa.

Föredragstillfällen och seminarier i huset samt skrivarkurser prioriteras särskilt. Lokalhistoriska utfärder ordnas årligen. Satsningen på en ny biografi utreds.

För att få medel för den lokalhistoriska verksamheten utreder föreningen möjligheten att lämna in ansökningar tillsammans med andra lokala föreningar.  

Karis 20.11.2017

Styrelsen för Gardberg Center

Christer Kuvaja                                                Karola Holmström

Ordförande                                                               sekreterare