Mission, vision och strategi för Gardberg Center rf:s
 verksamhet 2021–2023

 

FÖRENINGENS MISSION

Missionen beskriver det ändamål som föreningen har skapats för. Gardberg Center har i sina stadgar definierat föreningens syfte och därmed sin mission:

Föreningens syfte är att utveckla, understöda och aktivera historisk forskning på lokal nivå, främja samtidsdokumentation, samla in och arkivera historiska handlingar och fotografier, samt bevara och underhålla Gardbergs hus som kulturmiljö. 

 

FÖRENINGENS VISION

Visionen anger vad man eftersträvar inom den planerade strategiperioden. Någon betydande förändring av den vision som fastslogs 2016 och 2018 är inte nödvändig.

Att väcka intresset för lokalhistorisk forskning och samtidsdokumentation bland äldre och yngre västnylänningar, att ge ut en välskriven och efterfrågad lokalhistorisk tidskrift, att skapa ett stort, mångsidigt, välordnat och kundvänligt lokalhistoriskt arkiv samt att bevara och underhålla Gardbergs hus som kulturmiljö och göra det till en attraktiv mötes- och arbetsplats.

 

FÖRENINGENS STRATEGI 

Strategin är de medel och åtgärder man ämnar tillgripa för att uppnå de önskade målen.

Av visionen framgår strategins tyngdpunkter för 2021–2023. Nya verksamhetsformer initieras inte, utan de existerande utvecklas och pågående projekt genomförs. Detta kan dock inkludera planerandet av nya projekt. 

 

Allmänt

Föreningens primära målgrupp är lokalhistoriskt intresserade personer i Raseborg med omnejd. Föreningens mål under nästa strategiperiod är att öka medlemsantalet till 150. Föreningen vill rikta sig till alla åldersklasser från 15 år uppåt. Detta görs bland annat genom att samarbeta med skolor.  Var och en styrelsemedlem strävar efter att rekrytera nya medlemmar varje år. Det ordnas också infotillfällen för olika målgrupper för att på så sätt öka antalet medlemmar i föreningen. 

Föreningen eftersträvar ett fungerande samarbete med andra föreningar och aktörer i Raseborg. Detta görs bland annat genom att bjuda in föreningarna för gemensamma träffar där möjligheterna kring gemensamma satsningar och evenemang diskuteras.

Föreningen satsar på ökad marknadsföring och synlighet så att föreningen är mera känd bland allmänheten i Västnyland 2023 än vad den är i dag. Föreningen utvidgar också i viss mån sitt verksamhetsområde med en större satsning även utanför Raseborg. Detta uppnås genom att kontinuerligt uppdatera webbsidan, genom att det skrivs artiklar om föreningen i tidningar och tidskrifter samt genom att bli synligare i sociala medier. Föreningens projekt marknadsförs även utanför Raseborg.

Styrelsearbetet utvecklas och det kan tillsättas arbetsgrupper för att utreda större frågor och projekt.

 

Arkivcentret Transformatorn – Lokalarkivet Arresten

Lokalarkivet ska vara en resurs för den lokalhistoriska forskningen. Insamlings- och förteckningsarbetet bör fortsätta som förut med en avlönad arkivföreståndare. Arkivutrymmena ska vara ändamålsenliga och garantera ett tryggt förvar av arkivhandlingarna.

En större satsning görs för att öka arkivets synlighet. Detta görs i form av artiklar i tidningar, tidskrifter och på sociala medier samt genom uppdateringar på hemsidan. 

Det görs en större satsning på att få in lokalhistoriskt material, såväl svenskt som finskt. Den ökade synligheten är ett led i detta, men därtill görs upprop i tidningar och direktkontakt till föreningar och privatpersoner. 

Verksamheten med att producera utställningar fortsätter i mån av möjlighet och lediga utställningsutrymmen. Föreningen satsar på att få fler personer att se utställningarna. Ambulerande utställningar förverkligas i mån om möjlighet.

 

Gardbergs hus och trädgård

Huset är samlingspunkten för föreningens möten och evenemang. Uthyrningen av huset för tillfälliga ändamål och mera permanent verksamhet samt uthyrningen av rum i husets övre våning är även i fortsättningen av stor vikt för att få husets driftskostnader betalda.

Husets underhåll inklusive reparationer planeras och förverkligas enligt behov. Man försöker värva talkokraft för små insatser.

Trädgårdens underhåll sköts i första hand av verksamhetsassistent och köptjänster anlitas vid större projekt. Ekonomiska resurser finns inom ramen för trädgårdsprojektet som startade år 2017.

 

Tidskriften Ta Plats

Tidskriften är en etablerad och viktig del av föreningens verksamhet och dess ansikte utåt. Tidskriften ska ge möjlighet för lokalhistoriskt intresserade personer att publicera sig. Utgivningen fortsätter med ett eller två nummer per år. Arbetet leds av en redaktör och ett redaktionsråd. Tidskriften ska fortsättningsvis hålla hög standard och försäljningen hålls på nuvarande nivå eller ökas. 

 

Lokalhistorisk verksamhet 

Denna verksamhet kan förverkligas genom bland annat seminarier, kurser, föredragstillfällen, lokalhistoriska utfärder, bokprojekt, intervjuer och kulturmiljövandringar. 

Konkreta projekt som fortsätter är bok- och forskningsprojektet Hantverkare och handelsidkare i Karis stationssamhälle. Projektet förväntas pågå under hela den period som denna strategi täcker. Samtidsdokumentation i form av minnestalkon fortsätter ifall föreningen får medel att anställa studerande att utföra dessa.

Föredragstillfällen och seminarier i huset samt skrivarkurser prioriteras särskilt. Lokalhistoriska utfärder ordnas årligen. 

För att få medel för den lokalhistoriska verksamheten utreder föreningen möjligheten att lämna in ansökningar tillsammans med andra lokala föreningar.  

Karis 18.11.2020

Styrelsen för Gardberg Center

_______________________________                      __________________________________

Kim Björklund                                                           Christoffer Holm

Ordförande                                                               sekreterare