Aktuellt                        

************************************************************************************

Föreningens stadgeenliga höstmöte
måndagen den 16 december 2019 kl. 18

Gardbergs hus, Nabogatan 20, 10300 Karis  

Föredragningslista

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. Föredragningslistan för mötet godkänns
5. Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
6. Antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen fastställs
7. Val av ordförande och ordinarie medlemmar och suppleanter i styrelsen
8. Val av verksamhetsgranskare och suppleant
9. Information om projektet ”Hantverkare och handelsidkare i Karis 1900–2000”

Efter mötet håller föreningens avgående ordförande Christer Kuvaja ett föredrag med rubriken ”Karl XII och den svenska huvudarmén från Narva till Poltava 1700–1709.

*****************************************************************************************************************

 

Lokalarkivets nya hemsida har ny adress: www.gardbergcenter.hembygd.fi/arresten/aktuellt/

Boken om John Gardberg har utkommit!
Boken finns att köpas i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
verksamhetsassistent Tuija Jurmu
gardbergcenter(åt)gmail.com
tfn 044 9710275 

Föreningens nästa projekt i startgroparna
Suomeksi (EU- lehdestä)

Föreningens ordförande Christer Kuvaja undertecknar avtalet i Gardbergs hus med Sparbanksstiftelsen         Karis-Pojo medan stiftelsens representanter Lasse Tallqvist och Stefan Mutanen väntar på sin tur. 
(Foto: Agneta Sjöblom)

 

Nu kommer ett intressant stycke lokalhistoria att tecknas ner när föreningen inleder arbetet med projektet "Hantverkare och handelsidkare i Karis 1900–2000". Projektet ska kartlägga och dokumentera de hantverkare och handelsidkare som verkat i Karis centrum från förra sekelskiftets början, då stationssamhället började ta form, fram till modern tid.

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo stöder projektet med ett bidrag på 65 000 euro, vilket föreningen med tacksamhet tar emot, för anställda historiker, folklorister och etnologer behövs för projektet. 

Arbetet med projektet startar vid årsskiftet och är beräknat att pågå i tre år. Slutprodukten kommer att bli en eller möjligtvis två böcker innehållande företeckningar över företag och hantverkare samt anknytande artiklar.

Det finns många intressanta historier att berätta kring temat, och det är viktigt att det här jobbet görs nu, så länge de som känner till och kan berätta finns kvar. Under projektets gång kommer minnen och fotografier att samlas in från allmänheten. Föreningen hoppas på Karisbornas aktiva medverkan. 


Information vart man kan vända sig med minnen och foton kommer senare.
Lasse Tallqvist, Stefan Mutanen, Christer Kuvaja och Agneta Sjöblom är nöjda över det ömsesidigt 
undertecknade avtalet om att hantverkare och handelsidkare ska kartläggas och bli en bok.
(Foto: Thua-Lill Eliasson)

 

Aktuellt ännu...

Nästa Ta Plats utkommer våren 2020

Senaste Ta Plats innehåll:

Ta Plats nr 20 finns  i bokhandlarna i Karis, Ekenäs och Hangö. Därutöver i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Ekta i Ekenäs, Frimans i Tenala och Scilla i Pojo. 

 

Dessa Ta Plats 
säljs för 6 €/st i
Lokalarkivet Arresten