Viktor Wilson prisbelönades för boken om John Gardberg

Filosofie doktor Victor Wilson, Karis, tilldelades ett pris om 10 000 euro av Svenska litteratursällskapet, ur Verner Hellströms prisfond, den 5 februari 2020. Han får priset för biografin ”En stor aktör i ett litet samhälle. John Gardberg 1899–1974”.

Svenska litteratursällskapet ger följande motivering till priset:

”Boken är ett viktigt bidrag till Karis och västra Nylands lokalhistoria. John Gardberg deltog som ung i inbördeskriget på den vita sidan, en traumatisk upplevelse som bidrog till hans senare samhällsengagemang. Såsom långvarig rektor för Karis-Billnäs samlyceum gjorde han, själv filosofie doktor, en stor insats för kulturen och vetenskapen i Karis köping.”

Föreningen Gardberg Center rf med hemort Karis, står bakom utgivningen av biografin. Föreningen ville ge ut biografin i samband med 120-års minnet av John Gardbergs födelse. Det är anmärkningsvärt att ingen hittills kommit sig för att lyfta fram denna för Karis förr så betydelsefulla lokalpolitiker och kulturpåverkare, något som i nutid redan hunnit falla i glömska. 

 Nu är det förtjänstfulla arbetet utfört tack vare föreningens initiativ och framför allt tack vare Victor Wilson, för att inte tala om bidragen för själva skrivarbetet från Svenska litteratursällskapet, Svenska kulturfonden och Karis-Pojo Sparbanksstiftelse. Utan dessa bidrag skulle biografin inte ha kunnat komma till.

Föreningens ordförande Kim Björklund understryker betydelsen av att det i dag finns en biografi om John Gardberg:

– Det framgångsrika bokprojektet har varit en stor kulturgärning för bygden. Inom föreningen är vi synnerligen stolta över författaren Victor Wilsons arbete, samt att resultatet uppmärksammats med detta fina pris. Det känns extra bra att den prisbelönade är en författare och historiker med lokal anknytning som gjort detta lokalhistoriskt betydande verk. John Gardberg har en betydelsefull och odiskutabel roll inom den västnyländska lokalpolitiska- och kulturhistorien.

I VN den 20.12.2019 skriver Göran Eriksson i sin recension: ” Historikern Victor Wilson har skrivit en uttömmande och medryckande bok om John Gardberg, speciellt med tyngdpunkt på hans tid som rektor, lärare, kulturpåverkare och lokalpolitiker i Karis. Författaren har valt att måla upp en  mångbottnad fond genom att Ingående beskriva dels John Gardbergs familjebakgrund, uppväxttid, insats i inbördeskriget och studietid, dels allmänna skeenden och politiska händelser under mellankrigstiden såväl riks- som lokalplanet.Detta val av uppläggning har klara förtjänster, eftersom läsaren därmed placeras i den riktiga omgivningen och kontexten, samtidigt som det lokalhistoriska inslaget accentueras. Boken får lätt en karaktär av allmän biografi över John Gardberg, trots att tyngdpunkten ligger på hans insatser i Karis, vilket dock kan uppfattas som positivt med tanke på bokens förhöjda informationsvärde.”