Stadgar för föreningen Gardberg Center rf

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Gardberg Center och dess hemort är Raseborg. Föreningens protokollspråk är svenska men i verksamheten kan var och en använda sitt modersmål svenska eller finska.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att utveckla, understöda och aktivera historisk forskning på lokal nivå, främja samtidsdokumentation, samla in och arkivera historiska handlingar och fotografier, samt bevara och underhålla Gardbergs hus som kulturmiljö.  

Föreningen fullföljer sitt syfte genom bl.a. forskningscirklar, seminarier, föredrag och publiceringsverksamhet och genom att upprätthålla ett lokalhistoriskt arkiv. Föreningen idkar samtidsdokumentation i Raseborg med omnejd genom att dokumentera förändringar på orten och samla in lokalbefolkningens upplevelser och erfarenheter. Föreningen samarbetar med läroinrättningar och media och erbjuder i huset en samlingspunkt och ett forum för ideella organisationer.

Föreningen kan stödja sin verksamhet genom att motta understöd, testamenten och andra donationer, äga och bruka fast egendom, idka film- och publikationsverksamhet samt med vederbörligt tillstånd bedriva kiosk- och kaférörelse på ett och samma ställe, arrangera lotterier och penninginsamlingar.


3. Medlemmar

Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas privatperson, sammanslutning eller stiftelse med rättshandlingsförmåga som antar föreningens syfte.

Som understödande medlem kan godkännas privatperson, stiftelse eller sammanslutning med rättshandlingsförmåga som stöder föreningens syfte och verksamhet.

Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse. 

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

 

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalt sin förfallna medlemsavgift eller om medlemmen annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han/hon genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han/hon genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han/hon inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

 

5. Medlemsavgiften

Medlemsavgiftens storlek fastställs på höstmötet. Medlemsavgiften kan vara av olika storlek, beroende på om det är fråga om en personmedlem eller en sammanslutning och ordinarie eller understödande medlem. Hedersordföranden och hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgifter.

 

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 4-8 andra ordinarie medlemmar samt 2-4 ersättare som alla utses vid höstmötet.

Styrelsens mandattid är ett kalenderår.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknad, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

 

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskaren senast tre veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskaren skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

 

9. Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten om året.

Föreningens vårmöte hålls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden september-december på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem eller genom annons i en på orten utkommande tidning.

 

11. De ordinarie mötena

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. Föredragningslistan för mötet godkänns

5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvariga

7. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

 

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. Föredragningslistan för mötet godkänns

5. Verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs

6. Antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen fastställs

7. Val av ordförande och ordinarie medlemmar och suppleanter i styrelsen

8. Val av verksamhetsgranskare och suppleant

9. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

Uppdaterat 22.11.2016