GARDBERG CENTER R.F.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

 

Föreningens ordförande under året var Christer Kuvaja och ordinarie styrelsemedlemmar, Synnöve Mansikkaniemi (viceordförande), Gunilla Lindholm (sekreterare), Thua-Lill Eliasson, (kassör), Torsten Bergman och Rainer Nyblom.  Suppleanter var Marina Eker-Geust  och Matias Kaihovirta.  Styrelsen höll åtta möten och föreningen två medlemsmöten (7.5 och 20.12).
Föreningens webbsidor reviderades under året av Synnöve Mansikkaniemi som utsågs till webbansvarig. Ett arbetsrum i föreningshuset övre våning har under året varit uthyrt åt bokföraren Inkku Peltonen och ett annat åt Maria Turtschaninoff.
Föreningen arbetade utgående från sex arbetsgrupper eller sektioner som hade ansvaret för var sin del av verksamheten. Sektionerna var: 1) tidskriften Ta Plats i Raseborg, 2) lokalarkivet Arresten och dess utåtriktade verksamhet, 3) minnestalkon och samtidsdokumentation, 4) lokalsamhällets framtid 5) programverksamhet, 6) föreningshuset och tomten.
I slutet av året beslutade föreningen att slopa arbetsgrupperna, förutom den för föreningshuset och tomten, och i stället utse en verksamhetsledare från början av 2013.

Ta Plats
Torsten Bergman var under året redaktör för Ta Plats i Raseborg. I den övergripande målsättningen för Gardberg Center har Ta Plats en synlig roll. Det gäller för föreningen att nå ut och profilera sig som stimulans till breddad lokalhistorisk forskning på gräsrotsnivå i västra Nyland. Tidskriften kom under året ut med numren 7 (inlaga 44 sidor) i maj och 8 (inlaga 60 sidor) i december. Upplagan har varit 400 ex. Medarbetare genom åren var vid årets slut 44. Nya medarbetare förekommer i varje nummer och både innehållsmässigt och i försäljningen sker en målmedveten expansion. Nytt för året var bidrag från Hangö och samarbetet med Karis gymnasium.

Nytt för året var ett initiativ som sprungit fram ur arbetet med Ta Plats. Karis stads historia skrevs aldrig vilket också innebär en betydande lucka gällande stationssamhället i Raseborg. Torsten Bergman leder nu arbetet att genom forskningscirklar med olika teman, interaktivitet på webben och tillvaratagande av stoff i Ta Plats gestalta stationssamhällets levda historia. Benämningen antyder aktiveringen av minneskunskap och forskning på bred front. Siktet är inställt på publicering år 2015 då det gått exakt 100 år sedan Karis municipalsamhälle beslöt ta i bruk namnet stationssamhälle.
Den aktiva kretsen från nummer till nummer utgör 12-15 personer, vilka verkar som enskilda skribenter och inte som företrädare för någon förening, och en viktig plats som källa intar Gardberg Centers lokalhistoriska arkiv Arresten.

Arresten
Torsten Bergman var ansvarsperson för Arrestens utåtriktade verksamhet. Arkivföreståndare Sonja Harju och Gunilla Lindholm bildade tillsammans med Torsten Bergman en arbetsgrupp för arkivet.
Sonja Harju har varit arkivföreståndare under året. Gunilla Lindholm har under tre månader arbetat med digitaliseringen av foton på databasen Sofie, arkivdelen, i samarbete med Västnyländska landskapsmuseet. Samlingarna har utökats med bland annat femtio års liggare av VN som en donation av tidningen.
Utställning ordnades i Arrestens korridor med Runar Bäckströms foton rörande folklivsskildringar. I busstationens vänthall utställdes arkivfoton av Fokus närmiljö.
(Se vidare Arrestens verksamhet i bilagan.)

Minnestalkon
Arbetsgruppen, med Synnöve Mansikkaniemi som ansvarsperson och Rainer Nyblom, Matias Kaihovirta och Christer Kuvaja som medlemmar, höll 1 arbetsmöte.
Fyra minnestalkon har hållits 2012.
Två talkon, ett på vintern och ett på hösten, hölls med Mjölbolstapersonal som hade minnen från Mjölbollstad sanatorium från 1950-talet och början av 1960-talet. De fick berätta om varför de kommit till Mjölbollstad, hur de blev emottagna, vad deras arbete gick ut på, kontakten med patienterna, mötet med personal från andra delar av landet och hur det var att bo på sanatorieområdet.
Senare på våren hölls ett minnestalko på finska med evakuerade karelare som ombads berätta om de mödor efterkrigstiden innebar för dem. De fick berätta varifrån de kom, hur de blev mottagna, hur livet började forma sig i Karis.
På våren hölls också ett minnestalko med medlemmar från den nedlagda föreningen Karis kvinnliga gymnaster.  Berättandet berörde främst de gymnastikfester de bevistat, närmast på 40- och 50-talet. Efterkrigstidens knapphet berördes även här, men också vad gymnastiken hade inneburit för dem och den besvikelse de upplevde att föreningen hade lagts ner.
Alla minnestalkon är indexerade, men endast vårens minnestalko är på CD-skiva. Höstens Mjölbolsta-talko är tillsvidare bara i mp3-format på minnessticka.

Lokalsamhällets framtid
Thua-Lill Eliasson ledde arbetsgruppen och medlemmar var Olof Lönngren, Synnöve Mansikkaniemi och Marina Eker-Geust.
Kulturmiljöer: Karis musei- och hembygdsförening, Karis Gårds- och bostadsförening och GC fortsatte sitt samarbete och jobbade fram innehållet för en första stadsvandrings broschyrs. Rutten blev den redan tidigare anlagda s.k. Pumplunken. Broschyren trycks 2013. Samarbetet fortsätter kring flera broschyrer.
Samma tre föreningar har sammanställt ett brev att skickas till nyinflyttade. Staden bifogar brevet i sina utskick till karisbor. Föreningarna erbjuder kostnadsfritt skräddarsydd guidning på den nya hemorten.
På Raseborgsdagen i maj ordnade föreningen en kulturmiljövandring från Arresten till Gardbergs hus under Torsten Bergmans ledning. Efter vandringen samlades gruppen kring en karta över Karis och talade om sina första minnen från Karis och om hur samhället har förändrats sen dess.

Programverksamheten
Christer Kuvaja ledde gruppen för föreningens programverksamhet (forskningscirklar, forskarbesök och seminarier) och medlemmar var Kim Björklund och Aapo Roselius.
Den 25 april ordnades i Gardbergs hus ett föredragstillfälle med temat tidig medeltid i västra Nyland. Föreläsare var fil.dr Saulo Kepsu som berättade om gammal finsk bosättning i Västra Nyland och professor Eljas Orrman som lyfte fram synpunkter på den svenska folkstammens etablering i Västra Nyland. De deltagandes antal var ungefär 25.
Den 15 september ordnade föreningen en guidad bussutfärd med temat det medeltida Raseborg.  Intresset var stort och över 50 personer deltog i utfärden. Alla som var intresserade rymdes inte med. Vi besökte Kroggårdsmalmen i Karis, fornborgen Junkarsborg i Svartå, Pojo och Karis kyrkor, fornborgarna vid Läppträsket, Grabbacka stormannaborg och Raseborgs slottsruin. Guider var arkeolog Jan Fast, medeltidsarkeolog Markus Hiekkanen och historiker Henry Rask.
Föreningen ordnade också programaftnar, forskningscirklar och andra evenemang med Torsten Bergman som primus motor. I busstationens vänthall ordandes ett evenemang kring temat Kalevala på svenska på Kalevaladagen. Den 24.2 besökte Lars Huldén Gardbergs hus och berättade hans mest personliga bok Kajaneborg. Besöket lockade en stor publik på ungefär 30 personer. Inför föreningens satsning på stationssamhällets historia ordandes två forskningscirklar, den första med temat järnvägens tillblivelse och den andra berörde en av portalfigurerna på orten, Lars Nyberg med 38 deltagare. I Gardbergs hus hölls under tre dagar i juli en utställning med Karisbördiga porslinsmålaren Ole Lindgrens verk. Närmare 100 personer besökte utställningen.

Föreningshuset och tomten
Thua-Lill Eliasson var ansvarsperson för arbetsgruppen och övriga medlemmar var Olof Lönngren, Rainer Nyblom, Gunilla Lindholm Carl-Henrik Wikström och Marika Eker-Geust.
Uthyrningen för möten och evenemang ökade under året. På grund av gatuarbeten blev vi tvungna att förnya avloppsledningen vilket visade sig vara helt nödvändigt också annars.
Vi lät utföra en detaljerad planering för upprustande/renovering av trädgården. Planen utfördes av trädgårdsplanerare Maija Lehtinen. Vi anhöll om medel för arbetena men har inte tillsvidare beviljats.

 


Styrelsen


Christer Kuvaja
ordförandeLokalarkivet Arresten
Berättelse över verksamheten 2012


Arkivpersonal
FM Sonja Harju har under året tjänstgjort som arkivföreståndare. Under januari–mars var FM Gunilla Lindholm projektanställd för att förbereda och handha inmatandet av fotografier i databasen Sofie. Arkivföreståndaren var tjänstledig i januari och vikarierades av Gunilla Lindholm. Under föreståndarens semester i juli hölls arkivet stängt.


Arkivbesök
Året var det sjätte verksamhetsåret med anställd arkivföreståndare och regelbunden öppethållning. Gästboken visar totalt 308 namnteckningar, varav 48 forskarbesök. Nio forskare var nya. Två grupper har under året gjort studiebesök till Arresten: Raseborgs Zonta-club samt historieläraren Janne Till tillsammans med en grupp gymnasieelever från Karis-Billnäs gymnasium.

Bland forskarna hittas historikskribenter, byggnadsforskare, släktforskare o. a. lokalhistoriskt intresserade hobbyforskare samt skolelever. Föreningen Gardberg Centers fortlöpande behov av lokalhistoriska uppgifter är heller inte att förglömma.

De flitigast anlitade handlingarna var gamla foton, som illustrationer för både publikationer och byggnadsinventeringar. Av det privata materialet efterfrågades särskilt Volmar Svaetichins, Einar Öhmans samt John Gardbergs samlingar.


Arkivmaterialet
De uppordnade arkivsamlingarna har under året utökats med 19,3 hm och omfattar nu ca 65 hm. Fördelningen är följande: privatpersoner ca 26,9 hm, föreningar ca 19,2 hm, övrigt ca 18,5 hm.

Under 2012 skannades totalt 904 bilder, varav 707 st ur arkivsamlingarna, utöver de 197 som inkommit i samband med minnestalkon. Det totala antalet digitala bilder i arkivet uppgår nu till ca 5400.


Inkommet material
Femton donationsavtal med privatpersoner och föreningar har tecknats under året. Ytterligare har till samlingarna införlivats enstaka fotografier som utlånats för skanning i samband med föreningens minnestalkon. Tretton personer lånade under året ut sammanlagt 197 foton för skanning. Tre publikationer har inkommit genom donation.

Den största donationen utgjordes av 16,5 hm inbundna årgångar av Västra Nyland (åren 1955–2010) inklusive metallhyllor, som avyttrades när lokalredaktionen i Karis drogs in.

Synlighet utåt
Den årliga korridorutställningen öppnades redan på Valborg i samband med manskörens framträdande på Bakgården. Årets tema kretsade kring amatörfotografen Runar Bäckströms digra samling under rubriken Med blick, känsla och kamera. Runar Bäckström dokumenterar miljöer och folkliv. Ett par veckor senare inföll Raseborgsdagen, då Arrestens utställning igen sedvanligt förevisades. Vid bägge tillfällena kom ett trettiotal besökare, vilket var betydligt färre än tidigare år. Därtill uppmärksammades Nordiska Arkivdagen den första onsdagen i november med öppet hus.

Arrestens utställning fick synlighet i de finska lokaltidningarna (EU, LU). Västra Nyland uppmärksammade arkivets verksamhet i samband med VN-donationen.


Samarbete och fortbildning
Under året togs databasen Sofie i bruk i samarbete med landskapsmuseet, som står för en leasad dator för ändamålet. Vid årets slut fanns 440 bilder inmatade. I första hand kommer foton att göras sökbara, senare blir inmatning av det övriga arkivmaterialet aktuellt. Inmatningen kommer i främsta hand att skötas av projektanställda.

Landskapsmuseet ordnade introduktion i användningen av databasen Sofie för arkiv-föreståndaren och Gunilla Lindholm. Dessa gjorde också under hösten ett studiebesök i Raseborgs stadsarkiv. Arkivföreståndaren deltog i ett seminarium om Brevens framtid anordnat av SLS och SKS.


Övrigt 
Den lokalhistoriska tidskriften Ta Plats med Gardberg Center som utgivare utkom med två nummer. En del befintligt arkivmaterial, speciellt foton, kom då till användning. Arresten fungerar även som en försäljningspunkt samt förmedlar beställningar. Arkivföreståndaren medverkar regelbundet i tidskriften med text och andra arkivtjänster.

Ytterligare synergieffekter syns i att det i högre grad än tidigare beaktas insamling (inlåning för skanning) av foton i samband med de av föreningen ordnade minnestalkona. Bildmaterialet införlivas i arkivsamlingarna.

Föreningens styrelsemedlemmar har vid behov bidragit med praktiska talkoinsatser så som städning, utställningsförberedelser, hyllbygge och andra små reparationer. Förflyttningen av Västra Nyland-årgångarna inklusive hyllorna till Arresten var det mest omfattande projektet. Under året införskaffades bl.a. en stege till arkivet.

 

Sonja Harju, arkivföreståndare