Gardberg Center r.f.

Verksamhetsberättelse 2017

Allmänt

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret var Christer Kuvaja (ordförande)  Beatrice Blåfield (vice ordförande), Karola Holmström (sekreterare), Synnöve Mansikkaniemi (kassör), Fredrik Portman, Matias Kaihovirta och Robert Louhimies. Som suppleanter verkade Thua-Lill Eliasson, Sture Walls, Gunilla Blomqvist och Ulla Portin.

Styrelsen sammankom 8 gånger. Föreningens ordinarie vårmöte hölls den 10 maj och ordinarie höstmöte den 4 december. Föreningen har 79 betalande medlemmar och två hedersmedlemmar.

Föreningens strategi för åren 2018–2020 godkändes på höstmötet. Styrelsen godkände en logo för föreningen som var utarbetad av Tintin Rosvik och en ny banner för föreningens webbsida.

Föreningens verksamhet 2017 omfattade fastigheten Gardbergs hus vid Nabogatan 20 i Karis, det lokalhistoriska arkivet Arresten vid Centralgatan 90, tidskriften Ta Plats samt främjandet av lokalhistoria.

 

Gardbergs hus och trädgård

Finlands hembygdsförbund beviljade föreningen 9 000 € för trädgården. Tidigare hade två andra givare beviljat pengar för samma ändamål. Styrelsen beslutade att anlita  Oy Tofag Ab och Piiraisen Viherpalvelu för trädgårdsarbetena vilket bl.a. gick ut på att plantera kuntta, dvs. skogsmarksunderlag med lingon- och blåbärsris, anlägga en ny terrass för sittgrupp och en grusgång till den, göra om stenbeläggningen på den nuvarande terrassen samt att inrätta gårdsbelysning Maija Lehtinen gjorde en del kompletterande arbeten och Carl-Henrik Wikström och Gustav Lindholm byggde ett staket mot skolan. Föreningen har också inlett ett projekt där Gunilla Lindholm gör en beskrivning av växterna i Gardbergs trädgård. Fredrik Portman och Thua-Lill Eliasson skötte koordineringen av trädgårdsprojektet och bevattningen av kuntan.

Invigning av den förnyade trädgården hölls tillsammans med föreningens samarbetspartners Villa Anemone och eftiset Byllan & Kupan den 21 juni. På plats var också representant för Hembygdsförbundet och släktingar till familjen Gardberg. Grannarna har vistats i trädgården under sommaren.

Thua-Lill Eliasson skrev en artikel i tidskriften Hembygden om den förnyade trädgården och en kort resumé över de tio åren föreningen ägt Gardbergs hus

Hyresinkomsterna ligger på ungefär samma nivå som året innan. Städandet och underhållet av huset har skötts på talko av föreningens medlemmar.

Marina Eker-Geust har fungerat som kurator för utställningar av lokala konstnärer i Gardbergs hus

 

Lokalarkivet Arresten

Raseborgs stad har godkänt ett nytt samarbetsavtal för Lokalarkivet Arresten om 9 000 euro per år för 2017–2020. Ytterligare stöd har erhållits av Svenska kulturfonden.

Avtalet med föreståndaren Gunilla Lindholm förnyades och hon började arbeta 80 procent från första april. En utflyttning från Fokushuset blev inte aktuell under 2017. Styrelsens ordförande, viceordförande och kassör har hållit regelbundna träffar med Arrestens föreståndare.

En ny utställning, ”Vems är historien?” öppnades i Arrestens korridor den 10 maj. Utställningen hade planerats av arkivföreståndare Gunilla Lindholm i samarbete med styrelsemedlemmar.

Christer Kuvaja och arkivföreståndare Gunilla Lindholm  träffade museichef Dan Lindholm och bildamanuensen Kiti Karvonen på Arresten den 16 november för att diskutera stadens roll i anskaffandet av mappar och arkivmateriel.

Det finns en separat berättelse om lokalarkivets verksamhet 2017.

 

Ta Plats

Föreningens tidskrift Ta Plats utkom med ett dubbelnummer under året (nummer 17). Numret hade temat Finland 100 år och belyste händelser och personer i västra Nyland under de senaste hundra åren. Beatrice Blåfield har verkat som redaktör. I början av året fattades beslutet att styrelsen är redaktionsråd för tidskriften.

Föreningen är medlem i den digitala plattformen Paperini (tidigare Skriftly) till vilken skickades 3 artiklar från nr 17. Utgivningen av Ta Plats möjliggjordes tack vare frivilliga arbetsinsatser både från redaktörens och från skribenternas sida samt ekonomiska bidrag från finansiärer.

Under året har Ta Plats haft 46 prenumeranter. Tack vare tema- och dubbelnumret samt gott chefredaktörskap och medlemmarnas aktivitet med att sälja lösnummer, har tidskriften åtgång varit mycket stor. Nummer 17 hade en upplaga på 600 exemplar

 

Lokalhistorisk verksamhet

Föreningen ordnade fyra föredragstillfällen under året. De var föreningens bidrag till Finland 100 år. Medel för detta erhölls av Raseborgs stad. I samband med Kirjakekkerit hölls den 9 mars ett föredrag på finska av Leena Ahtola-Moorhouse med rubriken ”Helene Schjerfbeck ja Raasepori” på biblioteket i Karis. Den 26 april höll Merete Mazzarella ett föredrag kallat ”Att skriva om småstaden” i Ekenäs biblioteket och den 15 maj höll Torbjörn Kevin ett föredrag i Tenala bibliotek med titeln ”Dialekten – töntstämplad kvarleva eller själens spegel?”.  Monica Fagerholm höll ett föredrag om Göran Schildt och Leros i Pojo bibliotek den 14 november.

Den 16 september ordnade föreningen en bussutfärd till Hangö med temat  Andra världskriget. Utfärden lockade ca 35 deltagare. Målet var utgrävningarna i det tyska lägret på Hangö udd. Som guide fungerade utgrävningsledaren Jan Fast. Dessutom besöktes Frontmuséet i Lappvik och Hangö museum, där man hade en utställning om familjen Wirkkala i Hangö.

Arbetet på en biografi över John Gardberg påbörjades 1 mars. Författare är fil.dr Victor Wilson. En biografikommitté tillsattes, som består av Christer Kuvaja, Beatrice Blåfield, Matias Kaihovirta och Robert Louhimies. Föreningen har erhållit bidrag för boken från Svenska litteratursällskapet, Svenska kulturfonden och Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo. Arbetet med boken fortsätter under 2018.

 

Övrigt

Den 20 juni kom IP-linjen från Lärkkulla, integrationsutbildningen för vuxna invandrare som vill lära sig svenska, på besök till Gardbergs hus.

Gardbergs hus hölls öppet under evenemanget ”Karis – Finlands Paris den 5 augusti.

Styrelsen för Gardberg Center r.f.

 

Lokalarkivet Arresten - berättelse över verksamheten 2017

Arkivpersonal

Fil.mag. Gunilla Lindholm har under året tjänstgjort som arkivföreståndare. Fr.o.m. 1.4.2017 förkortades arbetstiden till 80 % av 38,25 timmar/vecka. Arkivet har varit stängt under föreståndarens semester och övriga ledigheter under året.

 

Administration

Kulturnämnden i Raseborgs stad godkände ny arbetsordning och instruktion för Lokalarkivet Arresten 31.5.2017. Samtidigt blev det klart att det är Västra Nylands Landskapsmuseum som från staden Raseborgs sida ansvarar för Lokalarkivet Arresten, vilket bl.a. innebär att museet bekostar anskaffningen av mappar och annat arkivmaterial till arkivet, samt ser till att det finns tillräckligt med hyllor. Det här är ett stort framsteg och innebär att den ekonomiska bördan på föreningen Gardberg Center minskar, eftersom föreningen hittills ensam har stått för anskaffningen av mappar och hyllor till arkivet. Dispositionsavtalet uppdaterades under hösten med nya kontaktuppgifter.

 

Arkivbesök

Arkivet har redan under elva år haft en anställd arkivföreståndare och regelbunden öppethållning. Gästboken visar totalt 300 namnteckningar. Nedanstående diagram visar fluktuationerna i besöksmängden under de senaste elva åren.

Följande diagram visar förändringen i forskarbesök de senaste fem åren.

Glädjande är att antalet forskare som anlitat arkivet har stigit markant under året. Antalet forskarbesök, 97, är det högsta sedan rekordåret 2015. Anmärkningsvärt är också att antalet enskilda forskare har stigit till 39, av dem är hela 21 nya!

Liksom tidigare år är det Arrestens material i hela sin vidd som har intresserat forskarna. Tidningen Västra Nyland 1955–2010 har tilldragit sig större intresse i år, kanske delvis beroende på att arkivet varit aktivt närvarande på Facebook med många inlägg ur tidningen. Forskargruppen består som tidigare av yrkeshistoriker, historikskribenter, journalister, släktforskare o. a. lokalhistoriskt intresserade hobbyforskare. Föreningen Gardberg Centers medlemmar anlitar också flitigt Arrestens samlingar. Bilder går främst till tidskriften Ta Plats, men också till en del andra publikationer.

 

Arkivmaterialet

De uppordnade arkivsamlingarna har under året utökats med 4,5 hyllmeter och omfattar nu ca 85 hm. Fördelningen är följande: privatpersoner ca 30 hm, föreningar ca 37 hm, övrigt ca 18 hm.

Kurre Österbergs digitala manussamling kompletterades under året med 12 mappar. Hans 12 album med inklistrade tidningsurklipp fotograferades av Synnöve Mansikkaniemi och finns nu tillgängliga i digital form. Under året skannades 160 inlånade bilder, samt ett antal fotografier ur arkivets egna samlingar för olika beställningar. Likaså skannades en släktbok.

 

Inkommet material

Åtta donationsavtal med privatpersoner och föreningar har tecknats under året, samt ett antal kompletteringar till existerande samlingar. Åtta personer lånade under året ut sammanlagt 159 foton för skanning.

 

Synlighet utåt

Utställningen ”Finland 100 Vems historia? – Suomi 100 Kenen historiaa?” öppnades onsdagen 10.5.2017. Temat syftar på frågan vems historia man egentligen vill visa upp när staten firar 100 år och arkivföreståndaren valde att visa vanliga medborgare och deras insats i stationssamhället Karis. Bilderna med text printades ut i formatet 100 x 70 cm och limmades på s.k. kapa-skiva, arbetet utfördes på företaget Fotosto i Karis. Heikki Mansikkaniemi stod för översättningen till finska.

 

Arkivförståndaren har aktivt deltagit med inlägg på arkivets Facebook-sida, i gruppen ’JoNej sa Karisbon’, samt med sporadiska inlägg i gruppen ’Du vet att du är från Ekenäs Finland när du …’ och i gruppen ’Tenala-Tenhola’. Aktiviteten har gett bra utdelning i form av bilddonationer och nyttiga kontakter, några bilder har också blivit identifierade via Facebook.

Arkivet valde att fira den nordiska arkivdagen (11.11) med förlängd öppethållning onsdag 8.11 och fredagen 10.11. Extra öppethållning arrangerades också onsdagen före julafton.

 

Övrigt

Utlåningen av utställningsplanscher har kommit igång under året. Planscher ur arkivets tidigare fotoutställningar har lånats ut till ett daghem i Karis och i november hängdes 10 planscher ur utställningarna om barn i Karis och Runar Bäckström ut i Villa Anemones festsal.

Cell nr 1, som alltid också under polisens tid varit förrådsutrymme, skall nu inredas till arkivcell, väggar och golv har målats, museet har bistått med hyllor.

Den lokalhistoriska tidskriften Ta Plats med Gardberg Center som utgivare utkom detta år med ett dubbelnummer. Arresten fungerar som en av försäljningspunkterna och förmedlar beställningar.

Karis 31.1.2018

Gunilla Lindholm

arkivföreståndare