Gardberg Center r.f.

Verksamhetsberättelse 2016

 

Allmänt

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret var Christer Kuvaja (ordförande)  Beatrice Blåfield (vice ordförande), Karola Holmström (sekreterare), Synnöve Mansikkaniemi (kassör), Fredrik Portman, Matias Kaihovirta och Robert Lindberg. Som suppleanter verkade Thua-Lill Eliasson, Sture Walls och Ulla Portin.

Styrelsen sammankom 10 gånger. Föreningens ordinarie vårmöte hölls den 24 maj och ordinarie höstmöte den 7 december. Föreningen har 73 betalande medlemmar.

Föreningen reviderade sina stadgar och de godkändes i september av Patent- och registerstyrelsen.

Föreningens verksamhet 2016 omfattade fastigheten Gardbergs hus vid Nabogatan 20 i Karis, det lokalhistoriska arkivet Arresten vid Centralgatan 90, tidskriften Ta Plats samt främjandet av lokalhistoria.

 

Gardbergs hus

Den under år 2015 planerade och avtalade takreparationen utfördes under vårvintern av Fiskars byggnadsbyrå. Arbetet utfördes utan att verksamheten och uthyrningen i huset stördes. Taklagskaffet hölls 26.4.2016. Beställare och entreprenör var nöjda med samarbetet.

Fiskars byggnadsbyrå utförde också ett mindre reparationsarbete i städskrubben där problem med fruset avloppsrör förekommit under vintrarnas kallaste dagar.

Äldreboendet Villa Anemone på granntomten blev inflyttningsklart i maj månad. Raseborgs stad blev tvungen att ta en bit av gardbergska tomten för att kunna bygga en underhållsväg vid äldreboendet. Som motprestation anlade staden planteringar på gardbergska tomten vid gränsen.
Föreningen gjorde på egen bekostnad planteringar vid gränsen mot skolan.

Föreningen inledde samarbete med grannarna – stadens äldreomsorg och eftiset Byllan & Kupan – om att utveckla trädgården till allas glädje och nytta. I samarbete uppgjordes en projektplan för arbetena. Med hjälp av planen ansöktes ekonomiska bidrag från fyra olika bidragsgivare. Varuboden-Osla beviljade inte bidrag. Däremot beviljade Sparbanksstiftelsen för Karis-Pojo och Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse igen en gång generösa bidrag för projektet. Finlands hembygdsförbunds svar inväntas våren 2017. Härmed kan projektets detaljplanering starta i början av 2017 och arbetena påbörjas under sommarhalvåret.

Huset har haft en god uthyrningsfrekvens under året, vilket har lett till större hyresinkomster än tidigare år.

Städandet och underhållet av huset har skötts på talko av föreningens medlemmar.

Marina Eker-Geust har fungerat som kurator för utställningar av lokala konstnärer i Gardbergs hus

 

Lokalarkivet Arresten

Den anställda arkivföreståndarens lön kunde ännu under 2016 delvis bekostas med de medel som Raseborgs stad beviljade för detta under treårsperioden 2014–2016. Ytterligare stöd har erhållits av Svenska kulturfonden. Under verksamhetsåret uppmärksammades stadens beslutsfattare, både politiker och tjänstemän, för att säkerställa en beviljning av medel för en ny treårsperiod.

Avtalet med föreståndaren Gunilla Lindholm förnyades och hon började arbeta 90 procent från första april. En utflyttning från Fokushuset blir inte aktuell under 2016. Styrelsens ordförande, viceordförande och kassör har sedan juni månad hållit regelbundna träffar med Arrestens föreståndare.

Det finns en separat berättelse om lokalarkivets verksamhet 2016.

 

Ta Plats

Föreningens tidskrift Ta Plats utkom under året med två nummer (15 och 16). Torsten Bergman avsade sig uppdraget som ansvarig redaktör och redaktörskapet  övergick till Beatrice Blåfield. Samtidigt tillsattes ett redaktionsråd för tidskriften. Tidskriftens layout ändrades också. Styrelsen begärde in offerter för ombrytning och layout och beslutade att Nordinfo ska  sköta detta i framtiden.

Under året beslutade föreningen att gå med i den digitala plattformen Skriftly till vilken skickas 3–4 artiklar från varje nummer. Utgivningen av Ta Plats möjliggjordes tack vare frivilliga arbetsinsatser både från redaktörens och från skribenternas sida samt ekonomiska bidrag från finansiärer.

Under året har Ta Plats haft 49 prenumeranter. Tack vare inspirerande artiklar och gott chefredaktörskap,  nya försäljningspunkter och medlemmarnas aktivitet med att sälja lösnummer, har tidskriften under året haft mycket god åtgång. Tidskriften har en upplaga på 400–450 exemplar och de båda numren har nästan sålts slut.

Styrelsen beslutade att ge ut endast ett tjockare nummer av Ta Plats såväl 2017 som 2018.

 

Lokalhistorisk verksamhet

Minnestalkon gjordes inte  under året, utan enbart enskilda intervjuer. Styrelsen beslöt att man försöker anställa en studerande att göra minnestalkon under sommaren 2017.

Ett lokalhistoriskt skriv- och forskarseminarium ordnades på våren med flera inbjudna föreläsare och föreningens ordförande som dragare. Seminariet var välbesökt.

I slutet av augusti ordnade föreningen en bussutfärd med temat  Arbetarnas Västra Nyland. Utfärden lockade ca 40 deltagare och gick till Billnäs, Skarpkulla, Koverhar och Ekenäs.

Föreningen beviljades 8000 euro av SLS för en biografi över John Gardberg och dessutom lämnades in en ansökan till Svenska kulturfonden. Arbetet på biografin inleds i början av 2017.

 

Övrigt

Skolgatan mellan lågstadiet och högstadiet i Karis bytte namn till John Gardbergs gata den 9 mars. Ordförande Kuvaja höll en kort tal om samskolas mångåriga rektor John Gardberg. Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls och den nya stadsdirektören Tom Simola besökte efter tillställningen  Gardbergs hus och bekantade sig med föreningen och dess verksamhet.

Styrelsen för Gardberg Center r.f.

 

Lokalarkivet Arresten - berättelse över verksamheten 2016

Arkivpersonal

Fil.mag. Gunilla Lindholm har under året tjänstgjort som arkivföreståndare. Arkivet har varit stängt under föreståndarens semester och övriga ledigheter under året.

Arkivets första föreståndare fil.mag. Sonja Harju-Hägglund avled hastigt och oväntat 1.9.2016. En minnesadress med underskrifter av Sonjas vänner från Karis-tiden skickades till hennes familj. Sonja gjorde en ovärderlig insats när hon tillsammans med Gardberg Centers dåvarande styrelse under ledning av Torsten Bergman byggde upp Lokalarkivet Arresten till ett fungerande arkiv. Frid över hennes minne!

 

Arkivbesök

2016 var det tionde verksamhetsåret med anställd arkivföreståndare och regelbunden öppethållning. Gästboken visar totalt 255 namnteckningar, varav 62 forskarbesök av 16 enskilda forskare av vilka fyra var nya.  Nedanstående diagram visar fluktuationerna i besöksmängden under tio år.

Följande diagram visar förändringen i forskarbesök de senaste fem åren, 2012 var det första året som samtliga forskarbesök registrerades separat.

Diagrammen visar att antalet besökare gått ner under 2016. Orsakerna kan man spekulera i, men den största torde vara att det inte ordnades någon ny fotoutställning i arkivet i fjol. Utställningarna är mycket viktiga för att synliggöra arkivet. Dessutom har osäkerheten kring om och när arkivet skulle flytta ut från Fokus om det blev renovering säkert bidragit till det minskade besökarantalet. En delorsak till att antalet forskare minskat kan vara att flera amatörforskare så att säga forskat färdigt det de hållit på med i flera år.

Förfrågningar rörande allt från bilder till en adress någon släkting en gång bott på droppar in per e-post med jämna mellanrum. De flesta kräver i tid allt från några minuter till en halv arbetsdag (några enstaka fall längre än så) att leta fram svar. Ibland kommer också rådfrågningar om hur man arkiverar och/eller reder upp gamla handlingar i sitt hemarkiv och dylikt.

Arrestens material i hela sin vidd har intresserat forskare också detta år, både privatpersoners arkiv, föreningsarkiv, tidningen Västra Nyland 1955–2010 och bildarkivet har anlitats. Bland forskarna finns historikskribenter, journalister, släktforskare o. a. lokalhistoriskt intresserade hobbyforskare. Föreningen Gardberg Centers medlemmar anlitar också flitigt Arrestens samlingar.

 

Arkivmaterialet

De uppordnade arkivsamlingarna har under året utökats med drygt 3 hm och omfattar nu ca 80 hyllmeter. Fördelningen är följande: privatpersoner ca 29 hm, föreningar ca 33 hm, övrigt ca 18 hm.

Det största skanningsprojektet i år bestod av 63 mappar med Kurt ”Kurre” Österbergs handlingar och manuskript som skannades i PDF-format på två DVD-skivor, som nu är tillgängliga för intresserade att bekanta sig med. Ett trettital inlånade bilder skannades in detta år, samt ett antal fotografier ur arkivets egna samlingar för olika beställningar.

 

Ankommet material

13 donationsavtal med privatpersoner och föreningar har tecknats under året. Kompletterande material till fyra existerande arkivbildare har inlämnats. Åtta personer lånade under året ut foton för skanning. Detta bildmaterial kom in dels i anknytning till Ta Plats, dels på allmänhetens eget initiativ. Material har i år för första gången kommit in i digital form per e-post, det är en släktutredning, några bilder och bildidentifieringar.

Fem publikationer har donerats till Arresten under året. Två begagnade apparater donerades också: en smalfilmsprojektor och en VHS-kassettspelare.

 

Synlighet utåt

Arkivet tog ett viktigt steg i att öka synligheten på sociala media genom att skapa en egen sida på Facebook i maj 2016. Synnöve Mansikkaniemi hjälpte till att skapa sidan och hon är också administratör tillsammans med arkivföreståndaren. Redan under de första månaderna uppstod nyttiga kontakter som lett till bl.a. donationer av material. Också bildidentifieringar har kommit in via Facebook. Arkivföreståndaren kollar också med jämna mellanrum Karis-gruppen JoNej sa Karisbon på Facebook och kopierar eventuell nyttig information som t.ex. små berättelser ur folklivet in i arkivets samlingar, detta med noggrant angivande av källa.

Under evenemanget ”Kirjakekkerit” i Fokushuset 12 mars höll några styrelsemedlemmar från Gardberg Center Arresten öppen för intresserade.

Arkivet valde att fira den nordiska arkivdagen (12.11) den 16 november med förlängd öppethållning och en miniutställning. Extra öppethållning arrangerades också dagarna före julafton.

 

Övrigt

I början av året fick arkivet rätt att plocka ner arkivhyllorna i f.d. Tenala kommunhus. Hyllorna är av metall, en del av dem var lite rostiga pga tidigare vattenskador i utrymmet. Hyllorna är ännu inte uppsatta pga osäkerheten med Fokushusets öde.

Den lokalhistoriska tidskriften Ta Plats med Gardberg Center som utgivare utkom med två nummer. Arresten fungerar som en försäljningspunkt samt förmedlar beställningar. Arkivföreståndaren medverkar regelbundet i tidskriften med texter och andra arkivtjänster och arkivets samlingar anlitas ofta av artikelskribenterna.

Karis 10.2.2017, Gunilla Lindholm, arkivföreståndare