Gardberg Center r.f

Verksamhetsberättelse 2015

 

Föreningen startade verksamhetsåret med en styrelse bestående av Beatrice Blåfield (vice ordförande), Karola Holmström (sekreterare), Anita Nessling (kassör) samt ordinarie medlemmarna Synnöve Mansikkaniemi, Ulla Portin, Kaj Malm och Fredrik Portman. Som ersättare fungerade Thua-Lill Eliasson och Sture Walls.

Då föreningens tidigare ordförande Torsten Bergman avsade sig förtroendeuppdraget i slutet av hösten 2014 startade styrelsen verksamhetsåret med att intensivt leta efter en driftig och kunnig ordförande för föreningen. På vårmötet den 21 maj valdes Christer Kuvaja enhälligt till ordförande för föreningen.

Styrelsen sammankom 11 gånger. Föreningens ordinarie vårmöte hölls den 21 maj och ordinarie höstmöte den 10 december.

 

Allmänt

Under verksamhetsåret slog styrelsen fast föreningens strategi för 2016 och 2017 vilken fastställer vilken verksamhet föreningen ska fokusera på de närmaste åren. Föreningens verksamhet 2015 omfattade fastigheten Gardbergs hus vid Nabogatan 20 i Karis, det lokalhistoriska arkivet Arresten vid Centralgatan 90, tidskriften Ta Plats samt främjandet av lokalhistoria.

 

Gardbergs hus

Tack vare Sparbanksstiftelsen Karis-Pojos generösa donation kunde föreningen under hösten starta planeringen av den länge väntade takreparationen som enligt planerna tar vid våren 2016. Som ekonomisk grund finns från tidigare år Sophie von Julins Stiftelsens donation, uttryckligen öronmärkt för samma ändamål.

En sakkunnig arbetsgrupp, bestående av medlemmarna Olof Lönngren, Christer Kuvaja, Fredrik Portman och Thua-Lill Eliasson, tillsattes på sommaren för att konkurrensutsätta byggprojektet. Arbetsgruppen fick även befogenheter att föra övriga detaljer kring takreparationen vidare. Styrelsen valde Fiskars Byggnadsbyrå till byggnadsentreprenör.

Gardberghuset har varit i flitig användning under året. Dels har föreningen haft egen mångsidig verksamhet och dels har ett av arbetsrummen i övre våningen varit uthyrt till coachen, rådgivaren Carina Ramstedt.

Föreningen har också lyckats värva nya föreningar och grupper som regelbundna hyresgäster.

Städandet och underhållet av huset har skötts på talko av föreningens medlemmar. 

Under hösten anlades en ny stenläggning framför huvudingången. Staden utförde arbetet samt bekostade likaså detta.

Marina Eker-Geust har fungerat som kurator för utställningar av lokala konstnärer i Gardbergs hus. Utställningen av Barbro Gardbergs textilier hade vernissage den 21 mars och pågick fram till den 28 mars. Antal besökare uppgick till närmare 100.

 

Gardbergs trädgård

Enligt hortonom Maija Lehtinens plan för trädgården betonas det ”skogslika” på tomten, vilket bland annat omfattar bevaring av blåbärsbuskar och lingonris, gallring av oönskade träd, ersättande planteringar av nya träd och buskar. En häck på tre sidor runt den södra delen av trädgården ingår också i trädgårdsplanen.

Ett antal styrelsemedlemmar gallrade med hjälp av medlemmen Olle Lönngren förtjänstfullt i trädgården under året. Under vår och sommar rensade frivilliga styrelsemedlemmar samt en liten betald skara medlemmar inom företaget Hurja Piruetti ogräs i trädgården, enligt Maija Lehtinens anvisningar.

 

 

Lokalarkivet Arresten

Under verksamhetsåret kunde föreningen fira lokalarkivet Arrestens 10 års jubileum. I september 2005 startade verksamheten tack vare ett avtal mellan staden Raseborg och Gardberg Center. Under en treårsperiod som omfattar åren 2014 till 2016 erhåller Arresten understöd av staden. Avtalet innebär att staden stöder lokalarkivet med 9000 euro för vart och ett av åren. 

För att kunna bedriva verksamheten och ha en avlönad arkivföreståndare i lokalarkivet har föreningen ytterligare erhållit stöd av Svenska kulturfonden.  Verksamheten upprätthålls sedan 2007 av en anställd arkivföreståndare.

Arrestens tioårs jubileum firades med fotoutställningen ”Barn i Karis/Lapsuus Karjaalla”. Utställningen hade vernissage den 13 maj. Klubbhus Fontana, Landskapsmuseet och Raseborgs stad uppvaktade lokalarkivet.

Yle Västnyland direktsände dagen före utställningen från Arresten i ett femton minuters radioprogram, där arkivföreståndaren Gunilla Lindholm, föreningsmedlemmarna Torsten Bergman och Kaj Malm medverkade. Därtill ingick en artikel om Arresten och själva utställningen i lokaltidningen Etelä- Uusimaa. Den 27 maj ingick ytterligare en artikel om Arresten i lokaltidningen Västra Nyland som föreningens vice ordförande skrivit angående jubileet.

Under verksamhetsåret fördes intensiva förhandlingar med stadens beslutsfattare, både politiker och tjänstemän, för att säkerställa Arrestens fortsatta verksamhetsplats. Frågan var aktuell eftersom staden planerar renovera eller riva fastigheten Fokus, där också lokalarkivet fortsättningsvis verkar. Staden hade ursprungligen som plan att starta utflyttningen av all verksamhet i fastigheten redan följande vår, men utflyttningen uppsköts eftersom stadens framtida planer för fastigheten ännu är osäker. Styrelsen har i alla sammanhang framhållit vikten av att Arresten också framöver har tillgång till ändamålsenliga utrymmen och det i centrum av Karis.

Styrelsen beslöt prioritera en eventuell flyttning till Grabbegården under den tid Fokusfastigheten renoveras eller rivs, med sikte att få återvända till Fokus eller till motsvarande utrymmen i ett nybygge.

Det finns en separat berättelse om lokalarkivets verksamhet 2015.

 

 

Ta Plats

Föreningens tidskrift Ta Plats utkom under året med två digra nummer (13 och 14) med Torsten Bergman som ansvarig redaktör. Utgivningen möjliggjordes tack vare frivilliga arbetsinsatser både från redaktörens och skribenternas sida samt avgörande ekonomiska bidrag från Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och från Undervisnings- och kulturministeriet. Ambitionen med tidskriften är att fördjupa perspektiven på lokalhistoria och engagera nya artikelförfattare samt öka ämnesspridningen geografiskt.

I de aktuella numren av Ta Plats varvas människoöden och levnadsberättelser med industri- och föreningshistoria. Tidskriften ger utrymme åt lokalhistorisk forskning och redogör för bildnings- och jordbrukshistoria.

Under året har antalet prenumeranter hållits relativt jämnt i relation till året innan. Under året har Ta Plats haft 38 prenumeranter. Tack vare flera försäljningspunkter och medlemmarnas aktivitet med att sälja lösnummer, har tidskriften under året haft god åtgång. Tidskriften har en upplaga på 400 exemplar. 

Föreningen deltog som inbjuden gäst i det finskspråkiga evenemanget Kirjakekkerit för att marknadsföra och sälja Ta Plats. Evenemanget gick av stapeln den 14 mars.

Hembygdsförbundet tog på sig uppgiften att sälja Ta Plats vid sitt stånd under Helsingfors Bokmässa i oktober. Endast få exemplar såldes.

 

Minnestalkon

Under verksamhetsåret 2015 har två bandade minnestalkon hållits.

Det första hade temat Önskningar. En grupp på 3 äldre med barnbarn inbjöds. De äldre berättade om sina önskningar i barndomen och nu. För barnen gällde givetvis bara det senare.

Till det andra minnestalkot inbjöds personer som arbetat med äldrevård. De som kom hade erfarenhet från olika former av äldrevård, allt från vård på sjukhus till vård i hemmet.

 

Övrig verksamhet

Föreningen gick med i Facebook från och med 2014.

Antalet besökare på föreningens webbsida gardbergcenter.hembygd.fi har under året stadigt stigit.

I busstationens vänthall fanns under året förstoringar av fotografier plockade ur lokalarkivet som berättar om Arrestens närmiljö innan Fokus byggdes.

Föreningen eftersträvade under året ett utökat samarbete med lokala föreningar. Bland annat fördes diskussioner med Karis musei- och hembygdsförenings möjligheter till samarbete mellan föreningarna och för att motarbete överlappande verksamhet.

Den 15 augusti ordnade Karis Lionsklubb sitt Ank- Race och i samband med marknaden deltog föreningen för att där sälja lokalhistoriska tidskriften Ta Plats, sprida information om föreningen och dess verksamhet.

 

Styrelsen

Styrelsen den 23 februari 2016

 

.