Gardberg Center r.f

Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen och möten

Under verksamhetsåret fungerade Torsten Bergman som ordförande, ett förtroendeuppdrag han tog emot hösten 2013 och lämnade ifrån sig på föreningens höstmöte 2014. Höstmötet kunde inte presentera någon värdig efterföljare föruppdraget, vilket gjorde att valet av ny ordförande bordlades.

I styrelsen satt ytterligare Synnöve Mansikkaniemi (vice ordförande), Karola Holmström (sekreterare), Thua-Lill Eliasson (kassör) samt Rainer Nyblom och Beatrice Blåfieldsom medlemmar. Sture Walls och Matts Kockberg har fungerat som suppleanter.

Styrelsen sammankom 13 gånger och föreningen höll vår- och höstmöte.

 

Gardberg Center r.f. 10 år

I december 2004 grundades föreningen och en tillbakablick på läget i Karis när det begav sig gavs i Ta Plats 12 där likaså milstolparna i verksamheten behandlades. I december begicks jubileet i arbetets tecken. En belysande fotoutställning om de gångna åren visades i Gardbergs hus i samband med utgivningen av Ta Plats 12. Dessutom ordnades, dels enlekfull bokauktion till förmån för Emmaus, dels en diskussion i Fokus’ vänthall kring stationssamhällets framväxt med inspiratörer som Matti Remes och Mathias Kaihovirta.

 

Lokalarkivet Arresten

Upprustningen av ett arkiv med privat material av olika slag har sedan starten i september 2005 varit och är också framgentföreningens hjärtpunkt. Staden Raseborg har inlett ett avtal med Gardberg Center som gäller för en treårsperiod, vilket betyder att staden stöder lokalarkivet med 9000 euro för vart och ett av åren. 

För verksamheten i Lokalarkivet Arresten har föreningen erhållit stöd av Svenska kulturfonden och Raseborgs stad, för Ta Plats av Konstsamfundet och undervisningsministeriet, vilket har varit av avgörande betydelse. 

Lokalarkivets verksamhetsberättelse för 2014 presenteras separat av arkivföreståndaren Gunilla Lindholm.

 

Ta Plats 11-12

Publiceringen av den lokalhistoriska tidskriften Ta Plats fortsatte under året med två digra nummer, inlaga 60 sidor, möjliggjord genom frivilliga arbetsinsatser och bidrag från Konstsamfundet samt undervisningsministeriet. Ambitionen var som tidigare att fördjupa perspektiven på lokalhistoria och engagera nya artikelförfattare samt öka ämnesspridningen geografiskt.

I de aktuella numren av Ta Plats varvas människoöden och levnadsberättelser med industri- och föreningshistoria, reflektioner kring lokalhistorisk forskning och tematiska översikter av tidig äldrevård, konstnärsporträtt, bildnings- och jordbrukshistoria. Något för lokalhistoriskt intresserade som också skänker Ta Plats en prägel av kulturtidskrift.

Under året ökade antalet prenumeranter under året jämfört med ifjol till nära nog det dubbla d.v.s. till cirka 40. Tack vare samarbetsparternas allt ökande försäljning och skribenternas och styrelsemedlemmarnas aktiva lösnummerförsäljning hade tidskriften under året god åtgång, dryg 300 exemplar per nummer. 

Föreningen hade eget försäljningsbord i samarbete med Finlandssvenska tidskrifter på Bokmässan i Helsingfors vilket gav synlighet åt Ta Plats. Ta Plats nr 11 lanserades under Raseborgsdagen och såldes på mässan som var ett samarbete med Sydspetsens mässa i Karis

 

Minnestalkon

Under verksamhetsåret 2014 har sex bandade minnestalkon hållits, nämligen med f.d. anställda vid Textilfärgeriet, f.d. anställda inom byggnadsverksamheten i Karis, f.d. anställda vid Bromans Optik och med f.d. anställda vid livsmedelsaffären Henelius. Dessutom har hållits ett minnestalko om filmförevisningar i Karis och ett om hur det var att som barn bo på Stationsbackan. Sammanlagt 21 personer deltog. Fem minnestalkon har indexerats och arkiveras nu i Lokalarkivet Arresten.

 

Vi bygger Karis

Under året publicerade föreningen ett halvt dussin artiklar om stationssamhällets tillkomst på finska i tidningen Etelä Uusimaa. En arbetsgrupp lägger upp en seriös plan för skildringen av hur medborgarsamhället Karis blev stationssamhälle och köping år 1977. Minst lika givande som publikationer av skilda slag kan dessa aktiviteter bli som en fortgående kulturell verksamhet.

 

Finlandssvenskt forskarforum

Föreningen arrangerade det andra finlandssvenska forskarforumet i november, ett samarbete med Västra Nylands folkhögskola. Forskarforum är att betrakta som en uppsummering av de mål föreningen arbetat för under sina tio år. Paraplyrubriken för denna gång var ”Olika sätt att uttrycka lokalhistoriska insikter”. 

Seminariedeltagarna fick åtnjuta flera inspirerande föredrag, så som ärkebiskop John Wikströms föredrag om metaforens (liknelsens, bildens) nödvändighet och möjlighet, och författaren Ulla-Lena Lundbergs föredrag om ”En Kökarbok per generation” (Ragna Ahlbäcks 1956, Lundberg 1976 och Katarina Gäddnäs 2006). 

Folkhögskolans dåvarande rektor Kerstin Romberg diskuterade dokumentation, fiktion och bildspråk i anknytning till Bo Carpelans författarskap. En givande breddning geografiskt gav Gustav Wickström som under hösten utgett boken om en kofferdiskeppare från Korpo ”Emil och hans brigg” och Karin Granlunds påkostade bok ”Prins i en värld som inte finns” som beskriver Louis Ehrnrooths uppväxt på adelsgodset Tervik i Pernå. En kulmen blev också litteraturvetaren Roger Holmströms granskning av hembygdslitteratur under rubriken ”Vad är en forskarblick”? Ytterligare visade regissören Eva Janikova ett antal Korpointervjuer på video, och berättade om deras uppkomst.

Färska hembygdsdikter från Karis ur en samling med titeln ”Aldrig sig lik” med bl.a. Kerstin Romberg som lektör, skrivna av Torsten Bergman, fick seminariedeltagarna också ta del av där Romberg stod för högläsningen.

Den lokala förankringen skulle missas ifall inte temablocket fredag kväll lyftes fram. I det uppmärksammades Larry Silván, ”den obändigaste poet Västra Nyland haft”, och den på sommaren utgivna tillbakablicken på en aktivistgeneration i verket Vägröjarna, författad av Virve Weckström, Lars Karlsson, Leif Lundström, Marit Lundström och Marita Karlsson.

 

Gardbergs trädgård och kultur i äldreomsorgen

Under en stor del av året fördes diskussioner på både tjänstemanna- och politikernivå inom Raseborgs stad inför ett eventuellt samarbete kring Gardberg Centers trädgård ochmöjligheter att erbjuda kulturella tjänster åt de kommande äldreboendena i grannskapet. Föreningen hade också kontakt med andra föreningar och det privata angränsande Eftermiddagshemmet Byllan och Kupan. Tillsammans med föreningen Alfa Omega gjorde styrelsen exkursioner till flera äldreboenden i Raseborg och Helsingfors. Syftet var att bekanta sig med olika typer av äldreboende och det slag av fritidssysselsättning eller verksamhet med guldkant i tillvaron som erbjuds de äldre inom dessa boenden.

 

Gardbergs hus

Huset har varit i flitig användning under året. Vår egen förening har haft mångsidig verksamhet och därtill har båda arbetsrummen i övre våningen varit uthyrda hela året.  Författaren Maria Turtschaninoff skrev sin Finlandia Junior prisbelönta bok Maresi i huset, vilket gjorde att huset fick synlighet i media. I nedre våningen har en utbildningsorganisation hyrt in sig för två åttaveckorsperioderoch responsen var god. Vi har också lyckats värva nya grupper som hyr in sig regelbundet, bl.a. har samarbetet med Raseborgs Medborgarinstitut utökats.  

Städandet och underhållet har skötts på talko av föreningsmedlemmar. 

Ansökningar för bidrag för den planerade takhöjningen med isolering gav ett bidrag från Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse men däremot inte från Finlands hembygdsförbund. Styrelsen beslöt ansöka om ett nytt bidrag från hembygdsförbundet inför år 2015.

 

Donationer

Föreningen vill tacka Grels Gardbergs dödsbo för en samling böcker och drygt tio av Barbro Gardbergs unika transparenter. 

Ekenäs museiförening har vid nedläggningen under året överlåtit sitt verksamhetsöverskott åt Gardberg Center som tack för tidigare samarbete kring Ta Plats.

 

Övrig verksamhet

Föreningen gick med i Facebook från årets början.

Antalet besökare på föreningens webbsida gardbergcenter.hembygd.fi har under året stigit med det dubbla jämfört med föregående år. 

Ett samarbete i bokens tecken mellan Emmaus och Gardberg Center var de två författarbesöken på Emmaus respektive iGardberg hus. De engagerade författarna var 

Mary-Ann Bäcksbacka och Henrika Ringbom. 

På initiativ av Torsten Bergman lades under året grunden till ett mindre bibliotek i Gardbergs hus. Bokbeståndet består av böcker och tidskrifter som donerats av Grels Gardbergs dödsbo men också av böcker som införskaffats från Emmaus på Torsten Bergmans försorg.

Föreningen uppmärksammade Karis-Billnäs samskolas 100-årsjubileum både på plats genom traditionell uppvaktning och dessutom i sin tidskrift genom Lahja Lehtonens skolminnen 1929-1933.

Den 13 mars 2015

Styrelsen