Gardberg Center r.f.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

 

Verksamhetsåret 2013 förekom en viss turbulens i styrelsearbetet. Ordf. Christer Kuvaja lämnade sitt styrelseuppdrag 12.3 och efter ett inhopp av viceordf. Kaj Grundström övertog verksamhetsledaren Torsten Bergman uppdraget från och med vårmötet 28.5 för att vid höstmötet 4.12 väljas till ordinarie ordförande för år 2014. Övriga medlemmar i styrelsen var Gunilla Lindholm, sekr., Thua-Lill Eliasson, kassör, Synnöve Mansikkaniemi, Rainer Nyblom samt suppleanter Mathias Kaihovirta, Michaela Johansson (-1.8) och efter henne Karola Holmström (1.8-).

 

I detta sammanhang kan noteras det som också framgår av Lokalarkivet Arrestens årsberättelse att Sonja Harju på grund av bortflyttning avgick som arkivföreståndare och ett avtal med efterträdaren Gunilla Lindholm undertecknades 18.11. Hon avgick därmed ur styrelsen och ersattes som sekreterare av Karola Holmström.

 

Medlemsmöten hölls 28.5 och 4.12, styrelsemöten var till antalet 11.

 

Lokalhistoriska tidskriften Ta Plats

 

Ta Plats utkom under året med numren 9 och 10. Tidskriften hette nu Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland, paikallishistoriaa Uudeltamaalta, vilket var en markering. En geografisk och likaså tematisk breddning var en central målsättning. Under året ingick flera artiklar från Hangö. Målet var som tidigare att erbjuda skribenter och forskare en kanal, stimulera till forskning och tillämpning av nya synsätt, exempelvis ett mikrohistoriskt perspektiv och värderingar från den moderna historiedidaktiken såsom att bidragen skall vara anpassade till och efterfrågade av den lokala läsekretsen. Målet var minst en ny skribent per nummer.

 

Medarbetarskaran utökades med flera nya namn och antalet medverkande som skrivit ett eller flera bidrag uppgår nu till ett sextiotal. Upplägget är inkluderande, dvs. det strävar efter att sammanföra yrkeshistoriker och fritidsforskare. Antalet bidrag är sammanlagt en god bit över hundra. Inlagan var 44 resp. 60 sidor och tidskriften erbjöds som medlemsförmån till halva priset gratis hemskickad.

 

Som ansvarig redaktör fortsatte Torsten Bergman. En ny redaktör för layouten måste under året sökas och efter inbegärda offerter föll valet på Ekenäs Typografi och Margita Lindgren som sedan formgav nummer 10. Tryckningen skedde på Karisto Oy och dess samarbetspart Offset-Kolmio Paino Oy i Tavastehus. Upplagan av bägge numren var 400.

 

Lokalarkivet Arresten

 

Bifogas separat.

 

Finländskt forskarforum

 

Ett första forskarforum genomfördes i samarbete med Västra Nylands folkhögskola som en kortkurs. Det skedde under ett längre veckoslut 25-27.10. Ordf. hade med stöd av Svenska kulturfonden sökt upp nyckelpersoner på Åland liksom föregående sommar enligt samma mönster i Österbotten och därigenom byggt upp ett nätverk som underlag också för en fortsättning. Ett andra forskarforum på Västra Nylands folkhögskola hålls 14-16.11.2014. Antalet deltagare med regionala föreläsare var vid det första drygt 30. Särskilda kontakter tas i fortsättningen i östra Nyland och Åboland. Samarbetet med Finlands svenska hembygdsförbund som informationskanal fortsätter.

 

Några centrala teman under dagarna var om hemorten alls är detsamma som en kommun, en släktforskares fascination, hembygdsskildringar, biografiskrivande, miljökartläggningar, lokalarkiv och utökande av samlingar, inkluderingen av fritidsforskare vid Renlunds museum i Karleby och vid samvaron lördag kväll i Gardbergs användning av arkivfoton med exempel som videokortfilmen Som på räls samt dikt i förmedling av hemortskänsla.

 

Vi bygger Karis   

 

Under hösten inleddes på allvar planeringen av projektet Vi bygger Karis. Dess avsikt är att med möjligast bred medverkan åstadkomma Stationssamhällets levda historia i skrift med sikte på publicering senhösten 2015. Projektet togs upp som tema också på forskarforum.

 

Forskningscirklar ordnades i Gardbergs med temat Stationssamhälle på arrendemark, samt kring Volmar Svaetichins insatser på orten kring förra sekelskiftet.

 

Med utgångspunkt i Karisbidrag bildades en skrivargrupp och ett slags bollplank för projektet utgör de f.d. stadsingenjörerna Olof Lönngren och Tom Granström. Både interaktivitet på webben, samarbete med tidningen Etelä Uusimaa (på finska), jippon av olika slag och intensifiering av samarbete med andra föreningar, inte minst pensionärs- och marthaföreningarna som företräder den äldre befolkningen, igångsattes under hösten.

 

Under verksamhetsåret 2013 har 4 minnestalkon hållits, ett på svenska och ett på finska med f.d. anställda på Sisu, ett med f.d. anställda på Herrmans handelsträdgård och ett med f.d. anställda på Margarinfabriken i Karis. Sammanlagt 24 personer deltog. Minnestalkona bandades och indexerades och lagras därefter i Lokalarkivet Arresten. Styrelsemedlemmen Rainer Nyblom skötte 3 bandningar och Niklas Lindblad en. Den senare kopierade 4 minnestalkon till arkivformat (wav) på CD-skivor, detta mot mot ersättning.

 

Övrig verksamhet

 

En första vandringsbroschyr kring Pumpviken färdigställdes i trepartssamarbetet Gardberg Center, musei-och hembygdsföreningen och Gårds- och bostadsförening.

 

Föreningen deltog i både kulturtalkot 6.4 och vid ett stånd delat med musei- och hembygdsföreningen och föreningen Natura på Raseborgsdagen. Denna ordnades i samarbete mellan Sydspetsens mässa och Raseborgs stad. Ta Plats 9 publicerades och den på våren färdigställda filmen Som på räls visades vid tillfället.

 

Besök hos föreningen i Gardbergs gjordes under våren av både en grupp från museinämnden i Hangö (31.1) och av Historiska föreningen (18.5).

 

Öppet hus i Arresten med både avgående och tillträdande föreståndare arrangerades 3.12 och avsked av Sonja Harju togs inom styrelsen efter höstmötet 4.12.

 

Trädgårdsplanerare Maija Lehtinen gjorde med bidrag av Karis-Pojo sparbanksstiftelse upp en plan för Gardbergs trädgård och med stadens hjälp företogs en nödvändig trädgallring.

 

Tack vare Synnöve Mansikkaniemis oförtröttliga intresse genomfördes den efterlängtade utvecklingen av föreningens webb.

    

I början av verksamhetsåret gjordes en grundlig redigering av Gardberg Centers webbsidor. Aktuellt fick artiklar som kunde gillas för den som är med i facebook. Senare lades en interaktiv sida till, där läsare kan skriva in artiklar, även kommentera dem, om sina minnen från stationssamhället Karis. Informationen om Gardbergs hus försågs med foton av dagens lokaliteter och hur det såg ut förr. Även trädgården fick sin plats på hemsidan både med gamla foton och nya planer. Den webbansvariga strävade efter att uppdatera webben så fort som möjligt. Googles statistikfunktion, synlig endast för styrelsemedlemmar, tillsattes för att bättre kunna följa med aktiviteten på olika sidor.

 

I juni uppgraderade Kulturhuset hemsidan så att den något ändrade karaktär. Den blev därmed läsarvänligare vad gäller sidorubriker.

 

Tack vare Marina Eker-Geust har miniutställningar av först Marita Karlssons och sedan Aila Biströms konstverk möjliggjorts i Gardbergs mötesrum.

 

Under föråret fördes diskussioner mellan stadens representanter för intern service, parkavdelning och Uncan samt Maija Lehtinen och Gardberg Center samt Kafé Fokus om Bakgårdens framtida öde. Bollen blev hängande i luften.

 

Under året tog föreningen kontakt med staden vid olika tillfällen för att påskynda ett flerårigt avtal för Lokalarkivet Arrestens del.

 

Ett kulturpris tillkom föreningens ordförande Torsten Bergman på Svenska dagen, utdelat av Svenska kulturfonden för Nyland.

 

Gardbergs hus och trädgård

 

Två av tre rum i övre våningen har också detta år varit uthyrda som arbetsrum. Uthyrningen av nedre våningen för andra föreningarnas möten samt enstaka privata tillställningar har haft en frekvens på drygt ett/en per vecka i genomsnitt.

 

Arbetsgruppen för husets del har omsorgsfullt förberett en ofrånkomlig förbättring av väggisoleringen vilket förutsätter en höjning av yttertaket och samtidigt förnyelse av takplåten i och för bättre ventilation på öppna vinden. Inbesparingen i värmekostnader beräknas bli betydande. Åtgärdstillstånd inhämtades och finansieringsplan uppgjordes.  

 

Planen för trädgårdens del gäller i första hand inhägnad.  

 

Styrelsen