GARDBERG CENTER R.F.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011


Föreningens ordförande under året var Christer Kuvaja och ordinarie styrelsemedlemmar, Synnöve Mansikkaniemi (viceordförande), Gunilla Lindholm (sekreterare), Thua-Lill Eliasson, (kassör), Torsten Bergman och Rainer Nyblom.  Suppleanter var Olof Lönngren och Antti Hernesniemi.  Styrelsen höll åtta möten och föreningen två medlemsmötena (10.5 och 12.12).
Föreningens erhöll nya reviderade stadgar på våren och i samband med det ändrades föreningens namn till Gardberg Center r.f. Föreningen webbsidor förnyades under året och var färdiga på hösten. Arbetsrummet i föreningshuset övre våning uthyrdes åt bokföraren Inkku Peltonen från hösten.
Föreningens styrelse utsåg i början av året sex arbetsgrupper eller sektioner som har ansvaret för en del av verksamheten. Sektionerna är: 1) lokalarkivet Arresten och dess utåtriktade verksamhet, 2) minnestalkon och samtidsdokumentation, 3) lokalsamhällets framtid 4) programverksamhet, 5) föreningshuset och tomten, 6) tidskriften Ta Plats i Raseborg.

Arresten
Torsten Bergman var ansvarsperson för Arrestens utåtriktade verksamhet. Arkivföreståndare Sonja Harju och Gunilla Lindholm bildade tillsammans med Torsten Bergman en arbetsgrupp för arkivet.  Under året har främjats användningen av det arkiv för privat material som föreningen upprätthåller i Arresten.  Arkivets närmiljö, Bakgården, tjänade som kulturkafé och evenemangsplats under sommaren. Här hölls evenemang i samband med Raseborgsdagen och Karisnatten. I busstationens vänthall hölls en ljusfest i november. Vänthallen tjänade därtill som ett naturligt nog livligt besökt utställningsutrymme för Lokalarkivet Arresten. Både Bakgården och vänthallen iståndsattes av staden på initiativ av föreningen. Den andra samarbetsparten har varit Fokus kafé.    
(Beträffande Arrestens verksamhet, se bilaga.)

Samtidsdokumentation
Arbetsgruppen, med Synnöve Mansikkaniemi som ansvarsperson och Rainer Nyblom, Torsten Bergman och Christer Kuvaja som medlemmar, höll 6 arbetsmöten där vi på 3 möten planerat minnestalkon och på 3 möten diskuterat ett videofilmprojekt om cementvarufabriken i Karis.
Den 24.2.2011 hölls ett minnestalko i Villa Rosa i Mjölbolsta med 5 Svartåbor i åldern 75 - 101 år för berättelser från Svartå 1944- ca 1950. Deltagarna mindes bl.a. ransoneringen, evakuerade och fester, men tankarna gick gärna tillbaka till krigstiden.
Den 17.3.2011 hölls ett minnestalko i Gardbergs med 7 Karisbor i åldern 75 - 87 år för berättelser från Karis 1944 - ca 1950. Deltagarna berättade bl.a. om ransoneringen, byggandet av frontmannahus, arbetet på landet, men speciellt dansmusiken diskuterades.
Den 17.5.2011 hölls ett minnestalko i Gardbergs med 5 Karisbor i åldern 76 - 79 år för berättelser från Karis 1944 - ca 1950. Deltagarna berättade bl.a. om frontmannahus, varubristen, evakueringen, Porkalatunneln och om olika arbetsplatser i den tidens Karis.
Den 21.9.2011 hölls ett minnestalko i Gardbergs med 6 medlemmar i gruppen som kallar sig ”Billnäs Old Boys” för berättelser från Billnäs-Karis 1944-ca 1950. Dessa var i åldern 68 – 85 år. De mindes bl.a. svartabörshandeln, Billnäs kvarn, första maj fester, fiskandet i ån, lärare, idrottsföreningar och att många hade en egen gris och får.
Den 12.10.2011 hölls ett minnestalko med 6 damer i åldern 70-83 år som arbetat som telefonister på Karis-Riksen 1944-1962. De berättade bl.a. om den fina arbetsgemenskapen och om allt vad arbetet innebar.  De berättade också om roliga händelser, dramatiska händelser och även tråkiga sådana.
Alla minnestalkon bandades och sparas på Lokalarkivet Arresten för framtida forskares behov. Alla minnestalkon indexerades under höstens lopp.

Lokalsamhällets framtid
Thua-Lill Eliasson ledde arbetsgruppen och medlemmar var Olof Lönngren, Synnöve Mansikkaniemi och Marina Eker-Geust. Arbetsgruppen har under året startat planeringen av kulturstigsprojekt, som i första hand riktar sig till människor ur båda språkgrupperna som inte har sina rötter i Karis. Idémöten tillsammans med Karis musei- och hembygdsförening och Karis Gårds- och bostadsförening har hållits och alla tre föreningar har gått in för ett samarbete. Till mötena har kallats olika sakkännare såsom landskapsarkitekt och Finlands hembygdsförbunds expert Mia Saloranta, arkitekt Rauli Ailus från staden och landskapsmuseet m.fl. De tre föreningarna och Pro Billnäs har under gemensam projektrubrik, men var och en för sig, i november anhållit om medel från Kulturfonden för år 2012 för att förverkliga olika delar i projektet. Gardberg Centers fokus i projektet är att förverkliga kulturvandringar i Karis kärncentrum och att ordna tillfällen där inflyttade får berätta om sin bakgrund och sina förväntningar och erfarenheter av Karis som ort. Gemensamt förverkligas kartor/broschyrer för vandringarna.

Programverksamheten
Christer Kuvaja ledde gruppen för föreningens programverksamhet (forskningscirklar, forskarbesök och seminarier) och medlemmar var Kim Björklund och Aapo Roselius. I januari-mars 2011 ordnades forskningscirkeln Metod och källor, lokalhistorieskrivning som hobby, med Christer Kuvaja som ledare och ett tiotal deltagare. Den 5 maj höll professor Bo Lönnqvist ett föredrag med rubriken Historiska dokument som objekt för etnologin i föreningens hus. Den 24 september ordnade föreningen en bussutfärd där olika platser relaterade till inbördeskriget 1918 i Västra Nyland besöktes. Guider var fil.dr Aapo Roselius och fil.mag. Sture Lindholm. Närmare 60 personer deltog i utfärden. Den 26 november ordnades ett seminarium Fotografier som källa i lokalhistorisk forskning med inbjudna föredragshållare från SLS (Monika Rosenström), Schildts (Thomas Westerbom) och ÅA:s bibliotek (Catharina af Hällström). Åtta personer deltog.

Föreningshuset och tomten
Olof Lönngren var ansvarsperson för arbetsgruppen och övriga medlemmar var Thua-Lill Eliasson, Rainer Nyblom och Gunilla Lindholm. Vid garantigranskningen i januari konstaterades fukt i väggen vid bibliotekshallens fönster. Orsaken var riklig snö- och isbildning, värmeläckage och eventuellt brister vid takets fotlist. Under vår-försommaren reparerades väggen mot gatan och vattentaket granskades och fotlisten tätades (entré) inom ramen för grundreparationsbidraget. I januari företogs termofotografering av huset in- och utvändigt. En kostnadskalkyl för omläggning av vattentaket med tilläggsisolering uppgjordes. En avluftningsventil till ledig skorstenskanal i övre hallen installerades. Under våren målades som talkoarbete fönster i övre och nedre hallen samt ett fönster i föreläsningssalen. Terrassens fasta bänkar återställdes. Grundreparationsprojektets slutredovisning inlämnades och innestående bidrag erhölls. Förslag till ”husbok” uppgjordes. Byggmästaren Carl-Henrik ”Atte” Wikström engagerades som byggnadssakkunnig. Föreningen tilldelades diplom för väl genomförd renovering av Gardbergs hus av Suomen Kotiseutuliitto. Den 16 april arrangerades en diskussion om den igenvuxna trädgården kring Gardbergs hus. Hortonom Maija Lehtinen presenterade sin plan för hur trädgården kunde förnyas och landskapsarkitekt Gretel Hemgård kommenterade och gav goda råd. 14 personer deltog. Planen ligger som grund för det fortsatta arbetet i trädgården.
Ta Plats
Torsten Bergman var under året redaktör för Ta Plats i Raseborg. Tidskriften utkom med numren 5 och 6, det förra inför sommaren på 48 sidor, det senare i början av december på 64 sidor. Femman publicerades i samband med Raseborgsdagen, sexan vid en särskild programafton i Gardberg Center. Sidantalet har ökat från de allra första numren, vilket visar att det finns behov av en kanal för skribenter och forskare intresserade av närsamhället.  En översikt upptar trettiotalet artikelskribenter med en stamtrupp på 10-15. Ämneskartan är brokig och stoff hämtas från alla delar av kommunen, vid behov också utifrån och från avlägsnare tider.
De under 2011 utgivna numren har förverkligat tidskriften målsättning att bidra till diskussionen om vad det innebär att leva lokalt i en global värld. I Ta Plats 5–6 avhandlas eller belyses användningen av arkivmaterial, personliga minnen och personskildringar, ”stormän” och mer eller mindre ”anonyma” medborgare, foton som aktualiserar flera olika berättelser, spår i terrängen, folknöjen, små museer, svunna industrier och yrken. Här granskas också samhälleliga beslutsprocesser och metodologiska frågor, samt analyseras hembygdsbegreppet.
Tidskriften har sålt bra. Del 5 togs i en upplaga på 400 och den såldes slut under året. Del 6 hade en upplaga på 500 och ungefär 300 exemplar såldes under 2011.


På styrelsens vägnar


Christer Kuvaja
ordförande
 


 

 

 

Lokalarkivet Arresten
Berättelse över verksamheten 2011

Arkivpersonal
FM Sonja Harju har under året tjänstgjort som arkivföreståndare.

Arkivbesök
Året var det femte verksamhetsåret med anställd arkivföreståndare och regelbunden öppethållning. Gästboken visar totalt 315 namnteckningar, varav 70 från Raseborgsdagen.

            Besökarantalet i Arresten 2007–2011

Arrestens årliga besökarstatistik överskrider för tredje året i rad 300 personer.
Antalet grupper på besök respektive mängden utställningsbesökare under Raseborgsdagen påverkar siffran mest.

Tre grupper har under året gjort studiebesök till Arresten: Nylands svenska hembygds- och museiförbunds årsmötesdeltagare, Karis-Billnäs samskolas studentklass från 1961 i samband med en träff vid skolavslutningen samt deltagarna i en av Arbetarnas Bildningsförbund ordnad kurs i arkivering med Sonja Harju som föreläsare.
Under året har tio nya forskare använt samlingarna, förutom de regelbundet återkommande. Einar Öhmans arkiv är fortfarande den populäraste samlingen bland hobbyforskarna. Besökarna kommer huvudsakligen från Raseborg med omnejd.

Angivet forskningssyfte
bland nya forskare, 2011
Antal
  Vetenskaplig forskning     1  
  Lokalhistorisk forskning   4 
  Släktforskning                   1
  Annat (t.ex. eget intresse) 4
                              Totalt    10

 

Av de nya forskarna
använda arkivsamlingar 2011
Enskilda arkivbildare     5
Föreningar                      4
Övrigt material               1
                 Totalt           10

Bland forskarna hittas historikskribenter, släktforskare och lokalhistoriskt intresserade hobbyforskare men även akademiker och skolelever. Föreningen Gardberg Centers fortlöpande behov av lokalhistoriska uppgifter är heller inte att förglömma.

Arkivmaterialet
De uppordnade arkivsamlingarna har under året utökats med 2,6 hm och omfattar nu drygt 45 hm. Fördelningen är följande: privatpersoner ca 26,3 hm, föreningar ca 17,3 hm, övrigt 1,6 hm.
Under 2011 skannades 756 bilder, varav amatörfotografen Runar Bäckströms digra produktion utgör drygt hälften (ca 420). Originalen förvaltas fortfarande av familjen, som dock villigt lånade ut materialet för införande i arkivsamlingarna i digitalt format.
Det totala antalet digitala bilder i arkivet uppgår nu till ca 4500.


Inkommet material
Elva donationsavtal samt ett depositionsavtal har tecknats under året.
Förutom den bäckströmska bildsamlingen har tio personer lånat ut totalt 235 fotografier för inskanning och tecknat på donationsavtal för digitala bilder. Detta bildmaterial har i regel kommit in i anknytning till fotoutställningar eller av Ta Plats-skribenter, antingen aktivt efterfrågat eller på allmänhetens eget initiativ.
Bokdonationerna under året är nio till antalet. Främst utgörs dessa av äldre lokalhistoriska publikationer från nejden. Därtill mottogs en nyutkommen historik, Karjaan suomenkielistä sosialidemokratiaa 100 vuotta, som delvis baserar sig på material ur arkivet.
Arkivföreståndaren har under året gjort två bandade intervjuer i anknytning till sina två bidrag i Ta Plats.

Evenemang
Under Raseborgsdagen i maj öppnades korridorutställningen Åns egen badkultur – folknöjen från Strandparken, Landsbro och Pumpviken. Det kyliga vädret lockade betydligt färre besökare än tidigare år.
Arkivet höll därtill öppet hus under Karisnatten i juli samt i november såväl under Nordiska Arkivdagen som i samband med en av föreningen ordnad ljusfest i busstationens vänthall. Arrestens maskot, Sjotte (Björklund), iklädd fångdräkt, har uppträtt vid flera tillfällen.

Övrigt 
Uppdateringen av Arrestens webbsida har fr.o.m. detta år övertagits av arkivföreståndaren efter att Janne Till i många år skött uppgiften.
Arkivet har under året tagit i bruk ett låsbart kassaskåp för sekretessbelagda handlingar.
Föreningens styrelsemedlemmar har vid behov bidragit med praktiska talkoinsatser så som städning, utställningsförberedelser, hyllbygge och andra små reparationer. På uppdrag av föreningen har staden låtit tillverka en gallergrind med infotavla för arkivets bruk. Därmed har Arresten fått en ny officiell ingång från bakgården. Bakgårdens planteringar och bänkar höjer trevnaden intill arkivingången.
Inför Raseborgsdagen utplacerades också på föreningens försorg fyra fotoförstoringar med motiv från Fokus näromgivning i busstationens vänthall. Dessa hämtades ur Arrestens samlingar. Ytterligare förses infotavlan vid Arrestens ingång med lokalhistoriska foton för att komplettera visionen om ett i gatubilden synligt arkiv.
Arrestens simplatsutställning fick synlighet i lokaltidningarna (EU, LU).
Den lokalhistoriska tidskriften Ta Plats med Gardberg Center som utgivare utkom med två nummer under året. Samverkan med föreningen syntes i att befintligt arkivmaterial användes, samtidigt som arkivsamlingarna också utökades med nya handlingar. Arresten fungerar även som en försäljningspunkt samt tar emot/förmedlar beställningar. Arkivföreståndaren medverkar regelbundet i tidskriften med text och andra arkivtjänster.
Ytterligare synergieffekter syns i att vi i större grad än tidigare börjar beakta insamling (inlåning för skanning) av foton i anknytning till de av föreningen ordnade minnestalkona. Bildmaterialet införlivas i arkivsamlingarna.

Karis 29.2.2012

Sonja Harju, arkivföreståndare