Pro Gardberg Center r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2010

Ur Pro Gardberg Center r.f:s stadgar (2004):

Föreningens syfte är att utveckla, understöda och aktivera historisk forskning på lokal nivå, främja samtidsdokumentation och verka för ett ideellt engagemang i samhällsutvecklingen och överbrygga generationsklyftor.?
Styrelsen, styrelse- och medlemsmöten

Ordförande under året har varit Torsten Bergman.
Ordinarie medlemmar: Christer Kuvaja, viceordförande, Gunilla Lindholm, sekreterare, Thua-Lill Eliasson, kassör, Carl-Johan Virta (avled 14.06.2010) och Kim Björklund.
Suppleanter: Olof Lönngren och Håkan Hellberg.
Styrelsens möten var fyra till antalet och medlemsmötena två (22.04 och 14.12).

Verksamhetens förutsättningar och breddning under 2010

Förutsättningarna för verksamheten har förbättrats i och med renoveringen av Gardbergs hus, Nabogatan 20, vilken i sin helhet finansierats med statsmedel.

Verksamheten under föreningens sjätte verksamhetsår har också vidgats genom att omfånget på nummer 3 och 4 av den lokalhistoriska tidskriften Ta Plats i Raseborg utökats från två till tre ark eller 48 sidor. Tidskriften engagerar fortlöpande nya krafter utanför Karis. Vidare har tagits nya initiativ till synliggörande av Lokalarkivet Arresten, Centralgatan 90.

Närmare om verksamheten

1.
Lokalarkivet Arresten

Med bistånd av framför allt Svenska kulturfonden men också Raseborgs stad har föreningen fortsatt engagerat FM Sonja Harju på en något förkortad arbetstid. I arbetsbeskrivningen nämns också att arkivföreståndaren enligt överenskommelse medverkar i forsknings- och utåtriktad verksamhet. Det senare inkluderar bl.a. korridorutställningar i Arresten (under året har temat byggt på intervjuer med järnvägare jämte egna arkivbilder) men också synliggörandet av den utåtriktade arkivverksamheten genom planering av ett intilliggande kulturkafé Bakgården som hade en musikalisk provkörning 18.09 och öppnas till Raseborgsdagen 2011.

Initiativet till Bakgården som kulturkafé och ny informationskanal är föreningens, planeringen har skett i samarbete med först och främst kaférörelsen i Fokus, inom Raseborgs stad Intern Service, Front Office och kulturbyrån samt av föreningar Etnokult.

2.
Ta Plats i Raseborg

Tidskriften görs ideellt med undantag för utformningen som rönt stor erkänsla och tryckningen som handhafts av tryckerier i Ekenäs och Tavastehus. För skribenterna/hobbyforskarna ordnas seminarier och forskningscirklar. Utbildningen är gratis och eventuella arvoden symboliska. Ämnesurval skall ta hänsyn till spridningsområdet, upplägget är antingen mosaiknummer eller tyngdpunktsnummer – tillsvidare inga temanummer.

Tidskriften presenterades på Bokmässan och i Bokkatalogen och finns på www.tidskrift.fi. I samband med förnyelsen av föreningens hemsida skall bidrag ur tidigare nummer läggas ut på nätet. I det här skedet gäller enbart lösnummerförsäljning.

3.
Gardbergs hus

Fram till taklagsfesten efter renoveringen 19.03 var Gardbergs hus utrymt för renoveringens skull. Under veckoslutet 22-24.05 arrangerades återinvigningen av Gardberg Center. Evenemangen lockade närmare 100 besökare och diskussionsteman under dagarna var miljösatsningen Joy samt Leva lokalt i en global värld. Måndag kväll ordnades ett seminarium med forskningsintroduktion som tema.

Från hösten kan nämnas firandet av Svenska dagen på Bio Pallas där föreningens presentation av John Gardbergs forskningsresor i norra Karis och Pojo 1925 f.f.g. visades på stor duk och livligt applåderades. I november ordnades två programkvällar i Gardbergs hus med anknytning till den nordiska biblioteksveckan, ena gången var temat Perspektiv på hembygdskänslan, med utgångspunkt i aboriginernas syn på tillvaron, och andra gången Sångens magi. I anknytning till Joy-kampanjen försiggick ännu i december en lättsam skrivtävling med temat Mitt hem.

4.
Representation

Ordförande har berättat om föreningen och dess målsättning i både Nyland och Österbotten, medverkat med två bidrag i jubileumsskriften för Kyrkslätt hembygdsförening och hållit  festanförande om reflektioner kring lokalhistorisk forskning i föreningsregi vid 100-års jubileet.

5.
Understöd

Styrelsen uttrycker sitt varma tack till Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet för verksamhetsbidrag och likaså Raseborgs stads kultursektion för understödet av arkivarbetet i Arresten samt Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo för stöd åt arkivets utåtriktade verksamhet.

28.03.2011                    

Styrelsen

Bilaga: verksamhetsberättelse 2011 för Lokalarkivet Arresten