Pro Gardberg Center r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Styrelsens sammansättning

Styrelsen bestod under året av Torsten Bergman, ordf., Christer Kuvaja, viceordf., Gunilla Lindholm, sekr., Thua-Lill Eliasson, kassör, Carl-Johan Virta och Kim Björklund medlemmar. Ersättare var Olof Lönngren och Håkan Hellberg.

Möten

Två stadgeenliga medlemsmöten hölls, ett vårmöte 15.04 och ett höstmöte 10.12. Styrelsen har sammanträtt sex gånger, 22.01, 23.03, 19.05, 02.07, 20.10, 03.12.

Medlemsantalet var 45 och avgiften under året 15 €.

Renoveringen av Gardbergs hus

Riksdagen anslog under våren extra medel för främjande av sysselsättningen, inom undervisningsministeriets revir skulle de användas för bland annat renovering av föreningshus. Ärendet bereddes av Suomen kotiseutuliitto/Finlands hembygdsförbund som hörde sig för om den inledda renoveringen av Gardbergs hus kunde försnabbas och bli klar på tre år i stället för fem. Styrelsen diskuterade saken, utsåg Olof Lönngren till ledare av projektet och tillsatte inom styrelsen en stödgrupp bestående av ordf., kassören och i ett senare skede Carl-Johan Virta. Under Lönngrens ledning justerades renoveringsplanen och efter laglig upphandling enligt Wilma valdes entreprenörer och Lönngren svarade i fortsättningen för detaljplanering och övervakning av arbetet. Utöver det redan beviljade beloppet år 2009 10.000 € tilldelades föreningen 90.000 € och huset stod fr.o.m oktober tomt i och för en enhetlig renovering omfattande byggnads-, VVS- och el-arbeten samt sakkunnig konservering av väggar och tak i två rum. Målet var att få den inre renoveringen av huset klar under föråret 2010.

Utvändigt hade strykningen av ytterväggarna fortskridit på talko under sommarmånaderna.

Fram till oktober var ProduForum med sina aktörer hyresgäst i huset och under sommar och förhöst hyrde Västnyländska kultursamfundet utrymme och teknik för ett lokalhistoriskt guidningsprojekt. Mötesutrymmena i båda våningarna var under årets tio första månader i rätt flitig uthyrning åt föreningar, organisationer och grupper enligt tariffer som styrelsen antagit. Driftskostnaderna har sålunda bestridits i huvudsak med hyresintänkter.

Verksamheten i huset har fått avgörande understöd av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet.

Läget i Lokalarkivet Arresten

Under året har arkivföreståndaren Sonja Harju haft hand om uppordnandet av gamla och nya privata arkivsamlingar och deltagit i Arrestens utåtriktade verksamhet. Arresten är föreningens andra stödjepunkt. Kontakten till nya arkivbildare är i mycket ett mål för föreningens andra olika verksamhetsformer. Uppbyggandet av arkivet kan följas i arkivföreståndarens bifogade årsöversikt.

Svenska kulturfonden har understött arbetet i Arresten medan den nygrundade Raseborgs stad tillsvidare inte kunnat sträcka sig längre än till upplåtande av lokaliteterna kostnadsfritt. Arkivet är inklusive sina privata samlingar i stadens ägo varför frågan alltjämt är öppen vilket ansvar staden tar för sitt medborgararkiv. Stadsstyrelsen var 19.10 inviterad till Arresten vilken inbjudan 11 ledamöter hörsammade. Kultursektionens ordförande Ralf Friberg har vid två tillfällen bekantat sig med Arresten och Gardbergs hus på ort och ställe.


Verksamhet

I någon mån hämmades verksamheten i Gardbergs hus under slutet av året men i gengäld intensifierades den utåtriktade verksamheten kring Arresten.

Ta Plats i Raseborg

Den nya lokalhistoriska tidskriften Ta Plats i Raseborg utkom med sitt provnummer i maj i anslutning till Ulf Palmenfelts förnyade besök för ett två dagars seminarium kring berättande. Till julen kom ett andra nummer. Skribenterna företräder alla gamla kommuner inom den nya staden och spridningen har också planerats i syfte att bli heltäckande. De medverkande föreningarna har möjlighet att lägga ut material på egen hemsida. Det uppmuntrande intresset bland allmänheten garanterar en fortsättning år 2010 med föreningen som utgivare och dess ordförande som ansvarig redaktör.

Den skrivarkurs som ordf. lett inom MBI i Ekenäs är direkt kopplad till stimulans av lokalhistoriskt skrivande och Raseborgs kultursektion har gett ett bidrag för redigering och utlokaliserad kursverksamhet.

Robert Lindberg, fjärde årets studerande i historia och etnologi vid Åbo Akademi, har på föreningens uppdrag under sommaren gjort sexton längre intervjuer med järnvägare. De utgör  en central del av föreningens samtidsdokumentation och arkiveras.

Ett exempel på skapande av synergieffekter i syfte att dra uppmärksamheten till föreningens aktivitet i eller kring Arresten har varit ordförandens lokalhistorik om Karis manskör som fyllde 75 år och inkluderade en MBI-kurs i Gardbergs med ett tiotal äldre korister.

Minnestalkot kring framväxten av stationssamhället på gårdarna Hinders och Borgmästars som spelades in i Gardbergs främjade också samarbetet kring arkivering i Arresten och publicering i Ta Plats.

Utställningar, föredrag och kurser

Esbos kulturdirektör Georg Dolivo inbjöds till vårmötet för att diskutera kommunal kulturpolitik. Vid den andra kulturkonferensen inom Raseborg 03.01, avsedd som underlag för ett kommande kulturpolitiskt program för staden, hade föreningen genom sin ordförande lyckats få med ett mer gräsrotsförankrat sätt att se på lokalhistoria och identitet. Dessutom efterlyst en mer seriös diskussion om grundvärderingar.

På Karisdagen 06.06 drog föreningen uppmärksamheten till en dubbel tragedi i Arrestens allra närmaste omgivning, arkebuseringen av Fredrik Feldt 1918 och rivningen av Feldts stuga sextio år senare, vilket skedde under protester som har rubricerats som ett exempel på miljömedvetenhetens uppvaknande i Karis. Maarit Feldt-Ranta öppnade utställningen i Arrestens korridor och denna inrymde också en slideshow i den cell som bevarats intakt i f.d. polishäktet.

På Karisdagen föreläste Aapo Roselius om mytbildningen i historieskrivningen, utgående från händelserna 1918.

På parkdagen i september föreläste Gunilla Lindholm om Den försvunna trädgården med vilken avsågs familjen Gardbergs forna trädgård, illustrerad ur familjealbumen med bistånd av Grels Gardberg. Vid samma tillfälle berättade Kurt Nordman om sitt dokumenterade intresse för blommande landskap, samtidigt titel på hans bok. Den försvunna trädgården blev sedan en korridorutställning i Arresten.

Under året har utöver Palmenfeldts kurs i berättande i ProduForums ordnats regi en kurs i användningen av dataprogrammet Indesign och en diskussion kring aktuella utställningsfrågor. Den förra hölls i den digitala verkstaden som först efter genomförd husrenovering kan tas i förnyad mer systematisk användning.

Kulturkafé Bakgården

Föreningens engagemang i ett kulturkafé utanför Arresten kommer sig av ambitionen att göra Arresten till ”ett arkiv i gatubilden”, centralt som det ligger. Liksom Arresten är ett kulturellt arv från Karis stad är färdigställandet av hela busstationsområdet, där Bakgården ingår, ett mål som dåvarande stadsstyrelsen föresatte sig. För Arresten innebär planerna ökad synlighet,  vilket liksom gällande Ta Plats vidgar kretsen av privata arkivbildare och kunskapen om de privata dokuments kulturella värde, ofta nog grund för alternativa värderingar i den egna historien och identiteten.

Hemsidor

http://www.progardberg.karis.fi/

http://arkiv.karis.fi/

Understöd

Verksamheten har på ett avgörande sätt stötts av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet.


Styrelsen