Pro Gardberg Center r.f.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

Styrelsen

Styrelsen har under året haft 8 möten. Medlemsmöten har hållits stadgade två.

Styrelsen har utöver ordförande bestått av fyra medlemmar och två suppleanter. Vid höstmötet 9.12 utökades antalet ordinarie medlemmar med en. Medlemmar har varit Torsten Bergman (ordf.), Christer Kuvaja (viceordf.), Thua-Lill Eliasson (kassör), Gunilla Lindholm (sekr.) och Carl-Johan Virta, teknisk rådgivare i styrelsen. Som adjungerad medlem fram till höstmötet närvar Kim Björklund då han invaldes som ordinarie. Suppleanter har varit Olof Lönngren med säruppdrag att koordinera renoveringen av huset vid Nabogatan samt Håkan Hellberg.

Medlemsavgiften har varit 15 €.

Tyngdpunkter i aktiviteterna

Huvuduppgifter under året har varit att

a) börja renoveringen av Gardbergs hus

b) bestrida driftskostnaderna för huset

c) starta upp den digitala verkstaden

d) trygga Arrestens verksamhet och synliggöra det som ”ett arkiv i gatubilden”

e) anpassa verksamheten till Raseborg och se vad det kräver. 

a) Med Olle Lönngren som koordinator utfördes på närmare 450 talkotimmar iståndsättning av merparten fönster och strykning av södra ytterväggen. Sara Randström (SG Secret Garden ÖB) höll en kurs i fönsterrestaurering och yrkesskolan bidrog med förnyandet av skadade trädelar i ramarna. Fiskars byggnadsbyrå svarade för reparation av brädfodring och vattenlister, likaså Peter Holmberg som putsade, lappade och målade vattentaket och LVI Gerkman som installerade fjärrvärmen.

I talkon deltog med iver utöver Olle Lönngren Sune Broman, Günther Ekman, Alf Malm, Ole Nyman, Bengt-Erik Strömberg, Carl-Johan Virta och Torsten Bergman.  

b) Merparten av driftskostnaderna täcktes genom olika arrangemang av uthyrning. I övre våningen hyrde kulturprojektet ProduForum in sig fr.o.m. april jämte en av sina s.k. fasta aktörer Luckan. Hyresgästerna har enligt överenskommelse tillträde till nedre våningens mötesutrymmen och sedan årsslutet också till det digitala verkstadsrummet. Köksavdelningen är gemensam. ProduForum har bidragit till liv i huset och utökat föreningens kontaktnät. Mot slutet av året blev Gardberg Center samarbetsaktör i ProduForum.

Därutöver har föreningar och organisationer kunnat hyra mötesutrymmen, bl.a. MBI som ordnat tre kurser under olika former av samarbete. En folder skilt på svenska och finska producerades som information.

c) Det övre gavelrummet har snyggats upp och försetts med ljudupptagningsapparatur och dubbla uppsättningar videokameror och datorer med program för editering och layout jämte lämplig inredning. Det möjliggör på ett nytt sätt både samtidsdokumentation och kurser i produktion.

d) Karis stads uppgående i Raseborg har föranlett en hel del extra info-arbete och direkt lobbande. Arkivet startades av historiska skäl i samarbete med Karis stad, lokaliteterna och samlingarna är stadens. Mycken möda har lagts ner på att garantera kontinuiteten i Arrestens och framför allt den heltidsengagarade föreståndaren Sonja Harjus verksamhet. Föreningen har vid olika tillfällen inbjudit företrädare för såväl Karis stad som de privata sponsorerna. Sålunda har både stadsstyrelsen och Karisledamöterna i Raseborgkommissionen, vidare de blivande ledande tjänstemän i Raseborg och SFV:s kanslichef samt Svenska kulturfondens direktör, besökt Gardbergs hus och Arresten.

Utställningar i Arrestens korridor och framträdanden i media har som tidigare verkat synliggörande.

e) Både för att pröva sina målsättningar inför kommunsammanslagningen till Raseborg och för att utveckla sitt sätt att finna de rätta målgrupperna i verksamheten beslöt styrelsen deltidsavlöna en arbetande styrelseordförande. Sittande ordföranden åtog sig uppdraget fr.o.m. april. Det visade sig snabbt att både utbyggandet av arkivet och letandet efter målgrupper bäst förverkligas genom traditionellt kolportörskap eller mullvadsarbete. Samtidigt letade föreningen genom sin arbetande styrelseordförande efter nya idéer, nya plattformar. Två föddes.

Tidskriften ”Ta Plats” och kulturkafeet ”Bakgården/Takapiha”

I anslutning till Ulf Palmenfelts föreläsningar i maj om berättandet i lokalhistoriskt arbete lanserade föreningen först och främst tanken på en gemensam lokalhistorisk tidskrift, gemensam för intresserade föreningar inom Raseborg jämte enskilda längre hunna hobbyhistoriker. Föreningen åtog sig att vara utgivare och dess ordförande fungera som redaktör. Arrestensamlingarna får nu en efterlängtade chans att generera stoff. Under hösten planerades ett provnummer under namnet Ta Plats och andra föreningar i det tillsvidare löst hållna projektet blev Arbetarnas bildningsförbund Västra Nylands studieorganisation och Ekenäs museiförening, Snappertuna fornminnesförening och Raseborgs släkt- och bygdeforskare. Olle Blomqvist i Åminnefors är känd för sina forskningar i Pojo.                                                                

Mottas provnumret på nästa års sida väl kan flere föreningar med lokalhistoria på sitt program eller andra enskilda hobbyforskare ansluta sig för att inom Raseborg stimulera ett mer systematiskt arkivarbete och en breddning av både kunnande och förmedling av ”det kollektiva minnet”. Fokus ligger alltså på privat material, det som finns hos föreningar och enskilda och ideella krafter förväntas ta hand om.
    
För att ytterligare stärka Arrestens image av ”ett arkiv i gatubilden” tog föreningen initiativ till ett kulturkafé på Fokus innergård. Området där polisens gamla garage står skulle inom ramen för trädgårdsstadsprojektet gällande busstationsplanen vara reserverat för kaféverksamhet. Platsen ligger vägg i vägg med Arresten. Det blev snabbt ett trepartssamarbete för: kulturarbetare, stadens tekniska avdelning med Henrik Westerlund och restauratören i Fokus. Av allt att döma öppnar Raseborgs första urbana sommarkafé sommaren 2009. I kulturkaféet kan Arresten utveckla planer för att synliggöra sig. Att hörnet öppnas medför också för Arrestens del en egen ingång från gränden.

Både den lokalhistoriska informationskanalen ”Ta Plats” och kulturkaféet ”Bakgården” bildar plattformar för föreningens framtida planer.

Program vid Nabogatan

De tre kurser som under året arrangerades i samarbete med MBI gällde kreativt skrivande, grupparbete kring Karis manskörs kommande 75-års historik och grunderna i videoinspelning och editering. Som ett resultat av den första gjordes en videodokumentering av Else-Maj Lindholms barndomsminnen från krigstiden i Karis. Den premiärvisades vid vårmötet.

Till projekt som framskjutits och med verkstadsutrustningen blir lättare att genomföra hör filmen om cementvarufabriken och minnestalkon med järnvägare. Planer föreligger.

Karl Sahlgren höll på våren en föreläsning om sitt långvariga tv-arbete med filmdokumentärer och vid ett kvällsseminarium ”Lokalhistorien under lupp” presenterades skrifter från Ingalill Ihrcke-Åbergs kurs i mikrohistoria inom projektet Skärgårdsmuseer. Två av deltagarna, Emelie Enckell och Anita Sahlström, presenterade sina färdiga arbeten, båda förlagda till Åland.

Under Karisdagen i juni visades på duk en slideshow nonstop presenterande John Gardbergs forskningsresa i norra Karis och Pojo 1925-1926. Skoleleven Wilhelm Åberg medverkade på akustisk gitarr med stämningsskapande musik. Musiken inmonteras och filmen erbjuds tv.

Under parkdagen i september höll Gunilla Lindholm ett uppskattat föredrag om den försvunna gardbergska trädgården, vilket sedan i samband med biblioteksveckan blev en utställning i Arrestens korridor. Utställningen riggas permanent upp i Gardbergs hus. Under parkdagen föreläste även Kurt Nordman om sin hobby att fotografera blommor runtom i Norden och förevisade sin bok Blommande landskap.

Bidragsgivare

Till husrenoveringen har Suomen kotiseutuliitto förmedlat statliga medel 7000 €, till verksamheten Svenska kulturfonden 15000 €, Svenska Folkskolans Vänner 15000 € och Konstsamfundet 4000 €. Stadsstyrelsen bidrog med fem månaders avlöning av arkivföreståndaren eller 10000 €. Alla bidrag har varit av helt avgörande betydelse, tack!

Styrelsen