Pro Gardberg Center r.f.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2007

I november 2006 begärde föreningen ett halvt års tilläggsbetänketid inför övertagandet av Gardbergs hus. Samtidigt inledde styrelsen letandet efter medaktörer för småskaligt kulturprogram i huset vid sidan av det kunskapscentrum som föreningen vill förlägga där.

I det skedet var Lokalarkivet Arresten redan verklighet.

Föreningen övertar Gardbergs hus

Köpavtalet med ägaren/staden undertecknades den åttonde augusti 2007. Priset för byggnaden var fem hundra euro och tomtarrendet fastställdes till fyra hundra åttio euro per år. Arrendetiden är tjugo år, en option på femton år till ingår i avtalet. Föreningen undertecknade efter ingående förhandlingar ett försäkringsbrev med Veritas. Avtal om skissplan träffades med arkitektbyrån Stephan Horn. På basen därav lämnade föreningen in en ansökan om statsbidrag till Suomen kotiseutuliitto som bereder ärenden gällande renovering av föreningshus. Enligt en femårsplan skall under verksamhetsåret 2008 husets yttre ses över, tillkopplingen av fjärrvärmen ske, nödvändiga rör- och el-installationer göras. Stadens byggnadsinspektion beviljade tillstånd för verksamhet på vissa villkor gällande brandsäkerhet och utrymning av lokalen.

Gardberg Centers egentliga verksamhetsstart infaller på 2008 års sida. I november sände styrelsen en ansökan om verksamhetsbidrag till Svenska kulturfonden. Andra bidrag för antingen renovering eller verksamhet i Gardberg Center följer andra terminer och åtgärdas på det nya årets sida. Fram till dess åtnjuter föreningen för sitt utvecklingsprojekt, eller m.a.o. för planeringen av ett Gardberg Center, verksamhetsstöd av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet.

Seriösa diskussioner har under år 2007 inletts, tillsammans med Luckan Raseborg, om inrymning i Gardbergs hus av ProduForums tilltänkta västnyländska centrum. Det gäller ett långvarigare hyres- och samarbetsarrangemang. 


Föreningens åtaganden i Arresten

I september lyckades föreningen med stöd av Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo engagera en första arkivskötare på heltid, dock under begränsad tid eller till utgången av maj månad 2008. Arkivföreståndaren Sonja Harjus redogörelse för arbetet i arkivet hösten 2007 bifogas verksamhetsberättelsen. Arbetet har följts av föreningens och stadens gemensamma arkivgrupp vars ordförande har varit Gunilla Lindholm som också är styrelsemedlem.

Föreningen har som talkoinsats inrett Arresten med hyllor, avställningsytor och bord. Den har  kompletterat den tekniska utrustning som är deponerad i arkivet, utökad för behoven i Gardbergs hus med bärbar dator samt programvara för editering, projektor och duk. Den har i Arresten ordnat korridorutställningar med Bertel Sandholms vandring Den gamla torparvägen samt minnesbilder från Gardbergs hus, skött informationen utåt och gett ut boken Nytt från Arresten med ett tiotal artikelskribenter. Boken publicerades i samband med avrundningen på veckoslutsseminarierna, den kanske tyngsta delen av föreningens utvecklingsprojekt, vilka genomförts i samarbete med Västra Nylands Folkhögskola. Till förverkligandet bidrog Kulturfonden för Sverige och Finland. Till publiceringstillfället inbjöds personligen ett femtiotal f.d. elever till rektor John Gardberg, samtliga bosatta i Karis.

Som ett exempel på Arrestens funktion som generator eller på arkivmaterials betydelse var videofilmen om kappsäcksfabriken. Den premiärvisades vid ett medlemstillfälle i Gardbergs hus. Initiativtagare var Johan Lönnberg som skötte inspelning och editering, föreningens ordf. medverkade med planering och intervju.


Styrelsearbetet

Styrelsearbetet och verksamheten leddes av Torsten Bergman, ordförande. På grund av sekreterarens insjuknande har han också fört protokoll. Som kassör under den senare och mer krävande hälften av året har fungerat Thua-Lill Eliasson som också haft hand om hemsidan samt i första hand haft de stora avtalsfrågorna om hand. Medlemmar i styrelsen har varit Carl-Johan Virta, Gunilla Lindholm och Christer Kuvaja. Virta har berett tekniska anskaffningar och gjort insatser i produktionen, bl.a. som datoransvarig i Arresten och layoutredaktör för Nytt från Arresten, medan Lindholm som särskild uppgift åtagit sig områdesplaneringen vid Nabogatan 20.  Nytt från Arresten (red. TB) var föreningens främsta PR-satsning under året. Olle Lönngren har som styrelsens kontaktperson till arkitekt och entreprenörer gjort ett krävande arbete i Gardbergs hus. Rut Sandholm har beredvilligt skött bokföringen.

Styrelsen har sammankommit tjugo gånger under året.
      

Karis 10.03.2008

styrelsen