Pro Gardberg Center r.f.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2006


ALLMÄNT

I verksamhetsplanen för år 2006 fick styrelsen för Pro Gardberg Center i uppdrag att vidareföra utvecklingsprojektet från föregående år och i den andan förbereda ett beslut gällande Gardbergs hus som hem för ett Gardberg Center. Utvecklingsplanen syftade till att klargöra förutsättningarna för ett Gardberg Center i Karis med omnejd. Gardberg Center är tänkt som ett kunskapscenter och samtidigt ett kulturhus med småskaligt programutbud.

I november ansåg sig styrelsen behöva tilläggstid. Uppbyggandet av Lokalarkivet Arresten tog i anspråk mycket av framför allt de personella resurserna. Dessutom pågick ett letande efter eventuella medaktörer i kulturhuset. Vid utgången av verksamhetsåret stod i utsikt ett par medaktörer. Enligt överenskommelse med stadens tekniska nämnd skall föreningen återkomma före utgången av maj månad 2007.

Den målinriktade satsningen på Lokalarkivet Arresten, som krävde väldigt mycket av energin under det gångna verksamhetsåret 2006, har möjliggjorts av Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo. Den har i två repriser beviljat 15.000 euro vilket på ett avgörande sätt främjat uppordnandet av samlingarna, anskaffningar av arkivalier och erforderliga faciliteter för både den interna och den utåtriktade verksamheten. Stödet av staden som har upplåtit lokaliteter och stått för uppvärmning och elektricitet samt bredbandsuppkoppling, har från början varit av avgörande betydelse. Föreningens medlemmar har stått för anmärkningsvärda talkoinsatser och den med staden gemensamma arkivgruppen för organisatoriska insatser. Siktet är inställt på insamling av nytt material och reguljär öppethållning. Under verksamhetsåret fullföljdes planeringen av den första årsboken ”Nytt från Arresten”, föreningens PR-satsning. Skribenterna har till antalet varit åtta, redaktör Torsten Bergman.

Styrelsen har i något varierande sammansättning sammankommit 16 gånger under verksamhetsåret. Ordförande har varit Torsten Bergman, viceordf. Thua-Lill Eliasson som också fungerat som webbredaktör, kassör Olof Lönngren och sekr. Marianne Nyman, datoransvarig och teknisk rådgivare Carl-Johan Virta. Av suppleanterna Brita Ekman och Cindy Åkerlund-Malm har den förra alltid med intresse deltagit i styrelsens möten. Föreningens webbplats har adressen  HYPERLINK "http://www.progardberg.karis.fi" www.progardberg.karis.fi

LOKALARKIVET ARRESTEN/ PAIKALLISARKISTO ARESTI

Efter att avtal ingåtts mellan föreningen och staden om skötseln av Lokalarkivet Arresten i de gamla s.k. butkorna i Fokus hus, utsågs en arkivgrupp för omhändertagandet av samlingarna och föreningen satte igång med att skapa förutsättningar för detta samt svarade för den externa verksamheten. En utvärdering skall enligt planen ske före utgången av verksamhetsåret 2007.

En mer detaljerad översikt av arbetet i Lokalarkivet Arresten under det aktuella verksamhetsåret 2006 ger vid handen:

Föreningen har under året i Arresten åtgärdat
fortsatt uppordning och förteckning av tidigare samlingar genom att sporadiskt sysselsätta sammanlagt tre personer på arvodesbasis, Sonja Harju, Åsa Häggblom och Johan Lumme (handledare Ulla Simell)
anskaffat arkivalier efter behov
igångsatt inredning av utrymmena, hyllor i mottagnings-, arbets- och arkivrum, behövliga arbetsbord, förbättrade utställningsarrangemang, av talkoinsatser nämns särskilt Dem Olof Lönngren och Stig Fagerholm stått för
öppnat de ordnade samlingarna för forskaranvändning, inte minst Einar Öhmans arkiv
informerat media och vid särskilda evenemang som Karisdan och biblioteksveckan Kura skymning och enskilt förevisat arkivet för besökare
anskaffat dator med skrivare och skanner, två skilda hårdskivor för arkivgruppens interna arbete resp. föreningens externa (korridorutställningar efter en första identifieringsutställning ur arkivets samling av glasplåtar:  ”Vem var Hille Finnberg?”, ”Den gamla torparvägen” och dessutom inspelade kommentarer av äldre ortsbor till skannade foton ur familjealbum), vidare minidisc och digikamera med stativ
utsett en datoransvarig styrelsemedlem
mottagit ett första föreningsarkiv (Karis ungdomsförening)

Den för föreningen och staden gemensamma arkivgruppen har
gjort upp instruktion för Lokalarkivet Arresten (godkänd av kultur- och fritidsnämnden)
blanketter för donations- och depositionsavtal
fastställt arbetsordning för arkivet
arbetat med andra nödvändiga dokument s.s. reglerna för användningen av arkivet
öppnat en webbplats för arkivets behov (staden står för servertjänster)  HYPERLINK "http://www.karis.fi/lokalarkivet" www.karis.fi/lokalarkivet och senare  HYPERLINK "http://www.karjaa.fi/paikallisarkisto" www.karjaa.fi/paikallisarkisto
på initiativ från arkivgruppens sida har Karis svenska medborgarinstitut ordnat en kurs i arkivkunskap


UTVECKLINGSPROJEKTET

Utvecklingsprojektet omfattade kursserien ”Leva lokalt i en global värld” på VNF, vid behov skulle inrymmas forskningscirklar och i möjligaste mån samtidsdokumentation s.s. intervjuer, fotocirklar och minnestalkon. Detta som tillägg till arbetet i Arresten och planeringen av årspublikationen ”Nytt från Arresten”. Teman på kurserna har varit källor och källkritik samt skapandet av egna källor genom bl.a. intervjuer, vidare bearbetning och tolkning av insamlat material samt förmågan att läsa arkitektur och kulturlandskap. I anknytning till kurserna har ett första kapitel till handboken fritidsforskare beställdes av Ingalill Ihrcke-Åberg som också levererats. Gångna tiders visioner för Karis del uppmärksammades i det här skedet med ett eget kapitel i årsboken.

Karis 26.04.2007

styrelsen