Gardberg Center rf

Verksamhetsberättelse 2018

 

Allmänt

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret var Christer Kuvaja (ordförande)  Robert Louhimies (vice ordförande), Karola Holmström (sekreterare), Klara Sacklén-Sjöblom (kassör), Thua-Lill Eliasson, Synnöve Mansikkaniemi, Beatrice Blåfield och Matias Kaihovirta. Som suppleanter verkade Ulla Portin, Maria Tiainen och Gunilla Blomqvist (fram till 18.3). 

Styrelsen sammankom 8 gånger. Föreningens ordinarie vårmöte hölls den 22 maj och ordinarie höstmöte den 11 december. Föreningen har 100 betalande medlemmar och två hedersmedlemmar. 

Föreningen anställde Gunilla Blomqvist som verksamhetsassistent från 19 mars för ett år med 100% lönesubvention av Nylands TE-byrå. Handledare för Gunilla var styrelsemedlem Thua-Lill Eliasson, som övervakade och ansvarade för hennes arbete. Verksamhetsassistenten deltog i styrelsemötena och fungerade som sekreterare. Till hennes arbetsuppgifter hörde försäljning och marknadsföring av föreningens produkter och evenemang, webbadministration, diverse arbeten i huset och i trädgården samt i det lokalhistoriska arkivet och andra av styrelsen påförda uppdrag.Radio Vega gjorde en intervju med Thua-Lill Eliasson och Gunilla Blomqvist på hösten.

För marknadsföring av föreningen tillsattes en arbetsgrupp som bestod av Gunilla Blomqvist, Synnöve Mansikkaniemi, Robert Louhimies, Karola Holmström och Maria Tiainen. 

Gardberg Center inbjöd andra föreningar i Karistrakten till ett samarbetsmöte den 6 september för att bl.a. diskutera gemensamma program samt koordineringen av olika tillställningar såsom utfärder och föreläsningar. I mötet som hölls i Gardbergs hus deltog sammanlagt 8 föreningar och mötet leddes av Gardberg Centers ordförande Christer Kuvaja. På mötet fastslogs att ordförande för de olika föreningarna träffas en gång per år då verksamhetsplanerna uppgörs för följande år och att ett första möte skulle hållas redan samma höst. Mötet hölls i Garbergs hus den 1 november där man fattade beslutet att uppgöra en gemensam e-postlista dit man kan sända info om de olika föreningarnas tillställningar som är öppna också för andra än de egna medlemmarna. 

Föreningens verksamhet 2018 omfattade fastigheten Gardbergs hus vid Nabogatan 20 i Karis, det lokalhistoriska arkivet Arresten vid Centralgatan 90, tidskriften Ta Plats samt främjandet av lokalhistoria.

 

Gardbergs hus och trädgård

Nya hyresavtal uppgjordes under året och föreningen har alla tillgängliga rum i övre våningen uthyrda.

En dokumentering av de växter som finns i trädgården startade under året som fortsättning på trädgårdsprojektet. Gunilla Lindholm inledde inventeringen men när hon meddelade att hon inte har möjlighet att slutföra projektet anställdesträdgårdsmästare Anna Sjöblom att fortsätta dokumenteringen. Sammanlagt dokumenterades 43 växter i bild och text.

Bevattningen av skogsmattan (kuntta) var ett stort jobb under den torra sommaren. Bevattningen sköttes av verksamhetsassistenten.

Marina Eker-Geust har fungerat som kurator för utställningar av lokala konstnärer i Gardbergs hus.

Föreningen hade öppet hus den 4 augusti under evenemanget ”Karis Finlands Paris” och hela102 personer besökte huset. 

Husets ekonomi är stabil och de senaste årens uthyrning har gett ett litet kapital som är viktigt för oförutsedda utgifter i ett gammalt hus.

 

Lokalarkivet Arresten

Föreningen har ett avtal med Raseborgs stad om understöd för arkivföreståndarens lön på 9 000 euro per år för 2017–2020. Ytterligare stöd har erhållits av Svenska kulturfonden. 

Avtalet med föreståndaren Gunilla Lindholm förnyades och hon började arbeta 85 procent från första april. Styrelsens ordförande och  styrelsemedlemmarna Synnöve Mansikkaniemi och Beatrice Blåfield  har hållit regelbundna träffar med Arrestens föreståndare.

En ny utställning om Karis 1917–19 öppnades i Arrestens korridor i maj. Utställningen hade planerats av arkivföreståndare Gunilla Lindholm i samarbete med styrelsemedlemmar.

Det finns en separat berättelse om lokalarkivets verksamhet 2018.

 

Ta Plats 

Föreningens tidskrift Ta Platsutkom med ett nummer med temat inbördeskriget (nummer 18) och ett nummer med blandade texter (nummer 19). Beatrice Blåfield har verkat som redaktör och styrelsen har varit redaktionsråd för tidskriften. 

Utgivningen av Ta Plats möjliggjordes tack vare frivilliga arbetsinsatser både från redaktörens och från skribenternas sida samt ekonomiska bidrag från finansiärer.

Föreningen fattade beslutet att ge ut endast ett nummer år 2019. Innehållet bestäms av chefredaktören tillsammans med redaktionsrådet och styrelsen.

Föreningen skrev ut sig ur den digitala plattformen Paperini (tidigare Skriftly) eftersom man ansåg att plattformen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.  

Under året har Ta Plats haft 60 prenumeranter. Tack vare tema- och dubbelnumret samt gott chefredaktörskap och medlemmarnas aktivitet med att sälja lösnummer, har tidskriftens åtgång varit mycket stor. Nummer 18 såldes under året i 460 exemplar. Nummer 19 kom ut i slutet av året och försäljningen fortsätter under 2019.

 

Lokalhistorisk verksamhet

Föreningen ordnade ett föredragstillfälle under året. Fil. dr Aapo Roselius höll den 5 mars ett föredrag på finska i samband med Kirjakekkerit under rubriken "1918 ja muiston muuttuva maisema" i Karis bibliotek.

Den 8 september ordnade föreningen en bussutfärd med temat "En färd längs den gamla kungsvägen i västra Nyland (stora strandvägen). Som guide fungerade föreningens ordförande Christer Kuvaja. Bussen som kunde ta över 50 personer var full till sista plats. Utfärden gick från Pojo till Fagervik, Ingå, Sjundeå och Lojo till Karis. 

Arbetet på biografin över John Gardberg fortsatte under året. Författare  Victor Wilson fick manuskriptet klart under året. Boken ges ut under 2019. Biografikommitténs medlemmar, Christer Kuvaja, Beatrice Blåfield, Matias Kaihovirta och Robert Louhimies har hållit möten med Wilson under året och läst hans texter. Föreningen har erhållit bidrag för boken från Svenska litteratursällskapet, Svenska kulturfonden och Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo. 

En studiecirkel kring lokalhistoriskt skrivande hölls under året medBeatrice Blåfield, Klara Sacklén-Sjöblom och Synnöve Mansikkaniemi som ledare. 

 

Övrigt

En broschyr som berättar om föreningens verksamhet och Gardbergs hus gjordes under året och trycktes i 400 exemplar.

Böckerna i korridoren i övre våningen på Gardbergs hus gicks igenom och en del av böckerna fördes till lokalarkivet och några böcker blev fortfarande kvar i korridoren. Dubbelexemplar såldes på bokauktion i samband med föreningens höstmöte.

Styrelsen för Gardberg Center rf

 

Lokalarkivet Arresten – 

berättelse över verksamheten 2018

 

Administration

Västra Nylands Landskapsmuseum ansvarar från staden Raseborgs sida för samlingarna i Lokalarkivet Arresten, vilket bl.a. innebär att museet bekostar anskaffningen av mappar och annat arkivmaterial till arkivet, samt ser till att det finns tillräckligt med hyllor. Föreningen Gardberg Center rf ansvarar för och administrerar verksamheten i arkivet.

 

Arkivpersonal

Fil.mag. Gunilla Lindholm har under året tjänstgjort som arkivföreståndare. Arbetstiden var 80 % av 38,25 timmar/vecka fram till 31.3 och därefter 85 %. Arkivet har varit stängt en vecka under sommaren. 

 

Arkivbesök 

Arkivet har redan under tolv år haft en anställd arkivföreståndare och regelbunden öppethållning. Gästboken visade 2018 totalt 409 namnteckningar, vilket är besökarrekord!

Diagrammet visar fluktuationerna i besökarantalet ända sedan arkivet fick fasta öppethållningstider 2007.

Antalet forskarbesök 2018 var 76, en liten nedgång från 2017 års rekordnotering. 

År 2018 intresserade det privata arkivmaterialet forskarna mer än föreningsarkiven. Tidningen Västra Nyland 1955–2010 tilldrar sig fortfarande intresse. Forskargruppen bestod som tidigare av yrkeshistoriker, historikskribenter, journalister, släktforskare och lokalhistoriskt intresserade hobbyforskare. Efterfrågan på bilder var stor under året, se vidare nedan. Förutom till utställningar efterfrågades ofta bilder av hus och husmiljöer i Karis med omnejd.

 

Arkivmaterialet

De uppordnade arkivsamlingarna har under året utökats med ca 3,5 hyllmeter och omfattar nu ca 90 hm. Fördelningen är följande: privatpersoner ca 30 hm, föreningar ca 40 hm, övrigt ca 18 hm.

Under året skannades 185 inlånade bilder, samt ett antal fotografier ur arkivets egna samlingar för olika beställningar. I samband med inlåningen av bilder intervjuas ägaren till bilderna, för att materialet skall bli så informativt som möjligt.

 

Inkommet material

Tio donationsavtal med privatpersoner och föreningar har tecknats under året, där ingår också de personer som lånat in sina bilder till skanning. Kompletteringar till existerande samlingar har också lämnats in.

 

Synlighet utåt

Utställningen Karis 1917–1919 Karjaa öppnades 22.5.2018. Utställningen bestod av fotografier och inskannade handlingar från åren 1917–1919. I och med att den nya utställningen öppnades utvidgades öppethållningstiden till att gälla också tisdagar. Arkivet hade följaktligen öppet tisdagar kl. 13–16 och onsdagar kl. 15–18, samt enligt överenskommelse.

Under 2018 har arkivet bidragit med ca 40 bilder till två stora fotoutställningar. Den ena ”Mustionjokilaakso – elämää joesta” producerades av Pro Billnäs och var öppen under sommaren i Billnäs, den andra ”Ung Rebell-Nuori kapinallinen- Young Rebel” producerades av EKTA museum i Ekenäs.

Kirjakekkerit-evenemanget ordnades i Fokushuset vecka 10. Arkivet deltog med en miniutställning om året 1918 i Karis och höll öppet alla dagar under hela veckan. Många såg utställningen.

Arkivförståndaren har aktivt deltagit med inlägg på arkivets Facebook-sida och gjort inlägg i olika lokala Facebook-grupper. Aktiviteten ger nya kontakter och sprider kunskap och kännedom om arkivet och uppmuntrar i bästa fall till ökat intresse för den lokala bygdens historia och till egen forskning.

Den nordiska arkivdagen uppmärksammades i Arresten 13.11.2018 med visning av bilder från 1950-talet på stor datorskärm. Visningen fungerade som en delaktivitet i EKTA museums utställningsprojekt Ung rebell. 

 

Övrigt

Utlåningen av utställningsplanscher har fortsatt. Planscherna väcker intresse där de visas.

Den lokalhistoriska tidskriften Ta Platsmed Gardberg Center som utgivare utkom 2018 med två nummer. Arresten fungerar som en av försäljningspunkterna och förmedlar beställningar. 

Karis 7.2.2019

Gunilla Lindholm

Arkivföreståndare