GARDBERG CENTER R.F.

Vårmöte 2019

Tidpunkt:                         Onsdag 22.05.2019, kl.18.00

Plats:                                  Gardbergs hus

Närvarande:                    Christer Kuvaja ordförande, styrelsemedlemmarna Beatrice Blåfield, Karola Holmström, Synnöve Mansikkaniemi och Klara Sacklen-Sjöblom, samt suppleanten Kaj Malm, verksamhetsassistenten Tuija Jurmu och därtill medlemmarna Berndt Holmström, Nils Jansson, Ulla Portin, Fredrik Portman och Frej Sjöman.

 

 1. Mötet öppnas

 

Mötet öppnades kl.18.00 av föreningens ordförande Christer Kuvaja, som hälsade mötesdeltagarna varmt välkomna.

 

 1. Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

 

           Till mötesordförande valdes Christer Kuvaja.

           Till mötessekreterare valdes Karola Holmström.

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Nils Jansson och Ulla Portin.

 

 1. Mötets laglighet och beslutsförhet

 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. Kallelsen gick ut 10.05.2019, bilaga 1.

 

 1. Föredragningslistan för mötet

 

Föredragningslistan för mötet godkändes, bilaga 2.

 

 1. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

 

 • Bokslutet för år 2018 med jämförelse av åren 2015 - 2017 presenterades av kassören Klara Sacklen-Sjöblom, bilaga 3.

 

 • Årsberättelsen = Verksamhetsberättelsen för år 2018 presenterades för mötet av Christer Kuvaja, bilaga 4. Han presenterade också Arrestens separata verksamhetsberättelse för år 2018, bilaga 5.

 

 • Klara Sacklen-Sjöblom läste upp verksamhetsgranskare Rurik Löfroos´ utlåtande, där han föreslår ansvarsfrihet åt föreningens styrelse och övriga ansvariga.

 

 1. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvariga

 

Vårmötet fastställde bokslutet. Därefter beviljades ansvarsfrihet åt berörda parter.

 

 1. Verksamhetsassistenten presenterar sig och berättar om sitt arbete

 

Verksamhetsassisten Tuija Jurmu, anställd fram till 19.03.2020, berättade om sitt jobb i föreningen, vilket hon inledde 19.03.2019. Hon arbetar med mycket varierande uppgifter såsom att sköta bokningar av huset, sköta trädgården, distribuera Ta Plats, marknadsföra föreningen m.m. Hon avlastar sålunda föreningens styrelse- o.a. medlemmar på ett kännbart sätt.

 

 1. Utställning i Arresten

 

Ordförande Christer Kuvaja informerade om den av arkivföreståndare Gunilla Lindholm arrangerade utställningen ”Trädgårdsstaden Karis/ Puutarhakaupunki Karjaa”, och rekommenderade medlemmarna att gå till Arresten tisdagar kl.13-16 eller onsdagar kl.15-18 och bekanta sig med den. Vid vernissagen representerades föreningen av Thua-Lill Eliasson och Karola Holmström.

 

 1.  Utflykt på hösten

Föreningen planerar under Christer Kuvajas ledning att ordna en utflykt till gårdar och herrgårdar i Västnyland i höst, exempelvis till Rilax, Lindö, Sellvik, Brödtorp eller Gennäs. Medlemmarna kom också med förslag på möjliga utfärdsmål som Raseborg, Junkarsborg och Grabbacka-borgarna i trakten.

 

 1. John Gardberg biografin

Fil.dr. Victor Wilson har skrivit en biografi om rektor John Gardberg, som bl.a. lät bygga Gardbergs hus. Manuskriptet är klart och blev drygt 300 s. Boken beräknas gå i tryck i oktober i år, få en upplaga på 800 ex och finnas att köpa i november lämpligt till Gardbergs 120-års födelsedag. John Gardberg var född 13.11.1899.

Ordföranden informerade samtidigt om föreningens nya treårsprojekt, ”Företagare och handelsidkare i Karis”, där vi hoppas få finansieringshjälp av Sparbanksstiftelsen. Ordförande Christer Kuvaja kommer att vara ansvarsperson för projektet.

 

 1.  Övriga ärenden

 

Inga övriga ärenden framställdes.

 

 1.  Mötet avslutades kl.18.50

 

 

Efter mötet, vid kaffet, fick vi ta del av skönsjungade Karina Heermans forskning kring gamla traditionella sånger från Svenskfinland. Hon berättade livfullt och medryckande om hur vallvisor och dansvisor förändras under tidens gång. Hon gav smakprov på visorna men också på hur instrumenten lät i gångna tider. Deltagarna hade möjlighet att kommentera och ställa frågor, och det var en mycket nöjd skara som sedan sökte sig hemåt i den ljusa sommarkvällen.

 

.

____________________________                        ____________________________    

Christer Kuvaja, mötesordförande                           Karola Holmström, sekreterare

 

 

 

Protokollet justerat och godkänt,

 

 

___________________                                            ____________________

Nils Jansson                                                                Ulla Portin