GARDBERG CENTER R.F.

Vårmöte 2018

Tidpunkt:                         Tisdag 22.05.2018, kl.17.00

Plats:                                 Gardbergs hus

Närvarande:                    Christer Kuvaja ordförande, styrelsemedlemmarna Beatrice Blåfield, Thua-Lill Eliasson, Karola Holmström, Matias Kaihovirta, Robert Louhimies, Synnöve Mansikkaniemi och Klara Sacklen-Sjöblom, samt suppleanterna Ulla Portin och Maria Tiainen, verksamhetsassistenten Gunilla Blomqvist och därtill medlemmarna Henrik Ekberg med fru, Marianne Holmlund, Berndt Holmström, Rita Isaksson, Lauri Johnson, Bruno Lönnberg, Kaj Malm, Fredrik Portman och Frej Sjöman.

 

Innan mötet besökte styrelsemedlemmarna tillsammans med andra intresserade vernissagen av Arrestens nya utställning ”KARIS 1917 - 1919 KARJAA”.Gunilla Lindholm har lyft fram intressanta fotografier och historier runt stationssamhället, som växte relativt snabbt under denna tid.

 

 

 1. Mötet öppnas

 

Mötet öppnades kl.17.05 av föreningens ordförande Christer Kuvaja, som hälsade mötesdeltagarna varmt välkomna.

 

 1. Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare och rösträknare

 

         Till mötesordförande valdes Christer Kuvaja.

         Till mötessekreterare valdes Karola Holmström.

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Berndt Holmström och Ulla Portin.

 

 1. Mötets laglighet och beslutsförhet

 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. Kallelsen gick ut 02.05.2018, bilaga 1.

 

 

 1. Föredragningslistan för mötet

 

Föredragningslistan för mötet godkändes, bilaga 2.

 

 1. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

 

 • Bokslutet för år 2017 med jämförelse av åren 2013 - 2016 presenterades av kassören Klara Sacklen-Sjöblom, bilaga 3.

 

 • Årsberättelsen = Verksamhetsberättelsen för år 2017 presenterades för mötet av Christer Kuvaja, bilaga 4. Han presenterade också Arrestens separata verksamhetsberättelse för år 2017, bilaga 5.

 

 • Klara Sacklen-Sjöblom läste upp verksamhetsgranskare Rurik Löfroos´ utlåtande, där han föreslår ansvarsfrihet åt föreningens styrelse och övriga ansvariga.

 

 

 1. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvariga

 

Vårmötet fastställde bokslutet med korrigeringen att bidragen från Svenska Litteratursällskapet under rubriken ”Verksamhetsbidrag” skall separeras i Svenska Litteratursällskapets och Svenska Kulturfondens bidrag.

Därefter beviljades ansvarsfrihet åt berörda parter.

 

 1. Verksamhetsassistenten presenterar sig och berättar om sitt arbete

 

Thua-Lill Eliasson inledde med att berätta att TE-byrån (Arbets- och näringslivsbyrån) har beviljat vår förening bidrag för att avlöna en verksamhetsassistent för 25 h/vecka under ett års tid.

Därefter berättade verksamhetsassisten Gunilla Blomqvist om sitt jobb i föreningen, vilket hon inledde 19.03.2018. Hon arbetar med mycket varierande uppgifter såsom att sköta trädgården, sköta bokningar av huset, distribuera Ta Plats, marknadsföra föreningen m.m. och avlastar sålunda föreningens styrelse- o.a. medlemmar på ett kännbart sätt.

 

 

 1. Utställning i Arresten

 

Ordförande Christer Kuvaja informerade om den av arkivföreståndare Gunilla Lindholm arrangerade utställningen ”KARIS 1917 - 1919 KARJAA”, och rekommenderade medlemmarna att gå till Arresten och bekanta sig med den.

 

 

 1. Ta Plats nr 18

 

Ta Plats 18, som utkom i början av maj, är ett nummer som behandlar inbördeskriget 1918, berättade ordförande Christer Kuvaja. Han tackade Matias Kaihovirta, som bidragit med sin sakkunskap och huvudredaktör Beatrice Blåfield, som samtidigt passade på att tacka de historiskt bevandrade styrelsemedlemmarna som med sitt stora kontaktnät hjälpt att hitta bra skribenter till TP 18.

 

 

 1. Samarbete med andra föreningar

 

Ordförande berättade att föreningen strävar till att samarbeta med lokala kulturföreningar t.ex. angående ansökningar av bidrag och möjliga gemensamma utflykter. Ett antal föreningar kommer inom en snar framtid att få inbjudan till Gardbergs hus.

 

 

 

 1.  Utflykt på hösten

Föreningen planerar under Christer Kuvajas ledning att ordna en utflykt i Kungsvägens fotspår i höst. Möjliga guider på vägen kunde vara Torsti Salonen eller Göran Fagerstedt. Medlemmarna kom också med förslag på möjliga utfärdsmål som ”Stormaktstidens år” och ”Forna vattenvägar”.

 

 

 1.  Övriga ärenden

 

Inga övriga ärenden framställdes.

 

 1.  Mötet avslutades kl.17.50

 

Därefter avnjöt medlemmarna en intressant föreläsning av Henrik Ekberg om Gustav Mannerheims vistelse på Svartå slott som Hjalmar Linders gäst under nyåret 1917 - 1918.

 

.

____________________________                        ____________________________    

Christer Kuvaja, mötesordförande                           Karola Holmström, sekreterare

 

 

Protokollet justerat och godkänt,

 

Karis den                                               

 

 

___________________                                            ____________________

Berndt Holmström                                                       Ulla Portin