GARDBERG CENTER R.F.

Vårmöte 2017

Tidpunkt:                         Tisdag 10.05.2017, kl.18.30

Plats:                                 Gardbergs hus

Närvarande:                    Christer Kuvaja ordförande, styrelsemedlemmarna Beatrice Blåfield, Karola Holmström, Robert Louhimies, Synnöve Mansikkaniemi, Fredrik Portman och suppleanterna Thua-Lill Eliasson, Gunilla Blomqvist och Ulla Portin, samt därtill medlemmarna Berndt Holmström, Bruno Lönnberg, Kaj Malm och Frej Sjöman.

 

Innan mötet bevistade styrelsemedlemmarna tillsammans med några andra medlemmar i vår förening vernissagen av Arrestens nya utställning ”Finland 100 - Vems historia? / Suomi 100 – Kenen historia?Gunilla Lindholm, som uppvaktades med en blå-vit blombukett, har lyft fram intressanta fotografier och historier, bl.a. om aktiva och kunniga kvinnor i Karis under 100 år.

 

 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl.18.35 av föreningens ordförande Christer Kuvaja, som hälsade mötesdeltagarna varmt välkomna.

 

 1. Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare och rösträknare

        Till mötesordförande valdes Christer Kuvaja.

        Till mötessekreterare valdes Karola Holmström.

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Berndt Holmström och Frej Sjöman.

 

 1. Mötets laglighet och beslutsförhet

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört, kallelsen i bilaga 1.

 

 1. Föredragningslistan för mötet

Föredragningslistan för mötet godkändes, bilaga 2.

 

 1. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras
 • Bokslutet i sammandrag för år 2016 presenterades av kassören Synnöve Mansikkaniemi, bilaga 3.

 

 • Årsberättelsen = Verksamhetsberättelsen för år 2016 presenterades för mötet av Christer Kuvaja, bilaga 4. Han presenterade också Arrestens separata verksamhetsberättelse för år 2016, bilaga 5.

 

 • Synnöve Mansikkaniemi presenterade verksamhetsgranskare Rurik Löfroos´ utlåtande, där han föreslår ansvarsfrihet.

 

 1. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvariga

          Vårmötet fastställde bokslutet och beviljade ansvarsfrihet åt berörda parter.

 

 1. Arbetet i Arresten

Ordförande Christer Kuvaja informerade om att föreningen är tvungen att gå ned i arkivföreståndare Gunilla Lindholms arbetstid till 80% på grund av att föreningen inte fått alla ansökta bidrag beviljade. Arresten används flitigt och nytt material kommer in i en jämn ström.

 

 1. Behandlades punkt 9 på föredragningslistan: Ta Plats nr 17

Ta Plats 17 blir ett jubileums - dubbelnummer tack vare att Finland i år fyller 100 år. Föreningen med huvudredaktör Beatrice Blåfield i spetsen strävar att kunna ge ut tidskriften före november månad. TP 17 - skribenterna har fått välja mellan två datum för inlämning av sina alster, 24.04 och 17.09.

Priset på tidskriften blir 15 €, föreningens medlemmar betalar 12 €.

 

 1. Behandlades punkt 10 på föredragningslistan: Biografi över John Gardberg

Föreningen har beviljats 16 000 € för John Gardbergs biografi. Vi hoppas få mera medel för att kunna avlöna författaren fil. dr. Victor Wilson för en tillräckligt lång tid för att han skall kunna slutföra projektet. Wilson har engagerats från 01.03.2017 för att skriva biografin.

Planen är att biografin är klar år 2019, då det gått 120 år sedan John Gardbergs födelse.

 

 1.  Behandlades punkt 8 på föredragningslistan: Huset och trädgården som kulturmiljö

Thua-Lill Eliasson berättade om planerna och förverkligandet av Gardbergs hus´ trädgård. Föreningen har beviljats 30 000 € för ändamålet och arbetet är i full gång. Man räknar med att största delen är gjord i slutet av augusti.

Miljön skall bevaras skogslik och målet är en oas i betongkvarteret, där också grannarna, invånarna i Villa Anemone och Eftis-barnen, skall ha tillgång till den nedre delen av trädgården. Ett samarbete med dessa grannar och staden har etablerats.

 

 1.  Föredragskvällar i Raseborg

Gardberg Center har stått värd för två föredrag under våren, Leena Ahtola-Moorehouse med ”Helene Schjerfbeck ja Raasepori” och Merete Mazzarella med ”Att skriva om småstaden”. Båda tillfällena var välbesökta och uppskattade.

Torbjörn Kevin kommer 15.05 kl.18 till Tenala bibliotek och talar då om ”Dialekten – töntstämplad kvarleva eller själens spegel”.

Kim Björklund är vidtalad att komma till Snappertuna i juni och berätta om funkishusen i Karis, och Monika Fagerholm kommer i oktober till Ekenäs för att hålla ett föredrag, rubriken ännu okänd.

 

 1.  Utflykt på hösten

Christer Kuvaja efterlyste önskemål för en utflykt på hösten, kanske i september. Som förslag noterades besök vid ruinerna i Raseborg, Junkarsborg och Grabbacka.

 

 1.  Övriga ärenden

Inga övriga ärenden framställdes.

 

 1.  Mötet avslutades kl.19.30

 

 

____________________________                        ____________________________    

Christer Kuvaja, mötesordförande                           Karola Holmström, sekreterare

 

 

Protokollet justerat och godkänt,

Karis den                                               

 

Berndt Holmström                                                       Frej Sjöman