GARDBERG CENTER R.F.

Vårmöte 2016

Tidpunkt:                         Tisdag 24.05.2016, kl.18.00

Plats:                                 Gardbergs hus

Närvarande:                    Christer Kuvaja ordförande, styrelsemedlemmarna Beatrice Blåfield, Karola Holmström, Robert Lindberg, Synnöve Mansikkaniemi, Fredrik Portman och suppleantenThua-Lill Eliasson, samt därtill medlemmarna Berndt Holmström, Bruno Lönnberg och Frej Sjöman. Övrig närvarande: Irja Bergman.

 

 1. Mötet öppnas

 

Mötet öppnades kl.18.05 av föreningens ordförande Christer Kuvaja, som hälsade mötesdeltagarna varmt välkomna.

 

 1. Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare och rösträknare

 

Till mötesordförande valdes Christer Kuvaja

Till mötessekreterare valdes Karola Holmström

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Berndt Holmström och Robert Lindberg.

 

 1. Mötets laglighet och beslutförhet

 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört, kallelsen i bilaga 1.

 

 1. Föredragningslistan för mötet

 

Föredragningslistan för mötet godkändes, bilaga 2.

 

 1. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

 

 • Bokslutet för år 2015 presenterades av kassören Synnöve Mansikkaniemi, bilaga 3.

 

 • Årsberättelsen = Verksamhetsberättelsen presenterades för mötet av Christer Kuvaja, bilaga 4. Han presenterade också Arrestens separata verksamhetsberättelse för år 2015, då lokalarkivet fyllde tio år, bilaga 5.

 

 • Synnöve Mansikkaniemi presenterade verksamhetsgranskare Rurik Löfroos´ utlåtande.

 

 1. Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvariga

 

Vårmötet fastställde bokslutet och beviljade ansvarsfrihet åt berörda parter.

 

 1. Övriga ärenden

 

Ordförande Christer Kuvaja informerade om några aktuella händelser i föreningen:

 

 • Stadgeändring

Föreningens stadgar, som är tio år gamla, är i behov av att förnyas. Ordföranden presenterade de ändringar som styrelsen föreslår för mötet enligt bilaga 6.

 

 • Vårmötet omfattade enhälligt styrelsens förslag med smärre stilistiska korrigeringar, bilaga 7.

 

 • Skriftly

Föreningen har beslutat att gå med i den digitala tidskriftsportalen Skriftly, där vissa valda artiklar av Ta Plats sätts ut. Fortfarande ger föreningen dock ut Ta Plats som papperstidskrift.

 

 • Skrivarseminariet under våren 2016 var en lyckad satsning. Föreningen återkommer med något motsvarande om något år.

 

 • Föreningens bidrag till Finland 100 år blir en föredragsserie under år 2017. Föredrag hålls c. en gång per månad i olika delar av Raseborg.

 

 • Ta Plats nr 15 lanseras i dag, 24.05.2016.

 

 1. Mötet avslutades kl.18.45

 

Efter mötet fick deltagarna ta del av ett intressant föredrag om rederinäringarna i Finland efter första världskriget, hållet av doktorand Robert Lindberg.

 

____________________________                        ____________________________    

Christer Kuvaja, mötesordförande                           Karola Holmström, sekreterare

 

 

Protokollet justerat och godkänt,

Karis den                                                                     

 

Berndt Holmström                                                       Robert Lindberg