GARDBERG CENTER R.F.

Vårmöte 2015

Tidpunkt:                         Torsdag 21.05.2015, kl.18.00

Plats:                                 Gardbergs hus

Närvarande:                    Styrelsemedlemmarna Beatrice Blåfield, Karola Holmström, Kaj Malm, Synnöve Mansikkaniemi, Anita Nessling, Ulla Portin, Fredrik Portman och suppleanten Thua-Lill Eliasson, samt därtill medlemmarna Torsten Bergman, Kerstin Illander, Christer Kuvaja och Frej Sjöman.

 

 

1. Mötet öppnas

 

Mötet öppnades kl.18.12 av föreningens viceordförande Beatrice Blåfield, som hälsade mötesdeltagarna varmt välkomna.

 

2. Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare och rösträknare

 

Till mötesordförande valdes Christer Kuvaja

Till mötessekreterare valdes Karola Holmström

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Torsten Bergman och Frej Sjöman.

 

3. Mötets laglighet och beslutförhet

 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört, kallelsen i bilaga 1

 

4. Föredragningslistan för mötet

 

Föredragningslistan för mötet godkändes, bilaga 2.

 

5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras

 

- Bokslutet för år 2014 presenterades av kassören Anita Nessling med benäget bistånd av förra kassören Thua-Lill Eliasson, bilaga 3. Konstaterades att posten ”Lokalhistoriskt utvecklingscentrum” i bokslutet omfattar all annan verksamhet utom tidskriften Ta Plats och lokalarkivet Arresten.

 

- Anita Nessling presenterade verksamhetsgranskare Rurik Löfroos´ utlåtande.

 

- Årsberättelsen = Verksamhetsberättelsen presenterades för mötet, bilaga 4. Aktiviteten i föreningen ansåg Kerstin Illander vara imponerande.

 

6. Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvariga

 

Vårmötet fastställde bokslutet och beviljade ansvarsfrihet med acklamation åt berörda parter.

 

7. Utmärkelse

Viceordförande Beatrice Blåfield presenterade styrelsens förslag att utse föreningens mångårige ordförande Torsten Bergman till hedersordförande för Gardberg Center r.f.

Beslut: Vårmötet utsåg enhälligt Torsten Bergman till hedersordförande. Beatrice överlämnade därefter ett diplom åt Torsten, bilaga 5.

 

8. Ajournerat ärende från höstmötet 2014, punkt 7

Viceordförande Beatrice Blåfield presenterade styrelsens förslag till ny ordförande för föreningen: Christer Kuvaja

Beslut: Vårmötet beslöt enhälligt att för verksamhetsåret 2015 välja Christer Kuvaja till ordförande för föreningen Gardberg Center r.f.

Den nya ordföranden poängterade två saker som han ansåg speciellt viktiga för föreningen under detta år: Att se till att utrymmet, som Arresten får till sitt förfogande medan renoveringen av Focus pågår, fyller kriterierna för att vara brand- och vattensäkert, och att tidskriften Ta Plats utkommer, eftersom det är föreningens ansikte utåt.

 

9. Övriga ärenden

 

Inga övriga ärenden

 

10. Mötet avslutades kl.18.50

 

 

 

.

____________________________                               ____________________________ 

Christer Kuvaja, mötesordförande                       Karola Holmström, sekreterare

 

 

 

Protokollet justerat och godkänt,

 

Karis den                                                                      Hangö den

 

 

Torsten Bergman                                                        Frej Sjöman