GARDBERG CENTER R.F.

Vårmöte 2014

Tidpunkt:                         Onsdagen 09.04.2014,  kl.18.00

Plats:                                Gardbergs hus

Närvarande:                    Styrelsemedlemmarna Torsten Bergman, Thua-Lill Eliasson, Synnöve Mansikkaniemi, Beatrice Blåfield, Rainer Nyblom och Karola Holmström samt medlemmarna Sture Walls (suppleant i styrelsen), Karl von Smitten, Lars Karlsson, Kaj Grundström, Berndt Holmström och Gunilla Lindholm (från punkt 5)

 

1. Mötet öppnades

 

Mötet öppnades kl.18.15 med att föreningens ordförande Torsten Bergman hälsade mötesdeltagarna varmt välkomna.

 

 

2. Val av mötesfunktionärer

 

Till mötesordförande valdes Synnöve Mansikkaniemi

Till mötessekreterare valdes Karola Holmström

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Berndt Holmström och Sture Walls.

 

 

3. Mötets laglighet och beslutförhet

 

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört, kallelsen i bilaga 1

 

 

4. Föredragningslistan för mötet

 

Föredragningslistan för mötet godkändes, bilaga 2.

 

 

5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtende

 

Bokslutet för år 2013 presenterades av Thua-Lill Eliasson
Årsberättelsen = Verksamhetsberättelsen presenterades av Torsten Bergman för mötet.
Thua-Lill Eliasson presenterade verksamhetsgranskare Rurik Löfroos utlåtande, bilaga 3.

 

 

6. Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvariga

 

Vårmötet fastställde bokslutet och beviljade ansvarsfrihet åt berörda parter.

 

 

7. Övriga ärenden

 

Inga övriga ärenden

 

 

8. Mötet avslutades kl.18.30

 

Mötesdeltagarna fick därefter ta del av Karl von Smittens informativa presentation av planerna för två byggnader för äldreboende nära Gardbergs hus.

 

 

 

 

.

____________________________                        ____________________________    

Synnöve Mansikkaniemi, ordförande                                           Karola Holmström, sekreterare

 

 

Protokollet justerat och godkänt,

Karis den

 

 

 

Berndt Holmström                                                       Sture Walls