Vårmöte 2013
Tidpunkt:   tisdagen 28.5.2013 kl.18.00
Plats:          Gardbergs hus
Närvarande: 
Kaj Grundström, Torsten Bergman, Michaela Johansson, Gunnel Lindberg, Gunilla Lindholm, Synnöve Mansikkaniemi.


1. Mötet öppnas
Styrelseordförande öppnade mötet kl. 18.12.

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
Till mötesordförande valdes Kaj Grundström, till sekreterare Gunilla Lindholm, Gunnel Lindberg och Synnöve Mansikkaniemi valdes till protokolljusterare och rösträknare.

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

4. Föredragningslistan för mötet godkänns
Föredragningslistan godkändes med ett tillägg i p.7 av förekommen anledning.

5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
Granskningsberättelsen (dvs. bokslutet) sammanfattades av kassören Thua-Lill Eliasson, verksamhetsberättelsen för föreningen Gardberg Center inklusive den för lokalhistoriska arkivet Arresten sammanfattades och verksamhetsgranskaren Rurik Löfroos’ utlåtande lästes till slut upp av kassören.

6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvariga.
Mötet fastställde bokslutet och beviljade styrelsen och andra ansvariga ansvarsfrihet.

7. Val av styrelseordförande för återstående delen av verksamhetsåret i stället för den på höstmötet 2012 valda ordföranden, som av tidsbrist den 17.4.2013 avsagt sig uppdraget. Likaså kompletterande val av den ena av suppleanterna för tiden 1 augusti 2013 framåt.
Torsten Bergman valdes till styrelseordförande för återstoden av verksamhetsåret. Michaela Johansson som avstår suppleantuppdraget på grund av arbetshinder ersattes av Karola Holmström. Suppleanterna välkomnas delta i styrelsemötena.

8. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

9. Vårmötet avslutades kl 19.00.

 


____________________________                                _____________________________
Kaj Grundström, mötets ordförande             Gunilla Lindholm, mötets sekreterare

 


____________________________                                 _________________________________
Gunnel Lindberg, protokolljusterare              Synnöve Mansikkaniemi,protokolljusterare