Vårmöte 2012
Tidpunkt:   måndagen 7.5.2011 kl.18.00
Plats:          Gardbergs hus
Närvarande: 
Christer Kuvaja, Synnöve Mansikkaniemi, Torsten Bergman, Thua-Lill Eliasson, Gunilla Lindholm, Olof Lönngren, Rainer Nyblom


1. Mötet öppnas
Styrelseordförande öppnade mötet kl. 18.15

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
Till mötesordförande valdes Christer Kuvaja, till sekreterare Gunilla Lindholm, Olof Lönngren och Synnöve Mansikkaniemi valdes till protokolljusterare och rösträknare.

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

4. Föredragningslistan för mötet godkänns
Föredragningslistan godkändes.

5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
Bokslutet sammanfattades av kassören Thua-Lill Eliasson, årsberättelsen för föreningen Gardberg Center inklusive den för lokalhistoriska arkivet Arresten sammanfattades och verksamhetsgranskarens utlåtande lästes till slut upp av kassören.

6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvariga
Mötet fastställde bokslutet och beviljade styrelsen och andra ansvariga ansvarsfrihet.

7. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

8. Vårmötet avslutades kl 19.00.

 


_________________________________ ______________________________
Christer Kuvaja, mötets ordförande              Gunilla Lindholm, mötets sekreterare


_________________________________ _________________________________
Olof Lönngren, protokolljusterare                 Synnöve Mansikkaniemi,protokolljusterare