GARDBERG CENTER R.F.

Höstmöte 2019

Tidpunkt:                                               Måndag 16.12.2019 kl.18.00

Plats:                                                       Gardbergs hus

Närvarande:                                          Föreningens ordförande Christer Kuvaja, styrelsemedlemmarna Beatrice Blåfield, Thua-Lill Eliasson, Christoffer Holm, Karola Holmström, Synnöve Mansikkaniemi, Klara Sacklén-Sjöblom, Agneta Sjöblom och suppleanten Kaj Malm, samt medlemmarna Kim Björklund, Gunilla Blomqvist, Carl Holmberg, Berndt Holmström, Gunnar Klingstedt, Bruno Lönnberg, Fredrik Portman, Frej Sjöman, Tauno Skogberg, och icke-medlemmen Henrik Wickström, därtill verksamhetsassistenten Tuija Jurmu.

 

 1. Mötet öppnas

           Ordförande Christer Kuvaja hälsade välkommen och öppnade mötet kl.18.00.

 

 1. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

            Till mötesordförande valdes Berndt Holmström

            Till mötessekreterare valdes Karola Holmström

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Gunilla Blomqvist och Gunnar Klingstedt

 

 1. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. Information om höstmötet gick ut tillsammans med medlemsbrevet 18.11.2019.

 

 1. Föredragningslistan för mötet godkänns

Föredragningslistan, bilaga 1, godkändes med tilläggen: p.10 Övriga ärenden och p.11 Mötets avslutande.

 

 1. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs

 

 1. Verksamhetsplanen, bilaga 2

Christer Kuvaja föredrog verksamhetsplanen för år 2020 varefter ordföranden konstaterande att föreningen verkligen är mycket aktiv.

 

 1. Budgeten, bilaga 3

Klara Sacklén-Sjöblom redogjorde för budgeten för år 2020.

 

 1. Medlemsavgiften för år 2020

Medlemsavgiften föreslogs av styrelsen att bibehållas vid 20 €. För familjemedlemmar i samma hushåll under samma adress föreslogs medlemsavgiften vara 10 €, likaså för studerande 10 €. Ifall medlemmen dessutom prenumererar på tidskriften Ta Plats, som år 2020 utkommer med två nummer, kostar detta inalles 32 €.

 

Beslut: Höstmötet godkände och fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift.

 

 1. Antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen fastställs

Styrelsen föreslog antalet medlemmar i styrelsen till ordförande och sju ordinarie medlemmar samt tre suppleanter.

Beslut: Höstmötet fastslog styrelsesammansättningen till ordförande samt sju styrelsemedlemmar och tre suppleanter.

 

 1. Val av ordförande och ordinarie medlemmar och suppleanter i styrelsen

            Styrelsens förslag framförda på mötet:

           Ordförande: Kim H. Björklund

          Styrelsemedlemmar: Meri Arni-Kauttu, Beatrice Blåfield, Thua-Lill Eliasson,                          Christoffer  Holm,  Synnöve Mansikkaniemi, Klara Sacklén-Sjöblom och Agneta Sjöblom.

          Suppleanter: Karola Holmström, Matias Kaihovirta och Robert Louhimies.            

          Beslut: Förslagen godkändes enhälligt.

 

 1. Val av verksamhetsgranskare och suppleant

Beslut: Till verksamhetsgranskare återvaldes enligt styrelsens förslag Rurik Löfroos och till suppleant Tauno Skogberg.

 

 1. Information om projektet ”Hantverkare och handelsidkare i Karis 1900 – 2000”

Christoffer Holm berättade om projektet, där han kommer att fungera som redaktör. Målet är att publicera 1 - 2 band med å ena sidan artiklar med olika temata, å andra sidan en förteckning över de handelsidkare och hantverkare som verkat i Karis centrum under den angivna tiden.

 

 1.  Övriga ärenden

Christer Kuvaja kommer att sluta som ordförande för föreningen och han avtackades varmt av viceordförande Beatrice Blåfield med en blombukett.

 

 1. Mötets avslutande

  Ordförande Berndt Holmström avslutade mötet kl.,18.45.

 

 

  Övrigt:

Efter mötet höll ordförande Christer Kuvaja ett uppskattat föredrag som väckte många frågor hos publiken. Rubriken på föredraget var ”Karl XII och den svenska huvudarmén från Narva till Poltava 1700 – 1709”

 

 

 

____________________________                        ____________________________

Berndt Holmström, ordförande                                 Karola Holmström, sekreterare

 

 

Protokollet justerat och godkänt,                                                                        

 

 

___________________________                          ___________________________

Gunilla Blomqvist                                                                             Gunnar Klingstedt