GARDBERG CENTER R.F.

Höstmöte 2018

Tidpunkt:                                               Tisdag 11.12.2018 kl.18.00

Plats:                                                     Gardbergs hus 

Närvarande:                                          Ordförande Christer Kuvaja, styrelsemedlemmarna Thua-Lill Eliasson, Karola Holmström, Robert Louhimies, Synnöve Mansikkaniemi och Klara Sacklén-Sjöblom och suppleanten Maria Tiainen samt c. 15 medlemmar

 

 1. Mötet öppnas

 

               Ordförande Christer Kuvaja hälsade välkommen och öppnade mötet kl.18.05.

 

 1. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

 

            Till mötesordförande valdes Christer Kuvaja

            Till mötessekreterare valdes Karola Holmström

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Marina Eker-Geust och Heikki Mansikkaniemi.

 

 1. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

 

          Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.

 

 1. Föredragningslistan för mötet godkänns

 

Föredragningslistan, bilaga 1, godkändes.

 

 1. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs

 

 1. Verksamhetsplanen, bilaga 2

            Christer Kuvaja föredrog verksamhetsplanen för år 2019.

 

 1. Budgeten, bilaga 3.

           Klara Sacklén-Sjöblom redogjorde för budgeten för år 2019

 

 1. Medlemsavgiften för år 2019

  Medlemsavgiften föreslogs av styrelsen att bibehållas vid 20 €. För       familjemedlemmar i samma hushåll under samma adress föreslogs medlemsavgiften vara 10 €, likaså för studerande 10 €. 

Beslut: Höstmötet godkände och fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift.

 

 1. Antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen fastställs

 

Styrelsen föreslog antalet medlemmar i styrelsen till ordförande och sju ordinarie medlemmar samt tre suppleanter.

Beslut: Höstmötet fastslog styrelsesammansättningen till ordförande samt sju styrelsemedlemmar och tre suppleanter.

 

 1. Val av ordförande och ordinarie medlemmar och suppleanter i styrelsen

 

           Förslag framförda på mötet:

           Ordförande: Christer Kuvaja

 Styrelsemedlemmar: Beatrice Blåfield, Thua-Lill Eliasson, Christoffer Holm, Karola   Holmström, Synnöve Mansikkaniemi, Klara Sacklén-Sjöblom och Agneta Sjöblom.

         Suppleanter: Matias Kaihovirta, Robert Louhimies och Kaj Malm.       

         Beslut: Förslagen godkändes enhälligt.

 

 1. Val av verksamhetsgranskare och suppleant

 

Beslut: Till verksamhetsgranskare återvaldes enligt styrelsens förslag Rurik Löfroos och till suppleant Tauno Skogberg.

 

 1. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

 

Inga övriga ärenden.

 

 1.  Mötet avslutande

 

 Ordförande Christer Kuvaja avslutade mötet kl.18.45.

 

  Övrigt:

Ordföranden avtackade Ta Plats´ mångåriga chefredaktör Beatrice Blåfield, som har bett att få stiga åt sidan. Ny chefredaktör blir Agneta Sjöblom.

 

Efter mötet höll ordförande Christer Kuvaja ett uppskattat föredrag som väckte många frågor. Rubriken på föredraget var ”När ryssarna var i västra Nyland sommaren 1713”.

 

 

____________________________                        ____________________________

Christer Kuvaja, ordförande                                      Karola Holmström, sekreterare

 

Protokollet justerat och godkänt,

Karis                                                                              Karis

 

___________________________                          ___________________________

Marina Eker-Geust                                                      Heikki Mansikkaniemi