GARDBERG CENTER R.F.

Höstmöte 2017

Tidpunkt:                         Måndag 04.12.2017 kl.18.00

Plats:                                 Gardbergs hus

Närvarande:                    Christer Kuvaja ordförande, Beatrice Blåfield, Karola Holmström, Synnöve Mansikkaniemi, styrelsemedlemmar, Ulla Portin suppleant, samt medlemmarna Torsten Bergman, Bruno Lönnberg, Kaj Malm och Frej Sjöman.

 

 1. Mötet öppnas

 

            Ordförande Christer Kuvaja hälsade välkommen och öppnade mötet kl.18.00.

 

 1. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

 

          Till mötesordförande valdes Christer Kuvaja

          Till mötessekreterare valdes Karola Holmström

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Torsten Bergman och Kaj Malm.

 

 

 1. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

 

           Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

 

 

 1. Föredragningslistan för mötet godkänns

 

Föredragningslistan, bilaga 1, godkändes med ett tillägg av Torsten Bergman under punkt 10 gällande en hälsning från gruppen Mangrannt.

 

 1. Strategi för föreningen 2018 - 2020 fastställs

 

Föreningens ”Mission, vision och strategi för Gardberg Center r.f. verksamhet 2018 -2020”, bilaga 2, delades ut. Ordförande Christer Kuvaja presenterade dokumentet, och mötet diskuterade därefter möjligheten att införa en inforuta med aktuella webbadresser i Ta Plats-tidskrifterna.

 

 • Höstmötet godkände styrelsens förslag till föreningens strategi.

 

 

 1. Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs

 

 1. Verksamhetsplanen, bilaga 3

                   Christer Kuvaja föredrog verksamhetsplanen för år 2018.

 

 1. Budgeten, bilaga 4

Synnöve Mansikkaniemi redogjorde för budgeten för år 2018.

 

 1. Medlemsavgiften för år 2018

Medlemsavgiften föreslogs av styrelsen höjas till 20 €. För familjemedlemmar i samma hushåll under samma adress föreslås medlemsavgiften vara 10 €, likaså för studerande 10 €.

 

Beslut: Höstmötet godkände och fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift.

 

 1. Antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen fastställs

 

Styrelsen föreslår antalet medlemmar i styrelsen till ordförande och sju ordinarie medlemmar samt tre suppleanter.

Beslut: Höstmötet fastslog styrelsesammansättningen till ordförande samt sju styrelsemedlemmar och tre suppleanter.

 

 1. Val av ordförande och ordinarie medlemmar och suppleanter i styrelsen

 

        Styrelsens förslag var följande:

        Ordförande Christer Kuvaja

Styrelsemedlemmar: Beatrice Blåfield, Thua-Lill Eliasson, Karola Holmström, Matias Kaihovirta, Robert Louhimies, Synnöve Mansikkaniemi och Klara Sackléen-Sjöblom.

        Suppleanter: Gunilla Blomqvist, Ulla Portin och Maria Tiainen.           

        Beslut: Förslagen godkändes enhälligt.

 

 1. Val av verksamhetsgranskare och suppleant

 

Beslut: Till verksamhetsgranskare valdes enligt styrelsens förslag Rurik Löfroos och till suppleant Tauno Skogberg.

 

 1. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

 

Torsten Bergman framförde gruppen Mangrannt´s hälsning. Gruppen har diskuterat att det i Gardbergs hus saknas en presentation av verksamheten i huset för att konkretisera det som pågår och har pågått.

 

 • Ordföranden konstaterade att styrelsen på sitt möte får fundera på olika sätt att dokumentera verksamheten i huset.

 

 1.  Mötet avslutande

 

Ordförande Christer Kuvaja avslutade mötet kl.19.00.

 

____________________________                        ____________________________

Christer Kuvaja, ordförande                                      Karola Holmström, sekreterare

 

 

Protokollet justerat och godkänt,

Karis                                                                              Karis

___________________________                          ___________________________

Torsten Bergman                                                        Kaj Malm