GARDBERG CENTER R.F.

 Höstmöte 2016

 Tidpunkt:                         Onsdag 07.12.2016 kl.19.00

 Plats:                                Gardbergs hus                                                                                             Närvarande:                     Christer Kuvaja ordförande, Beatrice Blåfield, Karola Holmström, Matias Kaihovirta, Synnöve Mansikkaniemi, Fredrik Portman styrelsemedlemmar, Thua-Lill Eliasson och Ulla Portin suppleanter, samt medlemmarna Marina Eker-Geust, Olof Lönngren, Kaj Malm och Frej Sjöman.

Dessutom deltog utom mötet de inbjudna skribenterna i TP 16 Benita Malmberg med man, Christoffer Holm och Kim G Björklund.

 

 1. Mötets öppnande

         Ordförande Christer Kuvaja hälsade välkommen och öppnade mötet kl.19.05.

 

 1. Val av mötesfunktionärer

        Till mötesordförande valdes Christer Kuvaja

        Till mötessekreterare valdes Karola Holmström

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Marina Eker-Geust och Kaj Malm.

 

 1. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

        Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

 

 1. Föredragningslistan för mötet

        Föredragningslistan godkändes, bilaga 1.

 

 1. Verksamhetsplan, budget samt medlemsavgifter för följande kalenderår 2017 fastställs                                                                                                                                    a. Verksamhetsplanen, bilaga 2

                   Christer Kuvaja föredrog verksamhetsplanen för år 2017.

 

 1. Budgeten, bilaga 3

Synnöve Mansikkaniemi redogjorde för budgeten för år 2017, som baserar sig på medlemsavgiften 15 €.

 

 1. Medlemsavgiften för år 2017

Medlemsavgiften föreslogs av styrelsen att förbli 15 €. Anslutningsavgiften är slopad enligt föreningens nya stadgar från 30.09.2016.

 

Beslut: Höstmötet godkände och fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift.

 

 1. Antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen

Styrelsen föreslår antalet medlemmar i styrelsen till ordförande och sex ordinarie medlemmar samt fyra suppleanter.

Beslut: Höstmötet fastslog styrelsesammansättningen till ordförande samt sex styrelsemedlemmar och fyra suppleanter.

 

 1. Val av ordförande och styrelsemedlemmar för kalenderåret 2015

        Styrelsens förslag var följande:

        Ordförande Christer Kuvaja

Styrelsemedlemmar: Beatrice Blåfield, Karola Holmström, Matias Kaihovirta, Robert Louhimies, Synnöve Mansikkaniemi och Fredrik Portman

        Suppleanter: Gunilla Blomqvist, Thua-Lill Eliasson, Ulla Portin och Sture Walls.   

        Beslut: Förslagen godkändes enhälligt.

 

 1. Val av en verksamhetsgranskare och hans suppleant

Till verksamhetsgranskare valdes enligt styrelsens förslag Rurik Löfroos och till suppleant Tauno Skogberg.

 

 1. Övriga ärenden
 • På styrelsens förslag utsågs föreningens stiftande medlem Olof Lönngren till hedersmedlem. Han har entusiastiskt och träget arbetat för föreningen, speciellt för allt som gällt Gardbergs hus. Föreningens ordförande Christer Kuvaja tackade Olle genom att överräcka ett diplom och Thua-Lill Eliasson tackade med en vacker blombukett.

 

 • Ordföranden påpekade att det senaste numret av Ta Plats, TP 16, finns till salu efter mötet.

 

 • Matias Kaihovirta höll ett uppskattat föredrag ”Prästlönetvisten 1901 i Pojo”, vilket väckte flera frågor som besvarades med gediget kunnande.

 

 • Skribenterna Christoffer Holm och Kim G Björklund berättade kort om sina artiklar som ingår i TP 16 och vilket arbete som legat bakom dem.

 

 1.  Mötet avslutande

         Ordförande Christer Kuvaja avslutade mötet kl.20.15.

 

____________________________                            ____________________________

Christer Kuvaja, ordförande                                Karola Holmström, sekreterare

 

 

Protokollet justerat och godkänt,

Karis                                                                              Karis

 

___________________________                                ___________________________

Marina Eker-Geust                                                 Kaj Malm