GARDBERG CENTER R.F.

Höstmöte 2015

Tidpunkt:                         Torsdag 10.12.2015 kl.19.00

Plats:                                 Gardbergs hus

Närvarande:                    Christer Kuvaja ordförande, Karola Holmström sekreterare, Beatrice Blåfield, Kaj Malm, Synnöve Mansikkaniemi, Anita Nessling och Ulla Portin, styrelsemedlemmar, Thua-Lill Eliasson suppleant, samt medlemmarna Torsten Bergman, Marina Eker-Geust, Berndt Holmström, Matias Kaihovirta, Robert Lindberg, Heikki Mansikkaniemi och Frej Sjöman

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Christer Kuvaja hälsade välkommen och öppnade mötet kl.19.10

 

2. Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande valdes Christer Kuvaja

Till mötessekreterare valdes Karola Holmström

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Marina Eker-Geust och Berndt Holmström

 

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

 

4. Föredragningslistan för mötet godkändes med vissa ändringar

En ny punkt 6 ”Mission, vision och strategiska riktlinjer för Gardberg Center r.f. verksamhet 2016-2017” insätts efter punkt 5 varvid de följande punkternas numrering framskjuts, och under punkt 10 behandlas Digitalisering, bilaga 1.

 

5. Verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifter för följande kalenderår 2016 fastställs

a. Verksamhetsplanen, bilaga 2

Christer Kuvaja föredrog verksamhetsplanen

b. Budgeten, bilaga 3

Anita Nessling redogjorde för budgeten för år 2016, som baserar sig på medlemsavgiften 15 €.

c. Anslutnings- och medlemsavgiften för år 2016.

Medlemsavgiften föreslogs av styrelsen att förbli 15 €. Ingen anslutningsavgift uppbärs.

 

Beslut: Höstmötet godkände och fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift.

 

6. Mission, vision och strategiska riktlinjer för Gardberg Center r.f. verksamhet 2016-2017

Ordförande Christer Kuvaja föredrog styrelsens förslag på riktlinjer för föreningen under verksamhetsåren 2016-2017, bilaga 4.

Beslut: Styrelsens förslag godkändes av höstmötet.

 

7. Antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen

Ordförande föreslog att antalet styrelsemedlemmar skulle bibehållas vid sju personer, och att suppleanternas antal skulle vara tre personer.

Beslut: Höstmötet fastslog antalet sju styrelsemedlemmar och tre suppleanter.

 

8. Val av ordförande och styrelsemedlemmar för kalenderåret 2015

Styrelsens förslag var följande:

Ordförande: Christer Kuvaja

Medlemmar: Beatrice Blåfield, Synnöve Mansikkaniemi, Fredrik Portman och Karola Holmström omval, samt som nya medlemmar Matias Kaihovirta och Robert Lindberg

Suppleanter: Thua-Lill Eliasson och Sture Walls omval, och som ny suppleant Ulla Portin

 

Beslut: Förslagen godkändes enhälligt.

Ordförande avtackade de avgående styrelsemedlemmarna Kaj Malm och Anita Nessling för deras värdefulla insatser för föreningen.

 

9. Val av en verksamhetsgranskare och hans suppleant

Till verksamhetsgranskare valdes Rurik Löfroos och till hans suppleant Tauno Skogberg.

 

10. Övriga ärenden

- Digitalisering

Mötet informerades av hedersordförande och den ansvarige redaktören för Ta Plats Torsten Bergman om ett tidskriftsseminarium ordnat av finlandssvenska tidskrifters samarbets- och utvecklingsorgan tidskrift.fi på Social- och kommunalhögskolan, vilket han deltog i 12-13.11.2015. Diskuterades därefter möjligheterna att digitalt på nätet sätta ut enskilda artiklar ur Ta Plats och sålunda nå ut till flera prenumeranter.

Beslut: Höstmötet förhåller sig positivt till möjligheterna och delegerar åt styrelsen att behandla ärendet. Ordförande bad Torsten Bergman om skriftliga fakta angående fördelar och nackdelar av digitaliseringen.

 

11.  Mötet avslutande

Ordförande Christer Kuvaja avslutade mötet kl.20.15.

 

Christer Kuvaja övergick därefter till att hålla föredraget ”Finska kyrkor i svenskspråkiga församlingar i Nyland på 1700- och 1800-talen”, vilket avlyssnades med stort intresse och diskuterades livligt efteråt.

 

____________________________                        ____________________________    

Christer Kuvaja, ordförande                                      Karola Holmström, sekreterare

 

 

Protokollet justerat och godkänt, Karis

 

___________________________                          ___________________________

Marina Eker-Geust                                                     Berndt Holmström