GARDBERG CENTER R.F.

Höstmöte 2014

Tidpunkt:                         Tisdag 16.12.2014 kl.18.00

Plats:                                 Gardbergs hus

Närvarande:                    Torsten Bergman, Beatrice Blåfield, Synnöve Mansikkaniemi och Karola Holmström från styrelsen, samt medlemmarna Håkan Hellberg, Berndt Holmström, Olof Lönngren, Kaj Malm, Anita Nessling och Fredrik Portman

 

 

1. Mötets öppnande

Ordförande Torsten Bergman hälsade välkommen och öppnade mötet kl.18.15

 

2. Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande valdes Håkan Hellberg

Till mötessekreterare valdes Karola Holmström

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Olof Lönngren och Berndt Holmström

 

3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras

Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

 

4. Föredragningslistan för mötet godkändes, bilaga 1.

 

5. Verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifter för följande kalenderår 2015

a. Verksamhetsplanen, bilaga 2

Torsten Bergman föredrog verksamhetsplanen

b. Budgeten, bilaga 3

Anita Nessling redogjorde för budgeten för år 2015, som baserar sig på medlemsavgiften 15 €.

c. Anslutnings- och medlemsavgiften för år 2015.

Avgiften föreslogs av styrelsen att förbli 15 €.

Beslut: Höstmötet godkände och fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift.

 

6. Antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen

Styrelsen föreslog att antalet styrelsemedlemmar skulle utökas från fem till sju personer, och att suppleanternas antal förblir två personer.

Beslut: Höstmötet fastslog detta.

 

7. Val av ordförande och styrelsemedlemmar för kalenderåret 2015

Torsten Bergman har meddelat att han avsäger sig ordförandeskapet och medlemskapet i styrelsen efter att i tio år ha verkat aktivt där. Viceordförande Synnöve Mansikkaniemi konstaterade att styrelsen inte har lyckats hitta någon annan ordförandekandidat. Den sittande viceordföranden Synnöve Mansikkaniemi fungerar som sammankallare för den nya styrelsen.

Beslut: Ärendet med val av ordförande för föreningen bordläggs därmed.

Styrelsen föreslår följande val av styrelsemedlemmar:Till ordinarie medlemmar: Synnöve Mansikkaniemi, Beatrice Blåfield och Karola Holmström från den gamla styrelsen, samt Anita Nessling, Kaj Malm, Ulla Portin och Fredrik Portman till nya styrelsemedlemmar.

Till suppleanter: Thua-Lill Eliasson och Sture Walls

Beslut: Förslagen godkändes enhälligt.

 

8. Val av en verksamhetsgranskare och hans suppleant

Till verksamhetsgranskare valdes Rurik Löfroos och till hans suppleant Tauno Skogberg.

 

Härefter avtackade Synnöve Mansikkaniemi den avgående ordföranden Torsten Bergman genom att bland annat poängtera hans stora engagemang och insats föreningen till fromma.

 

9. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

 

10.  Mötet avslutades kl.19.50.

 

 

 

____________________________                        ____________________________    

Håkan Hellberg, ordförande                                     Karola Holmström, sekreterare

 

 

 

 

Protokollet justerat och godkänt,

 

 

___________________________                          ___________________________

Olof Lönngren                                                             Berndt Holmström