GARDBERG CENTER R.F.
Höstmöte 2013

Tidpunkt:  Onsdagen 04.12.2013 kl.18.00
Plats:  Gardbergs hus
Närvarande: Torsten Bergman, Thua-Lill Eliasson, Synnöve Mansikkaniemi, Kaj Grundström, Olof Lönngren, Gunnel Lindberg och Karola Holmström

 

1. Mötet öppnades kl.18.15

 

2. Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande valdes Torsten Bergman
Till mötessekreterare valdes Karola Holmström
Till protokolljusterare och vid behov rösträknare valdes Olof Lönngren och Gunnel Lindberg

 

3. Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

 

4. Föredragningslistan för mötet godkändes, bilaga 1.

 

5. Verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgifter

 

a. Verksamhetsplanen, bilaga 2
Ändring av följande punkter: Under rubriken Forskarforum II skall datumet för det första Forskarforumet vara 25-27.10.2013. På den sista textraden i verksamhetsplanen skall stå ”Finlands hembygdsförbund”, inte ”Suomen kotiseutuliitto”.

b. Budgeten, bilaga 3
Budgeten föredrogs av Thua-Lill Eliasson och fastställdes.

c. Anslutnings- och medlemsavgiften för år 2014.
Avgiften föreslogs förbli 15 €, vilket godtogs.

 

6. Antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen

Förslaget att bibehålla antalet styrelsemedlemmar vid ordföranden + fem ordinarie styrelsemedlemmar samt två suppleanter godtogs av höstmötet.


7. Val av styrelsemedlemmar för kalenderåret 2014

Ordförande: Torsten Bergman
Ordinarie medlemmar: Thua-Lill Eliasson, Synnöve Mansikkaniemi, Rainer Nyblom, Beatrice Blåfield och Karola Holmström
Suppleanter: Sture Walls och Mats Kockberg

 

8. Val av en verksamhetsgranskare och en suppleant
Till verksamhetsgranskare valdes Rurik Löfroos och till hans suppleant Tauno Skogberg.

 

9. Övriga ärenden
Inga övriga ärende

 

10.  Mötet avslutades kl.18.35.

 

 

____________________________       ____________________________    
Torsten Bergman, ordförande  Karola Holmström, sekreterare

 

Protokollet justerat och godkänt:

 

Olof Lönngren                                             Gunnel Lindberg